De zaak der wegen in de geïntegreerde procedure… to be continued.

In haar tussenarrest van 24 november 2022 stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. Het voorwerp van beide vragen is de geïntegreerde procedure bij een omgevingvergunningsaanvraag in graad van administratief beroep. Wat met uw vergunningsaanvraag indien de Vlaamse regering de beslissing van de gemeenteraad omtrent een gemeenteweg vernietigt?

Wat te doen bij overlast van houtkachels?

Door de hoge energieprijzen grijpen steeds meer Vlamingen terug naar een ouderwetse houtkachel om hun woning te verwarmen. Het klimaat heeft last van deze kachels. Recent onderzoek toont immers aan dat de fijnstofuitstoot van houtkachels tot 7 maal hoger ligt dan de officiële testcijfers.

Gescheiden riolering in de straat: ben ik verplicht aan te sluiten?

Voor nieuwbouwwoningen en grote verbouwingen geldt al een tijdje de verplichting om het afvalwater apart te lozen in het rioleringssysteem. Enkel wanneer het niet mogelijk is om regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren of tijdelijk op te slaan, mag u dit afvoeren in de hemelwaterafvoer van de riolering.

Een overheid trekt mijn bouwvergunning in? Over de intrekkingsleer bij vergunningen

Bij arrest van 7 juli 2022 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) zich gebogen over een vernietigingsberoep tegen de intrekking van een stedenbouwkundige vergunning. De RvVb nam deze opportuniteit om de principes rond de intrekkingsleer nog eens uiteen te zetten, waardoor dit een interessant arrest uitmaakt voor het omgevingsrecht. Deze bijdrage bespreekt de intrekkingsleer zelf en de uitkomst hieromtrent in deze zaak

Planschade en 50 meter: een nieuw twistpunt verduidelijkt 

Ook voor woonuitbreidingsgebied geldt de beperking van art 2.6.3.1, §3 ,4° VCRO. Hierdoor komt enkel het gedeelte van een perceel in woonuitbreidingsgebied dat binnen de vijftig meter van de rooilijn gelegen is in aanmerking voor planschadevergoeding.l