Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Activering van spaarders

  • Fiscaal recht

Met ingang vanaf 1 januari 2018 werd er gesleuteld aan de vrijstelling van ontvangen intresten op spaargelden aangehouden op gereglementeerde spaarrekeningen.

Deze inkomsten uit spaargeld zijn belastbaar. De bank zal in de regel een roerende voorheffing inhouden à rato van 15%. Het saldo stort de bank door aan de spaarder. De ingehouden roerende voorheffing wordt overgemaakt aan de Schatkist.

Op dit punt speelt evenwel een belangrijke vrijstelling van belastingen. Intresten op een gereglementeerde spaarrekening zij vrijgesteld van belastingen ten belope van een som van 1.880 euro. Dit drempelbedrag wordt nu verlaagd naar 940 euro. Zoals voorheen geldt nog wel een dubbele vrijstelling in het geval van een gemeenschappelijke spaarrekening aangehouden door vb. twee gehuwden/ wettelijk samenwonenden.

Om de spaarder verder te activeren werd een nieuwe belastingvrijstelling ingevoerd voor dividenden uit aandelen ten belope van een eerste schijf van 627 euro. Deze drempel zal voor inkomstenjaar 2019 stijgen naar 800 euro. Boven dit drempelbedrag is er een roerende voorheffing verschuldigd à rato van 30%.

Neil Simons