Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

BLOKDOWN: SYNDICI EN MEDE-EIGENAARS BLIJF (NOG STEEDS) IN UW KOT

  • Huur en onroerend goed

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de COVID-19-pandemie raken de gehele bevolking. Net als alle Belgen zullen ook syndici en (mede-)eigenaars van appartementen in hun kot moeten blijven. Welke gevolgen heeft dit nu voor de algemene vergadering van de mede-eigenaars? Kunnen er nog steeds dringende werken worden uitgevoerd aan de mede-eigendom? Wat met het mandaat van de syndicus?  

Sedert 10 maart heeft de overheid reeds beslist om de bewegingsvrijheid van de burger te beperken, waardoor het onmogelijk werd om de (jaarlijkse en buitengewone) algemene vergaderingen van de vereniging van mede-eigenaars (afgekort: VME) van de vele appartementsmede-eigendommen te houden. De bewoners van een appartement verblijven als het ware in een “blokdown”.

Het Koninklijk Besluit nummer 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie stelt enigszins orde op zaken en werd op 9 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 heeft de termijnen in tussentijd reeds verlengd.  

De volgende maatregelen zullen gelden van 10 maart tot 30 juni 2020, ofschoon deze periode nogmaals door de Koning kan verlengd worden indien nodig. 

Wij zetten het kort voor u op een rijtje:

1. Organisatie algemene vergadering

  • De algemene vergaderingen van de mede-eigenaars kunnen in deze periode niet worden georganiseerd en worden uitgesteld. De algemene vergaderingen moeten bijgevolg worden gehouden binnen de vijf maanden na het verstrijken van voormelde periode (lees t.e.m. 30 november 2020, behoudens verlenging). 
  • Indien de syndicus de algemene vergadering op die wijze kan organiseren, dat de veiligheidsvoorschriften strikt kunnen worden nageleefd, voorziet het KB in geen verbod.
  • De algemene vergaderingen die sedert 10 maart rechtsgeldig werden georganiseerd, behouden hun rechtsgeldigheidMandaat syndicus

2. Mandaat syndicus

  • Indien het mandaat van de syndicus tijdens dit uitstel afloopt, wordt dit van rechtswege verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering, onder dezelfde voorwaarden als voorheen.
  • De syndicus zal zijn bevoegdheden uitvoeren overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering. Daartoe kan de syndicus, in overeenstemming met de beslissingen uit het vorige werkjaar, ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars. De syndicus moet daarbij zo veel als mogelijk de geldende veiligheidsvoorschriften naleven. Hij zal zich evenwel nog steeds kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om dringende werken te laten uitvoeren, indien noodzakelijk.

3. Raad van mede-eigendom

  • De mandaten van de leden van de raad van mede-eigendom worden verlengd, indien deze aflopen tijdens het uitstel.
  • De opdrachten die werden verleend door de leden van de raad van mede-eigenaars worden eveneens verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering van mede-eigenaars.

Het KB doet ook geenszins afbreuk aan de mogelijkheid om de algemene vergadering schriftelijk te organiseren, zoals voorzien in art. 577-6 § 11 BW. De organisatie van de vergadering via telefonische of videoconferentie kan deel uitmaken van deze schriftelijke procedure. De eenparigheid, vereist door de wet, blijft in dat geval behouden. Het zou immers niet verantwoord zijn om, gedurende deze crisisperiode, mede-eigenaars zonder technische ondersteuning systematisch uit te sluiten van elke deelname aan een algemene vergadering.

Het is uiteraard van belang om de continuïteit van de mede-eigendom te waarborgen, maar duidelijk nog belangrijker om in uw kot te blijven.

Indien u vragen heeft aangaande uw mede-eigendom of uw syndicusschap, aarzel niet om Mr. Karen Kelchtermans of Mr. Anne Loenders te contacteren.