Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

ABC easy as one, two, three – Als het kind maar een naam heeft? Belgische naamwetgeving vanaf 01.01.2017.

  • Familierecht

Het vroegere artikel 335, §1 BW bepaalde dat het kind van wie de afstamming van vaderszijde en moederszijde tegelijkertijd komt vast te staan, automatisch de naam van de vader zou dragen. Er werd niet in een keuzerecht voorzien, toekenning van de naam van de vader was de regel.

Bij wet van 8 mei 2014 werd artikel 335, §1 BW gewijzigd, en werd bepaald dat voor het kind wiens afstamming van vaderszijde en afstamming van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan, ouders beschikken over een keuzerecht tussen de naam van de vader, deze van de moeder of een naam samengesteld uit deze beide namen, in een door de ouders te bepalen volgorde. In geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze, zou het kind alsnog de naam van de vader dragen. De nieuwe wetgeving trad in werking op 01.06.2014. Aan de mee-moeder werden bij een latere wetgeving in 2014 dezelfde rechten toegekend als de vader.

Begin 2016 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de wet van 8 mei 2014 gedeeltelijk werd vernietigd. Volgens het Grondwettelijk Hof schond deze nieuwe wetgeving het gelijkheidsbeginsel, daar deze een discriminatie op basis van geslacht mogelijk maakte. Door deze wetgeving zou de door de wetgever beoogde gelijkheid tussen man en vrouw in de keuze van de naam van hun kind niet geheel worden bereikt, nu bij discussie omtrent de naam nog steeds de naam van de vader zou worden toegekend. De vader beschikte dus de facto over een vetorecht over de naam van het kind. Het Grondwettelijk Hof bepaalde in zijn arrest dat de vernietigde wetgeving uitwerking zou kunnen blijven hebben tot 31.12.2016. De wetgever diende dus vóór deze datum in een nieuwe wetswijziging te voorzien.

Artikel 335, §1 werd bijgevolg opnieuw gewijzigd naar aanleiding van dit arrest, bij wet van 25 december 2016. Krachtens deze laatste wetgeving draagt het kind bij afwezigheid van keuze nog steeds de naam van de vader, aan deze situatie werd aldus niets gewijzigd. In geval van een onenigheid zal het kind de naam van beide ouders dragen, en de volgorde van de te geven namen zal alfabetisch worden bepaald. Deze laatste wetswijziging trad in werking op 01.01.2017.Ouders van kinderen geboren vanaf 01.01.2017 die een discussie hebben over de te geven naam aan hun kind, en hier niet uit geraken zullen dus verplicht worden aan dit kind een dubbele naam te geven. De wetgever heeft gekozen voor de alfabetische volgorde, om alle mogelijke latere discussies uit te sluiten. Er werd tijdens de parlementaire voorbereidingen voorgesteld om de ambtenaar van de burgerlijke stand te laten “loten”, doch dit voorstel werd niet weerhouden. Bij discussie tussen de ouders, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand dus gewoon toepassing moeten maken van het alfabet.

ABC, easy as one, two, three? Door deze nieuwe regel wordt de toekenning van een naam afhankelijk gesteld van een toevallig feit, hetgeen de wetgever in 2014 niet wenselijk achtte. Wijzigingen aan deze wetgeving zijn natuurlijk nog steeds mogelijk, wij houden u hier uiteraard over op de hoogte. Voorlopig zal de wetgever genoegen hebben genomen met de laatste wijziging, met de gedachte ‘Als het kind maar een – niet discriminatoire – naam heeft’…