Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Bye Bye Britain! Bye Bye BTW?

 • Fiscaal recht

Men zou haast vergeten dat 2020 niet enkel het jaar van Corona was, maar ook dat van de Brexit. Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie immers definitief verlaten. Weliswaar loopt er nog tot 31 december 2020 een overgangsperiode, waarbij het merendeel van de Europese regels nog van kracht blijft. Vanaf 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk echter officieel een derde land, en dat heeft heel wat implicaties, onder meer voor de BTW.

Wij vatten hier alvast enkele belangrijke principes voor u samen. Een gedetailleerde bespreking van alle veranderingen kan u vinden op: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/internationaal/brexit.

DIENSTEN

Voor B2B-diensten zal er niet erg veel veranderen. De plaats van de dienst blijft immers hetzelfde, en is principieel het land van de afnemer. U zal wel even moeten sleutelen aan uw registratie:

 • Als u een dienst levert aan een Britse belastingplichtige, komt dit voortaan in rooster 47 van uw aangifte, en niet meer in rooster 44. U moet de afnemer bovendien niet meer vermelden in uw intracommunautaire opgave.
 • Als u zelf een dienst verkrijgt van een Britse dienstverrichter, zal u de maatstaf van heffing voortaan moeten aangeven in rooster 87 in plaats van rooster 88 en de verschuldigde BTW in rooster 56 in plaats van rooster 55.

De B2C-diensten worden principieel gelokaliseerd in het land van de dienstverrichter. Voor bepaalde categorieën, zoals raadgevende of financiële diensten, opgesomd in artikel 21bis, §2, 10° WBTW, geldt echter de plaats van de afnemer, als hij gevestigd is buiten de Gemeenschap. Wie in de toekomst dergelijke diensten verricht voor een Britse particulier, moet dus geen Belgische BTW meer aanrekenen.

GOEDEREN

Vanaf 1 januari kunnen we niet meer spreken over een intracommunautaire verwerving en een intracommunautaire levering, maar valt het Verenigd Koninkrijk onder het systeem van de in- en uitvoer.

1) Goederen uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk:

 • De levering is nog steeds vrij van BTW, maar niet meer op basis van artikel 39bis WBTW, wel op grond van artikel 39, § 1 of 2 WBTW.
 • U moet het BTW-nummer van uw klanten in het Verenigd Koninkrijk niet meer vermelden op uw factuur om de vrijstelling te krijgen. Wel moet u de vrijstellingsvermelding aanpassen, bijvoorbeeld naar “vrijgesteld – uitvoer”.
 • De levering moet door u worden opgenomen in rooster 47 van uw aangifte in plaats van in rooster 46.
 • Uiteraard moet u deze levering niet meer vermelden in uw intracommunautaire opgave.
 • Inzake bewijs van verzending gelden voortaan de regels voor uitvoer, met als belangrijkste bewijsmiddel de douaneaangifte van uitvoer.
 • Alle vrijstellingen inzake uitvoer worden van toepassing, bijvoorbeeld voor internationaal goederenvervoer.
 • Als de goederen in het Verenigd Koninkrijk aankomen, gebeurt er daar ter plaatse een invoer. Dit kan aanleiding geven tot bepaalde verplichtingen voor u, de verkoper, in het bijzonder wanneer u de invoer doet.

2) Goederen invoeren vanuit het Verenigd Koninkrijk:

 • Er is nog steeds BTW verschuldigd bij aankomst van de goederen, maar die moet in principe aan de douane betaald worden. Enkel als u een vergunning ET 14.000 heeft, moet u de BTW via uw aangifte voldoen.
 • Er zal weliswaar geen BTW verschuldigd zijn als de goederen onder een opschortende douaneregeling worden geplaatst, zoals douane-entrepot. Ook als de goederen na de invoer onmiddellijk doorgestuurd worden naar een andere lidstaat, zal de invoer vrij zijn van BTW. Andere vrijstellingen inzake invoer gelden uiteraard ook.
 • Als u beschikt over een vergunning ET 14.000, moet u de aankoop niet meer opnemen in rooster 86 van uw aangifte, maar wel in rooster 87. De bijhorende btw komt dan in rooster 57.

