Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

De administratieve toeslagen voor misdrijven worden per 1 januari 2022 verhoogd

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Wat komt er nog bij uw verkeersboete van extra kosten? Een indexaanpassing voor de ene heeft een loonsverhoging tot gevolg doch tevens een bijkomende verhoging van uw verkeersboete voor de andere…

Na publicatie in het B.S. op 23.8.2021 zijn de artikelen 15 en 16 van de Programmawet van 21 juni 2021 in voege.( Koninklijk besluit van 19.8.2021 tot uitvoering van de programmawet van 21 juni 2021)

Hiermee werden artikel 65 en 65/1 in de wegverkeerswet van 16 maart 1968 bijgewerkt.

In artikel 65 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, laatst gewijzigd bij de wet van 6 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: … “Naast deze som wordt een administratieve toeslag geheven van 8,84 euro, zoals bedoeld in titel 4 van de programmawet van … 2021. Het bedrag van deze administratieve toeslag wordt elk jaar op 1 januari automatisch aangepast in functie van de evolutie van de consumptieprijsindex van de maand november van het voorgaande jaar. Deze administratieve toeslag wordt ook geheven indien de overtreder een opleiding volgt als alternatief op de onmiddellijke inning. De door de overtreder verrichte betalingen worden eerst op deze administratieve toeslag toegerekend.”

In de praktijk wil dit zeggen dat op de verkeersboetes die via het Crossborder-platform (boetes die u via de Post worden toegezonden) worden geïnd via een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking er 8,84 euro bijkomt.

In artikel 65/1 wordt vermeld dat Wanneer de in artikel 216bis, § 1, van het Wetboek van Strafvordering bedoelde geldsom niet binnen de bepaalde termijn wordt betaald, kan de procureur des Konings aan de overtreder een bevel geven tot betalen van de op deze overtreding toepasselijke geldsom, verhoogd met 35 % en desgevallend met de bijdrage voor het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. Daarnaast wordt er ook een administratieve toeslag van 25,32 euro, zoals bedoeld in titel 4 van de programmawet van 21 juni 2021, geheven. Het bedrag van deze administratieve toeslag wordt elk jaar op 1 januari automatisch aangepast in functie van de evolutie van de consumptieprijsindex van de maand november van het voorgaande jaar.

Dit wil aldus zeggen dat bij een bevel tot betalen en bij een veroordeling door een rechtbank vanaf augustus 2021 25,32 euro toeslag geheven zal worden.

Aangezien aldus op 1 januari 2022 deze bedragen zijn geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex van de maand november 2021. (STATBEL)

Als gevolg daarvan is er nu een stijging van 2,49 procent. Daardoor stijgen de administratieve toelagen naar respectievelijk 9,06 en 25,95 euro.