Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Bijzondere btw regeling voor advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs

  • Fiscaal recht

Advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs zijn gewone btw belastingplichtigen. Er werd echter een facultatieve bijzondere regeling uitgewerkt voor de medewerkers en stagiairs die geen andere met btw belaste activiteiten verrichten dan de diensten die ze presteren voor het advocatenkantoor waarvoor ze werken. Meestal is de medewerker/stagiair slechts aan één kantoor verbonden, maar zelfs al is hij aan meer dan een kantoor verbonden kan de bijzondere regeling toch nog worden toegepast.

Door deze bijzondere regeling hebben de medewerkers/stagiairs slechts weinig btw-verplichtingen, maar zien ze wel af van hun recht op aftrek van input-btw.

De medewerker/stagiair die voor de bijzondere regeling kiest, zal, zoals de andere advocaten-belastingplichtigen bij zijn btw-kantoor een aangifte van aanvang van activiteit (604A) moeten indienen. Hij/zij kan de optie voor de bijzondere regeling aanduiden door het vakje 7 (“Bijzondere regeling zonder indiening van btw-aangiften”) aan te kruisen in kader III, B van het document 604A.

Indien de medewerker/stagiair reeds een btw-nummer heeft moet het formulier 604B worden gebruikt om aan te geven dat hij/zij van deze bijzondere regeling wil genieten.

De medewerker/stagiair zal het advocatenkantoor waaraan hij/zij verbonden is moeten inlichten dat de keuze voor de bijzondere regeling werd gemaakt.

Bij deze bijzondere regeling moeten geen periodieke maand- of kwartaalaangiften worden ingediend en wordt vrijwillig afgezien van het recht op aftrek van btw.

In principe is de medewerker/stagiair de schuldenaar van de btw .

Als het kantoor waar de medewerker/stagiair tewerkgesteld is, een in België gevestigde indiener van periodieke btw-aangiften is, wordt de heffing van de btw in het kader van deze bijzondere regeling verlegd naar de medecontractant. Daardoor zal het advocatenkantoor dus de btw op deze handelingen verleggen in zijn periodieke btw-aangifte.

Het advocatenkantoor zal ook in naam en voor rekening van de advocaat- medewerker/stagiair een factuur opmaken in twee exemplaren (verplichte self- bill).

De self-bill bevat de gewone factuurvermeldingen. In plaats van het btw-tarief en het bedrag van de verschuldigde btw wordt de volgende vermelding aangebracht : “Btw verlegd – Circulaire AAFisc nr. 47/2013”.

Het dubbel van het document is voor de advocaat-medewerker/stagiair.

De procedure van aanvaarding self-bill mag naar keuze uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn.

De medewerker/stagiair houdt de opgemaakte self-bills (zijn uitgaande facturen), bij volgens nummer op het document.

Heeft de advocaat-medewerker/stagiair zelf nog bijkomende handelingen die aan btw zijn onderworpen en waarvoor hij de bijzondere regeling niet verkiest, dan moet hij/zij voor deze handelingen facturen uitreiken en deze inschrijven in een uitgaand factuurboek. Voor bijkomende handelingen waarvoor geen factuur wordt uitgereikt en de cliënt betaalt, moet een dagboek van ontvangsten worden gehouden.

De advocaat-medewerkers/stagiairs zullen wel uiterlijk 31 maart een jaarlijkse klantenlisting moeten indienen waarin zij de prestaties voor btw-belastingplichtige klanten opnemen.

De vrijwillige overgang van de normale btw-regeling naar de bijzondere regeling of omgekeerd gaat telkens in vanaf 1 januari van het volgende jaar. De advocaat- medewerker/stagiair dient uiterlijk 15 december het btw-controlekantoor waaronder hij ressorteert schriftelijk op de hoogte te stellen dat hij wenst over te gaan naar de andere regeling.

De belastingplichtige die vrijwillig overgegaan is van de bijzondere regeling naar de normale regeling, kan ten vroegste op 1 januari van het tweede jaar daarop volgend opnieuw overgaan naar de bijzondere regeling.

Bij dergelijke overgang naar de bijzondere regeling dient eerder uitgeoefende aftrek te worden herzien.

Bijkomende activiteiten

De advocaat-medewerker/stagiair die naast zijn diensten voor advocatenkantoren nog een andere met btw te belasten activiteit verricht, moet de normale regeling met indiening van periodieke btw-aangiften toepassen op de gehele activiteit.

Als de advocaat-medewerker/stagiair echter bijkomende handelingen stelt, waarvoor de aangerekende btw niet meer bedraagt dan 3.150 EUR (komt overeen met een jaaromzet van 15.000 EUR, exclusief btw aan het tarief van 21 %), kan hij de bijzondere regeling behouden. Dit drempelbedrag betreft enkel de bijkomende handelingen. Bovendien worden de bijkomende handelingen die niet in België zijn verricht, de bijkomende van de btw vrijgestelde handelingen, de bijkomende pro-deo handelingen, de bijkomende handelingen met verlegging van de heffing en de bijkomende handelingen buiten de werkingssfeer van de btw, niet meegeteld.

Op de bijkomende handelingen zal hij echter wel de btw moeten voldoen. Dit gebeurt via een bijzondere btw-aangifte . Voor deze bijkomende handelingen gelden de gewone regels voor de facturering. De advocaat-medewerker/stagiair zal eventueel aan zijn medecontractant een factuur uitreiken. Uiteraard kan ook de regeling van self-billing worden toegepast mits akkoord van beide partijen, maar in dat geval kan geen verlegging van heffing worden toegepast. De self-bill zal dus btw vermelden.

Gezien de advocaat-medewerker/stagiair kiest voor het behoud van de bijzondere regeling moet worden opgemerkt dat hij ook voor wat betreft de bijkomende handelingen die aan btw onderworpen zijn, afziet van het recht op aftrek.

In dat geval dient hij ook een boek voor uitgaande facturen en, in voorkomend geval, een dagboek van ontvangsten bij te houden en de bijkomende handelingen dienen desgevallend ook te worden opgenomen in de jaarlijkse klantenlisting.

Als de advocaat-medewerker/stagiair naar de normale regeling moet overgaan omdat de voorwaarden van de bijzondere regeling niet langer zijn vervuld, dient hij het bevoegde btw-controlekantoor hiervan meteen schriftelijk op de hoogte te brengen zodat hij vanaf de 1ste van het eerstvolgende kwartaal aan de normale regeling onderworpen zal zijn.

Bij dergelijke overgang kunnen, in voorkomend geval, de nodige herzieningen (in het voordeel) worden toegepast.

Intracommunautaire handelingen

De advocaat-medewerker/stagiair dient steeds zijn btw-nummer mee te delen aan zijn leverancier of dienstverrichter. Hij zal steeds de btw moeten voldoen op intracommunautaire verwervingen. De drempel van 11.200 EUR is voor hen niet van toepassing. De btw over de intracommunautaire verwerving moet opnieuw worden voldaan via de bijzondere btw-aangifte. Ook als hij diensten ontvangt van een buitenlandse dienstverrichter zal de advocaat-medewerker/ stagiair hierop de Belgische btw moeten voldoen via de bijzondere btw-aangifte.

Als de advocaat-medewerker/stagiair zelf intracommunautaire diensten verricht voor een opdrachtgever gevestigd in een andere EU lidstaat, en vinden de diensten plaats in de andere EU lidstaat, dan zal de advocaat-medewerker/ stagiair ook een intracommunautaire opgave moeten indienen.

Mr. Henri Vandebergh