Moet ik vergunde stedenbouwkundige werken altijd binnen twee jaar aanvatten?

Een omgevingsvergunning blijft niet onbeperkt geldig in tijd, maar is onderworpen aan de vervalregeling zoals voorzien in art. 99, §1 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. In essentie komt die bepaling erop neer dat een omgevingsvergunning vervalt in elk van de volgende gevallen:  als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen […]

Kan ik in beroep, omdat mijn buur geen vergunning krijgt?

Wanneer het bestuur een vergunning verleent voor een project, kunnen omwonenden hiertegen een beroep indienen. Zij zouden immers hinder of andere nadelige gevolgen kunnen ondervinden van die beslissing. Het spreekt dan ook voor zich dat zij belang (kunnen) hebben om een vergunningsbeslissing te bestrijden. Bij een weigering kan de aanvrager dan weer een beroep indienen. […]

Wetsontwerp Bestuurlijke Handhaving definitief goedgekeurd

Deze week werd in de kamer het wetsontwerp betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving goedgekeurd. Deze wet beoogt de lokale besturen een specifieke rechtsgrond te bieden om maatregelen te nemen gericht op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.   Één van de wettelijke kerntaken van een gemeente is om de openbare orde te verzekeren. Hiertoe hadden de […]

Virtuele valstrikken: phishing-fraude neemt steeds toe

  Phishing-fraude is een steeds toenemende bedreiging voor particulieren en ondernemingen.  Wat is phishing precies? Kan phishing voorkomen worden? En bestaat er ook een remedie wanneer u toch het slachtoffer werd van phishing en mogelijk veel geld kwijt bent?   Phishing, smishing, vishing, social engineering – what’s in a name? Phishing is een vorm van […]

WETSVOORSTEL KADERWET GEREGLEMENTEERDE CANNABISMARKT

In de Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers is op 20.06.2019 een wetsvoorstel van kaderwet ingediend om te komen tot een gereglementeerde cannabismarkt. Hieronder vindt u de link naar dit wetsvoorstel, dat ik hieronder bespreek. voorstel van kaderwet tot instelling van een gereglementeerde cannabismarkt   Over dit wetsvoorstel werd debat gevoerd in de Kamercommissie Justitie op 24.10.2023. […]

Roel Sprenghers behaalt getuigschrift postgraduaat ‘Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk’

Afgelopen maand ontving collega Roel Sprenghers tijdens een plechtige academische zitting in de gebouwen van Odisee het getuigschrift voor het succesvol beëindigen van het postgraduaat ‘Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk’ aan de Fiscale Hogeschool in Brussel. Ter gelegenheid daarvan worden naar jaarlijkse gewoonte ook de studenten met het beste resultaat extra beloond. Die eer viel […]

De fiscale visitatie veronderstelt (blijvende) toestemming

De wet voorziet dat onder bepaalde voorwaarden aan de Administratie in het kader van een fiscale controle vrije toegang moet worden verleend tot beroepslokalen en zelfs tot de woning van de belastingplichtige. Dit is de zogenaamde ‘fiscale visitatie’. Er bestaat in de rechtspraak reeds geruime tijd de tendens om aan deze fiscale visitatie een zeer […]

(VER)HUREN? ENKELE TIPS

  Overweegt u als eigenaar van een woning of appartement om dit te huur te stellen maar vreest u de hieraan verbonden risico’s? Weet dan dat in geval van niet betaling van de huur beroep gedaan kan worden op het “fonds voor bestrijding van uithuiszettingen”. Dit fonds verleent tussenkomst aan het OCMW wanneer het OCMW […]

Kennisgevingsplicht in het kader van het verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar: Voor- of laattijdige kennisgeving leidt mogelijks tot verval van het verhaalsrecht

Waarover gaat het precies?   Art. 151 Verzekeringswet (2014) stelt voorop dat een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar (zoals de WAM-verzekeraar) in bepaalde situaties de benadeelde van een schadegeval moet vergoeden terwijl hij door de wet of door het verzekeringscontract zijn dekking tegenover de verzekerde had kunnen verminderen of zelfs had kunnen weigeren.   Denk bijvoorbeeld maar […]

30.11.2023: Ontbijtseminarie ‘Eerste hulp bij Algemene Voorwaarden’

  Zijn uw algemene voorwaarden al aangepast aan de nieuwe wetgeving voor consumentenschulden?   Algemene voorwaarden blijven van groot belang in het handelsverkeer. Op 1 september 2023 trad de nieuwe wet met betrekking tot de invordering van consumentenschulden in werking. Deze wet legt heel wat bijkomende verplichtingen op aan de onderneming om haar eigen facturen […]