Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

De Ministerraad heeft op 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof. Wat houdt dit in? Wie heeft hier recht op? Hoe kan het worden aangevraagd? En tot wanneer kan het worden aangevraagd? Allemaal vragen die hieronder worden beantwoord.

Wat?

Het corona-ouderschapsverlof laat werknemers toe, mits akkoord van de werkgever, om hun arbeidsprestaties met 1/5  (bij een voltijdse tewerkstelling) of  met ½ (bij een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling van 75%) te verminderen.

Het gaat om een bijkomend ouderschapsverlof. Het corona-ouderschapsverlof wordt dus niet in mindering gebracht op het gewone ouderschapsverlof.

Wie?

Het corona-ouderschapsverlof kan worden aangevraagd door werknemers die ten minste 1 maand zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever. Het verlof kan genoten worden voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.

Het corona-ouderschapsverlof kan ook worden opgenomen door de adoptieouders en de pleegouders.

Voor ouders van een gehandicapt kind geldt de leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar met uitzondering voor een kind of volwassene met een handicap die wordt opgevangen door zijn ouders indien hij geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling.

Hoe?

De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf in kennis stellen. Een kortere termijn kan enkel in onderling akkoord overeengekomen worden. Dit kan via e-mail, waarbij de werknemer de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen.

De werkgever moet deze aanvraag goed (of af)keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins vόόr de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.

Daarnaast dient de werknemer zijn onderbrekingsuitkering aan te vragen bij de RVA. Dit kan volledig elektronisch.

De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in een ½ corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

Hoelang?

Het corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of in weken, al dan niet opeenvolgend.

Het corona-ouderschapsverlof kan met terugwerkende kracht worden opgenomen in een periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

OPMERKING:

Het Koninklijk Besluit werd bij uitgave van dit artikel nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De inhoud van dit artikel wordt daarom ook onder voorbehoud gepubliceerd.