Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

ASBESTATTEST VERPLICHT VANAF 23 NOVEMBER 2022

  • Vastgoed

Vanaf vandaag 23 november 2022 moet er bij elke ‘overdracht onder levenden’ van een woning of gebouw dat is gebouwd voor 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper.

 

Wat is een asbestattest?

Het asbestattest is een attest dat door een asbestdeskundige wordt opgemaakt, nadat deze ter plaatse is gekomen voor een visuele inspectie en eventueel ook een staalname, die vervolgens in een labo kan geanalyseerd worden.

Op basis van dit verslag levert de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat een oordeel over de asbestveiligheid van de woning, maar er wordt ook een advies gegeven, hoe het asbest dat werd aangetroffen op de beste manier kan verwijderd worden, zodat het pand asbest-veilig wordt.

De asbestdeskundige zal daarna al de gegevens invoeren in een specifieke digitale databank. De OVAM zal op basis daarvan een attest afleveren.

De geldigheidsduur van het asbestattest is 10 jaar.

Deze geldigheidsduur wordt echter ingekort tot 5 jaar van zodra er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico. De geldigheid van het attest vervalt automatisch van zodra de geldigheidsduur ervan verstrijkt.

 

Op wie rust deze verplichting?

Dit attest moet door de verkoper aan de koper worden overhandigd, voor panden of delen van panden die gebouwd werden voor 2001, waarvan de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is.

Indien er een terrein wordt verkocht met enkel een openluchtparking zonder gebouwtjes of een terrein met enkel een schutting, dan is er geen asbestattest nodig.

Dit principe geldt ook voor schenkingen, maar níet voor erfenissen.

 

Op welk moment moet dit asbestattest worden aangeleverd?

Het attest moet door de verkoper worden bijgebracht, uiterlijk op het moment van de ondertekening van de compromis of onderhandse akte, zodat de koper weet waaraan hij/zij toe is.

 

Hoe weet men of een pand dateert van vóór 2001 of niet?

Het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger is het referentiebouwjaar om te evalueren of de constructie een risicobouwjaar betreft en primeert steeds op andere informatiebronnen.

In het kadaster wordt het bouwjaar geregistreerd op het moment dat een nieuw gebouw in gebruik wordt genomen.  Indien de kadastrale legger hierover niets bepaalt, wordt er gekeken naar 3 types van documenten, meer bepaald de documenten na oplevering van de werken (1), documenten tijdens de uitvoering van de werken (2) en documenten voor de uitvoering van de werken (3).

 

Waarom heeft men 2001 als referentiejaar gekozen?

Indien een gebouw jonger is dan 2001, dan zit er normaal geen asbest in, omdat de productie van materialen met asbest in België werd verboden in het jaar 1998. Gedurende de jaren die daarop volgden, werden nog oude voorraden opgebruikt, maar vanaf 2001 kan men ervan uitgaan dat er geen asbest meer in nieuwe gebouwen werd gebruikt.

 

Wat is de bedoeling van dit asbestattest?

Asbest is een gevaarlijke stof die opgebouwd is uit kleine vezels die, indien ze worden ingeademd, aanleiding kunnen geven tot ernstige longaandoeningen en kankerverwekkend zijn.

Aan dit asbestattest zijn geen gevolgen verbonden, aangezien er vandaag nog geen algemene verplichting bestaat om asbesthoudende materialen in een gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot zou komen te liggen.

Dit asbestattest kadert in de algemene informatieverplichting die de eigenaar heeft, indien men zijn goed wil verkopen of schenken.

Een potentiële koper wil uiteraard weten waar asbest zit in het gebouw, zodat men een bijkomend inzicht in de risico’s van het huis krijgt, om op die manier een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen.

Dit asbestattest is dus een gunstige zaak voor de koper, maar zorgt voor een bijkomende verplichting voor een koper.