Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP HET WEGVERKEER

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Wat als het keuringsattest van mijn voertuig is verlopen ? Kan mijn rijbewijs nog onmiddellijk ingetrokken worden?

1. Het keuringsattest van mijn personenwagen is verlopen, kan men mij verbaliseren?

Het uitgangspunt is dat men u kan verbaliseren indien u zich in het verkeer begeeft met een voertuig zonder dat dit over een geldig keuringsattest beschikt.

Ten gevolge van de corona-maatregelen waren de keuringscentra echter gesloten sedert 18 maart 2020 tot en met gisteren, 4 mei 2020, zodat u in de onmogelijkheid was om uw voertuig aan te bieden voor een periodieke controle.

Het Vlaams Gewest heeft hiertoe verscheidene Ministeriële Besluiten houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken uitgevaardigd.

Het laatste Ministerieel Besluit dateert van 30 april 2020. Dit Besluit werd echter nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, al zou het in werking treden op 3 mei 2020. Ten gevolge van het (nog niet-gepubliceerde) Ministerieel Besluit van 30 april 2020 wordt de einddatum waarop u zich dient aan te bieden voor een periodieke keuring uitgesteld met zes maanden, tot en met 4 november 2020.

Deze regeling is van toepassing op de voertuigen waarvan het keuringsattest verloopt tussen 13 maart 2020 en 3 juni 2020.

Door het verlengen van de geldigheid van de keuringsbewijzen wil men de periodieke keuringen veilig en gespreid laten verlopen. In principe zullen eigenaars een nieuwe uitnodiging ontvangen om hun voertuig in een voorgestelde periode te laten keuren, zodat er geen haast is om zich meteen naar de keuringscentra te begeven.

(Ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, art. 15-20, B.S. 30 maart 2020; Ministerieel besluit van 30 maart 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, nog niet gepubliceerd)

2. Onmiddellijke intrekking van de rijbewijzen: overwogen beslissing in het licht van de corona-maatregelen

In het licht van de corona-maatregelen dienen de contacten met personen van wie het rijbewijs normaliter onmiddellijk kan worden ingetrokken en hun verplaatsingen naar de politiecommissariaten en griffies zo veel mogelijk beperkt te worden. Het College van Procureurs Generaal wil bovendien niet uit het oog verliezen dat de wagen in veel gevallen gebruikt wordt voor essentiële verplaatsingen naar ziekenhuizen, apothekers, voedingswinkels e.d. en dat de overheid wenst dat het openbaar vervoer nog slechts wordt gebruikt in de gevallen waarin dit absoluut noodzakelijk is.

Dit heeft ertoe geleid dat de beslissing tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs niet zonder meer genomen mag worden. Het rijbewijs zal slechts in de meest ernstige gevallen worden ingetrokken wanneer de overtreder de openbare veiligheid in het gedrag brengt, zoals dronkenschap of gelijkaardige toestand, snelheidsoverschrijding in de bebouwde kom, vluchtmisdrijf, spookrijden op de autosnelweg, ernstige fout dewelke heeft geleid tot een verkeersongeval met ernstige verwondingen of de dood van een ander persoon tot gevolg.

Een nieuwe categorie van inbreuken die sedert de corona-maatregelen aanleiding kan geven tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, betreft het niet naleven van de corona-maatregelen zoals deze zijn bepaald bij Ministerieel Besluit van 23 maart 2020.

Tot slot stelt het College van Procureurs Generaal dat de verzoeken tot vervroegde teruggave van het rijbewijs met soepelheid moeten worden beoordeeld, rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden.

Indien uw rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken en u meent een gerechtvaardigde reden te hebben om een vervroegde teruggave te kunnen verzoeken, kan u Mr. Kurt Smets en Mr. Lia Van De Weyer uiteraard steeds contacteren om u hierin te adviseren en bij te staan.

(Omzendbrief n. 12/2020 van het College van Procureurs-Generaal bij de hoven van beroep van 17 april 2020)