Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Bouwvergunning windturbine te Zonhoven vernietigd.

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

In een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 5 juli 2016 is de Raad overgegaan tot de vernietiging van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een windturbine te Zonhoven. Deze windturbine zou deel uitmaken van een cluster van 5 windturbines.

Ons kantoor had deze procedure in 2013 ingesteld op verzoek van één van de omwonenden. De buurtbewoner dreigde allerhande vormen van hinder te ondervinden indien de windturbine daadwerkelijk zou worden opgericht.

De uitspraak is interessant omdat de Raad verwijst naar een uitgebracht advies van Natuur en Bos, waaruit bleek dat significante negatieve effecten op nabijgelegen speciale beschermingszones niet uit te sluiten zijn, om vervolgens te oordelen dat in beginsel een milieueffectenrapport moet worden opgemaakt. De vergunningverlener had hierover nog geoordeeld dat ‘de opmaak van een milieueffectenrapport niet noodzakelijk is’, maar wordt op dit punt duidelijk teruggefloten door de Raad.

Het arrest van 5 juli 2016 toont aan dat de MER-reglementering niet zomaar kan worden veronachtzaamd in de stedenbouwkundige vergunningverlening. De overheid die hier toch aan voorbij gaat, loopt het risico dat de vergunning later wordt vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.