FINANCIELE EN VERZEKERINGSHANDELINGEN

Belastingplichtigen in België die financiële of verzekeringsdiensten verrichten, zoals bedoeld in artikel 44, § 3, 4° tot 10° WBTW, krijgen een recht op aftrek voor die handelingen als zij worden verricht voor een afnemer die buiten de Gemeenschap is gevestigd. Dat zal vanaf 1 januari 2021 dus ook het geval zijn als de afnemer in het Verenigd Koninkrijk zit.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

Tot 31 december 2020 worden nog intracommunautaire leveringen uitgevoerd aan het Verenigd Koninkrijk. Zij moeten dus nog worden opgenomen in de intracommunautaire opgave van de maand december of van het vierde kwartaal, die uiterlijk op 20 januari 2021 moet worden ingediend.

Deze verplichting blijft gelden, ondanks het feit dat het VIES-portaal van de Europese Commissie vanaf 1 januari 2021 niet langer zal toelaten om de gegevens van Britse ondernemingen na te kijken en te valideren. Vanaf die datum zal u de gegevens moeten controleren via de dienst Internationale betrekkingen-BTW van de FOD Financiën ([email protected]).

TERUGGAAF

Momenteel moet een Belgische onderneming Britse BTW terugvragen door middel van een elektronisch verzoek in INTERVAT, via de toepassing VAT-Refund.

Na een controle van de verplicht te vermelden gegevens, wordt dit verzoek digitaal doorgestuurd naar de bevoegde dienst in het Verenigd Koninkrijk, die de aanvrager zelf, langs elektronische weg, in kennis stelt van haar beslissing.

Deze procedure vervalt echter op 1 april 2021. Concreet betekent dit dat een verzoek tot teruggaaf voor handelingen die verricht zijn in 2020 nog tot en met 31 maart 2021 via INTERVAT kan.

Elk verzoek om teruggaaf van Britse btw met betrekking tot de handelingen die men stelt in 2021, valt buiten het toepassingsgebied van de Europese wetgeving. Deze teruggaaf zal geregeld worden door de Britse belastingdienst, via haar modaliteiten en formaliteiten.

IDENTIFICATIE

Unie-ondernemingen, die een Belgisch BTW-nummer nodig hebben, kunnen zich rechtstreeks in België voor de BTW identificeren,. Vanaf  1 januari 2021 komen Britse ondernemingen niet meer in aanmerking voor dit principe. Als zij zich nog voor de BTW in België willen identificeren, moeten zij een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen. Britse ondernemingen die nu al een Belgisch BTW-nummer hebben, moeten dit tegen 31 maart 2021 laten omzetten naar een individueel BTW-nummer met aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger. Het BTW-nummer zelf zal daarbij niet veranderen.

MOSS

Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaken van de bijzondere regeling Mini-One-stop-Shop (MOSS). Dit systeem houdt in dat voor  telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten, verricht aan een niet-belastingplichtige (B2C), de BTW die in de verschillende lidstaten is verschuldigd, ingediend kan worden via een unieke MOSS-aangifte.

Britse ondernemingen die actief zijn in deze sectoren, zullen zich vanaf 1 januari 2021 moeten registreren in een Unie-lidstaat als zij de MOSS-aangifte willen blijven gebruiken.

NOORD-IERLAND

Tot slot is er de problematiek rond Noord-Ierland, dat een bijzonder statuut krijgt. Het blijft immers ook na 31 december 2020 onder de BTW-wetgeving van de EU vallen, maar enkel wat goederen betreft.  Voor diensten wordt Noord-Ierland immers, samen met de rest van het VK, vanaf 1 januari 2021 beschouwd als zijnde buiten de EU gelegen.

Er ligt een voorstel op tafel om Noorse-Ierse ondernemingen een BTW-nummer te geven dat begint met de prefix XI, om het onderscheid te maken met andere ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk.

U merkt het al: het is een flinke boterham! Maar hang in there en weet dat u steeds bij ons fiscaal team terechtkan voor al uw vragen.

Mr. Charline De Coster