Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

CORONA: uitstel voor het indienen van aangiftes en uitstel van betaling – steunmaatregelen

  • Fiscaal recht

 

De fiscus heeft een aantal beslissingen genomen ter verlichting van de fiscale verplichtingen van de burgers en de vennootschappen.

UITSTEL AANGIFTES VENNOOTSCHAPSBELASTING  – RECHTSPERSONENBELASTING EN BNI-VENNOOTSCHAPPEN

De fiscus verleent uitstel tot en met 30 april 2020 voor het indienen van de aangiftes in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, en de belasting der niet-inwoners vennootschappen die uiterlijk 16 maart 2020 moesten worden ingediend

UITSTEL INDIENEN BTW-AANGIFTES

Voor PERIODIEKE AANGIFTES

Aangifte over…                                 Termijn verlengd tot …

Februari 2020                                     6 april 2020

Maart 2020                                         7 mei 2020

1e kwartaal 2020                                7 mei 2020

Bent u een starter of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Voor INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

Opgave over…                                  Termijn verlengd tot …

Februari 2020                                     6 april 2020

Maart 2020                                         7 mei 2020

1e kwartaal 2020                                7 mei 2020

De JAARLIJKSE KLANTENLISTING

De termijn wordt verlengd tot 30 april 2020

Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.
UITSTEL BETALING BEDRIJFSVOORHEFFING EN BTW

Voor wat betreft de betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing krijgt u automatisch een uitstel van betaling van twee maanden zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

BTW

Betaling over …                                          Termijn verlengd tot …

Maandaangifte – februari 2020                     20 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020                         20 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1e kwartaal 2020            20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

Betaling over ….                                          Termijn verlengd tot …

Maandaangifte – februari 2020                     13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020                         15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1e kwartaal 2020            15 juni 2020

UITSTEL BETALING PERSONENBELASTING EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van de hiervoor vermelde belastingen die worden gevestigd voor het aanslagjaar 2019, en die worden gevestigd vanaf 12 maart 2020.

MOGELIJKHEID TOT HET AANVRAGEN VAN BIJKOMENDE  STEUNMAATREGELEN

De fiscus wil ademruimte geven aan die bedrijven die moeilijkheden ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus.

Deze bedrijven kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën, om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Het gaat dan om schulden inzake bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting.

Elke natuurlijke- of rechtspersonen die in het bezit is van een ondernemingsnummer (KBO), komt in aanmerking.

De sector waarin het bedrijf actief is speelt geen rol. Wel moet aangetoond worden dat het bedrijf  daadwerkelijk hinder ondervindt ingevolge de verspreiding van het coronavirus (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…).

De steunmaatregelen worden niet toegekend aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

De steunmaatregelen bestaan dan uit het bekomen van een afbetalingsplan, een vrijstelling van de betaling van nalatigheidsinteresten, een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

De steunmaatregelen moeten uiterlijk 30 juni 2020 worden aangevraagd.

De onderneming die de steunmaatregelen vraagt moet wel alle aangifteverplichtingen vervuld hebben en blijvend vervullen.

De schulden waarvoor de steunmaatregelen worden gevraagd mogen niet voortvloeien uit fiscale fraude.

De fiscus deelt ook mede dat de steunmaatregelen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd, tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie. De steunmaatregelen komen ook te vervallen wanneer de onderneming terecht komt in een collectieve insolventieprocedure (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

De aanvraag tot steunmaatregelen moet voor elke schuld worden aangevraagd, via e-mail of per brief, en dat middels het gebruik van een specifiek formulier.

Het formulier moet verzonden worden aan het Regionaal Invorderingscentrum dat bevoegd is voor de woonplaats (van een natuurlijk persoon) of de maatschappelijke zetel (voor een rechtspersoon). Voor Limburg is dat het Regionaal Invorderingscentrum Limburg, Voorstraat 43 bus 10 te 3500 Hasselt ([email protected]).

Het formulier moet worden verzonden onmiddellijk na de ontvangst van een aanslagbiljet of een betaalbericht.

De fiscus zal binnen de 30 dagen vanaf de indiening van de aanvraag reageren.

Zo u nog bijkomende vragen zou hebben, staan wij steeds te uwer beschikking.

Mr. Stefaan Lettens