Termijnen en de procesbekwaamheid van verenigingen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Op 15 februari 2024 zette de Raad voor Vergunningsbetwistingen met haar arrest nr. RvVb-A-2324-0460 nog maar eens de puntjes op de ‘i’ inzake de strikte interpretatie in het procedurebesluit van een termijn voor een wederantwoordnota, alsook de invulling van de procesbekwaamheid van een VZW die zich inzet voor het milieubehoud.   Voorafgaande feiten Gevaco advocaten […]

Moet ik vergunde stedenbouwkundige werken altijd binnen twee jaar aanvatten?

Een omgevingsvergunning blijft niet onbeperkt geldig in tijd, maar is onderworpen aan de vervalregeling zoals voorzien in art. 99, §1 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. In essentie komt die bepaling erop neer dat een omgevingsvergunning vervalt in elk van de volgende gevallen:  als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen […]

Kan ik in beroep, omdat mijn buur geen vergunning krijgt?

Wanneer het bestuur een vergunning verleent voor een project, kunnen omwonenden hiertegen een beroep indienen. Zij zouden immers hinder of andere nadelige gevolgen kunnen ondervinden van die beslissing. Het spreekt dan ook voor zich dat zij belang (kunnen) hebben om een vergunningsbeslissing te bestrijden. Bij een weigering kan de aanvrager dan weer een beroep indienen. […]

Wetsontwerp Bestuurlijke Handhaving definitief goedgekeurd

Deze week werd in de kamer het wetsontwerp betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving goedgekeurd. Deze wet beoogt de lokale besturen een specifieke rechtsgrond te bieden om maatregelen te nemen gericht op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.   Één van de wettelijke kerntaken van een gemeente is om de openbare orde te verzekeren. Hiertoe hadden de […]

DAN TOCH GEEN RELATIVITEITSVEREISTE EN ATTENTIEPLICHT

Het Grondwettelijk Hof sprak zich recent uit omtrent enkele beroepen tot vernietiging tegen de wetgeving van het Vlaamse Gewest die tot doel had de procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen te optimaliseren. In dit arrest werd geoordeeld dat twee  ontvankelijkheidsvoorwaarden strijdig zijn met het recht op toegang tot de rechter en met het recht op bescherming van een gezond leefmilieu.

BEPERKTE OF ESSENTIËLE AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN, WAT ZIJN DE CRITERIA?

  De afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.1, §1 VCRO is voor vele vergunningsaanvragers een zeer nuttig instrument om in hun aanvraag ‘beperkt af te wijken’ van geldende stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt echter enkel voor bepaalde voorschriften en het begrip ‘beperkte afwijking’ wordt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen restrictief geïnterpreteerd.   Situering Artikel 4.3.1, […]

ONTHARDEN KAN VOORTAAN ZONDER VERGUNNING: LAAT HET TEGELWIPPEN BEGINNEN!

  In de voorbije jaren is Vlaanderen geconfronteerd geweest met (ernstige) gevallen van wateroverlast. Denk bijvoorbeeld aan de overstromingen van 2021 in de regio’s rondom het Maas- en Demerbekken. Tegelijkertijd kent onze bodem thans een (historisch) lage grondwaterstand, wat ertoe leidt dat bij periodes van langdurige droogte maatregelen noodzakelijk blijken, zoals het verbod op het […]