Een overheid trekt mijn bouwvergunning in? Over de intrekkingsleer bij vergunningen

Bij arrest van 7 juli 2022 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) zich gebogen over een vernietigingsberoep tegen de intrekking van een stedenbouwkundige vergunning. De RvVb nam deze opportuniteit om de principes rond de intrekkingsleer nog eens uiteen te zetten, waardoor dit een interessant arrest uitmaakt voor het omgevingsrecht. Deze bijdrage bespreekt de intrekkingsleer zelf en de uitkomst hieromtrent in deze zaak

Planschade en 50 meter: een nieuw twistpunt verduidelijkt 

Ook voor woonuitbreidingsgebied geldt de beperking van art 2.6.3.1, §3 ,4° VCRO. Hierdoor komt enkel het gedeelte van een perceel in woonuitbreidingsgebied dat binnen de vijftig meter van de rooilijn gelegen is in aanmerking voor planschadevergoeding.l

Diergeneeskunde, niet meer voor iedereen

Op 16 november 2021 werd een verslag ingediend door de Commissie voor Onderwijs. Dit verslag geeft een bespreking van de visienota die de invoering van een toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde voor het schooljaar 2023-2024 op tafel legde. Voorlopig is hetgeen in het verslag staat de toekomst voor de opleiding diergeneeskunde. Enkele aspecten werden vastgelegd zoals een numerus fixus met een bepaald startquotum. Was er niet zoiets als een recht op (hoger) onderwijs?

CORONABESLUITEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GRONDWET

De Raad van State oordeelt dat de coronabesluiten over de sluiting van de horeca en de instelling van een nachtklok niet in strijd zijn met de Grondwet. Volgens em. prof. dr. Marc Boes, verbonden aan ons kantoor, moet dit standpunt worden bijgetreden.