Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Aanpassing van regelingen betreffende kinderen na relatiebreuk

  • Familierecht

De Familierechtbanken sturen hoe langer hoe meer aan op onderhandelde of bemiddelde akkoorden over regelingen met betrekking tot de kinderen na een relatiebreuk. Men gaat er immers van uit dat het ieder van de betrokkenen, ouders én kinderen, ten goede komt wanneer er een regeling over het verblijf van de kinderen, de onderhoudsbijdragen, het kindergeld, het fiscaal voordeel,… tot stand kan komen nadat men hierover met elkaar in gesprek gegaan is, eerder dan over al deze elementen door de Rechtbank een beslissing te laten opleggen.

Het blijft alleszins wel belangrijk om het gemaakte akkoord door de Rechtbank te laten aftoetsen en tevens te laten bekrachtigen opdat het in de praktijk ook daadwerkelijk afdwingbaar zou zijn bij niet-naleving ervan.

 

Wat echter indien de ouders doorheen de jaren echter niet meer met elkaar kunnen praten en er zich een aanpassing opdringt van de eerder gemaakte afspraken over het verblijf van en de bijdrageregeling voor de kinderen. Kan men hiervoor dan alsnog naar de Rechtbank stappen of blijft men gebonden aan het akkoord dat hierover in het verleden gemaakt werd?

Opdat de verblijfsregeling van de kinderen zou kunnen aangepast worden, zal aan de Rechtbank moeten aangetoond worden dat er gewijzigde omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een aanpassing van het werkregime van één van de ouders en bijgevolg diens beperktere beschikbaarheid ten behoeve van de kinderen) én dat het belang van de kinderen een aanpassing van de verblijfsregeling rechtvaardigt (bijvoorbeeld een te lange reistijd voor de kinderen wanneer ze dagelijks bij de ouder dienen te verblijven die ondertussen 50 kilometer verderop gaan wonen is).

Akkoorden die over de bijdrageregeling getroffen werden, kunnen maar aangepast worden indien naast de gewijzigde omstandigheden, afgetoetst aan het belang van de kinderen, daarenboven bewijs voorligt dat de nieuwe omstandigheden geenszins aan de betrokkenen zelf te wijten zijn, doch zich voordoen buiten de wil van de betrokken partijen om (bijvoorbeeld een lager inkomen ten gevolge van het terugvallen op een ziekte-uitkering).

De Rechtbank zal bij de beoordeling van een gevraagde aanpassing van de regelingen betreffende de kinderen alsdan geïnformeerd dienen te worden over voormelde parameters opdat deze het voorliggende verzoek correct kan beoordelen.

 

Caroline Boven