Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

“Blijf van mijn huis” !

  • Algemeen

Is uw gezinswoning beschermd ?

Velen koesteren de ambitie om als zelfstandige aan de slag te gaan en een eigen onderneming op te richten onder het motto “eigen baas, eigen agenda”.

Maar ondernemen is risicovol wanneer u de keuze maakt om uw activiteit niet uit te oefenen in een vennootschap (BVBA, CVBA, …).

De wetgever creëerde met de Programmawet van 25 april 2007 (de zogenaamde “blijf van mijn huis-wet”) de mogelijkheid voor zelfstandigen om hun zakelijke rechten op het onroerend goed waar zij hun feitelijke hoofdverblijfplaats hebben, te beschermen tegen aanspraken van professionele schuldeisers mits een notariële verklaring van niet-beslagbaarheid.

Deze verklaring verhindert dat de schuldeiser van een beroepsschuld die ontstaat nadat deze verklaring werd opgemaakt en overgeschreven in de daartoe bestemde registers, zijn vordering uitwint op de woning van de zelfstandige.

Bij wet van 15 januari 2014 werd het toepassingsgebied verruimd naar zelfstandigen in bijberoep en voor toegelaten beroepsactiviteiten na pensioen.

In een recent arrest uitgesproken door het Hof van Cassatie op 3 oktober 2014 wordt verduidelijkt dat de niet-vatbaarheid van beslag van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige slechts geldt voor de duur dat hij/zij deze woning ook effectief en continu bewoont en gebruikt.

Ons kantoor staat ter beschikking om uw vragen hierover te beantwoorden.

Aarzel niet en contacteer ons. Wij zoeken het graag voor u uit.

Selina Cristiano

NOTA : Er volgt een meer uitgebreid artikel in onze nieuwe editie van de Nieuwsbrief.