De fiscale visitatie veronderstelt (blijvende) toestemming

De wet voorziet dat onder bepaalde voorwaarden aan de Administratie in het kader van een fiscale controle vrije toegang moet worden verleend tot beroepslokalen en zelfs tot de woning van de belastingplichtige. Dit is de zogenaamde ‘fiscale visitatie’. Er bestaat in de rechtspraak reeds geruime tijd de tendens om aan deze fiscale visitatie een zeer […]

FISCALE VOORDELEN VOOR CO-OUDERS

Vanaf inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024 is het mogelijk om in Vlaanderen het fiscaal voordeel van de vermindering van de onroerende voorheffing te verdelen onder de niet meer samenwonende ouders van kinderen.

UITERLIJK TOT 31 DECEMBER 2023 KAN U NOG EEN FISCALE REGULARISATIE AANVRAGEN!

Hoewel de mogelijkheid tot het regulariseren van federale belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw,…) op tegoeden in het buitenland reeds lange tijd bestaat, zijn er nog steeds mensen die momenteel een regularisatieaanvraag indienen. Vaak worden zij geconfronteerd met het gegeven dat hun Belgische bank de overbrenging van tegoeden weigert die bij het aflopen van bijvoorbeeld een levensverzekeringscontract […]

VINTED RAPPORTEERT AAN DE FISCUS: GEEN REDEN TOT PANIEK!

Vinted geeft aan zijn gebruikers te kennen met ingang van volgend jaar de informatie van gebruikers te zullen melden aan de fiscus, indien deze in een tijdspanne van één jaar (2023) meer dan 30 verkopen verrichten of meer dan 2.000 euro aan inkomsten hebben genoten.

NIEUWE FACTUURVERMELDING BIJ VERLEGGING BTW

Actief in de bouwsector? Spits dan even de oren, want de regeling rond verlegging van de heffing werd vanaf 1 januari 2023 aangepast. Als aannemer moet u een extra vermelding opnemen op uw facturen. Wij lichten deze wijziging voor u toe.

OP KOT! MET BTW?!

De nakende start van de herexamens zorgt ervoor dat heel wat studenten terugkeren naar hun ‘kot’. Met een nieuw academiejaar in het vooruitzicht zijn sommigen misschien zelfs nog naarstig op zoek naar een nieuwe stek. Spannende tijden voor studenten, maar zeker ook voor kotbazen. Zij werden aan het begin van de zomer immers geconfronteerd met nieuwe BTW-spelregels.

Gewijzigde registratiebelasting: een situatie van geven en nemen?

De aankoop van een woning wordt steeds duurder. Zo zijn de woningprijzen in het afgelopen jaar maar liefst met 10% gestegen. Dit is ook de Vlaamse regering niet ontgaan. Zij heeft daarom besloten om de registratietarieven die verschuldigd zijn bij de aankoop van een enige en eigen woning te verlagen. Deze stimulans zou het extra duwtje in de rug moeten zijn om toch een eigen woning te kopen. Keerzijde van deze verlaging, is dat de registratiebelasting die moet worden betaald op de aankoop van een tweede, derde, vierde,… woning, wordt verhoogd, dat de meeneembaarheid wordt afgeschaft en dat de bijkomende rechtenvermindering voor de aankoop van een bescheiden woning wordt gehalveerd.

Geldsom betaald in het kader van een verruimde minnelijke schikking: aftrekbaar als beroepskost of niet ?

De wet biedt, mits naleving van een aantal voorwaarden, de mogelijkheid aan de Procureur des Konings om een verruimde minnelijke schikking aan een verdachte voor te leggen. Dit is de zgn. afkoopwet. In ruil voor de betaling van een bepaalde geldsom komt de strafvordering te vervallen. Huidige bijdrage focust enkel op de al dan niet fiscale aftrekbaarheid van het bedrag dat als minnelijke schikking wordt betaald.