GEBUISD…. EN NA PROCEDURE BIJ RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN TOCH ….GESLAAGD

* Een derdejaars studente bachelor lager onderwijs was geslaagd voor al haar theorievakken maar kreeg een 9/20 op de praktijkstage. Dit was een niet tolereerbaar opleidingsonderdeel. Eerst werd een verplichte interne procedure bij de interne beroepscommissie van de school gevoerd. Die interne beroepscommissie verklaarde het beroep ongegrond. Tegen die beslissing stelden wij een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad […]

Diergeneeskunde, niet meer voor iedereen

Op 16 november 2021 werd een verslag ingediend door de Commissie voor Onderwijs. Dit verslag geeft een bespreking van de visienota die de invoering van een toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde voor het schooljaar 2023-2024 op tafel legde. Voorlopig is hetgeen in het verslag staat de toekomst voor de opleiding diergeneeskunde. Enkele aspecten werden vastgelegd zoals een numerus fixus met een bepaald startquotum. Was er niet zoiets als een recht op (hoger) onderwijs?