Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

De omgevingsvergunning: indienen van een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek tegen een vergunningsaanvraag

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Al geruime tijd zijn de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning samengesmolten tot de zogenaamde omgevingsvergunning. Deze vergunning moet samengesteld, ingediend en aangevraagd worden op het Omgevingsloket. De verdere opvolging van de omgevingsvergunningsaanvraag gebeurt ook via deze digitale toepassing.

Zoals u weet (of alleszins wat de overheid verwacht dat u weet) kan iedere belanghebbende tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen een omgevingsvergunningsaanvraag. De welbekende gele affiches langs de openbare weg geven de bekendmaking aan van een vergunningsaanvraag. Op deze affiche staat vermeld hoelang het openbaar onderzoek loopt en tot wanneer er bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Een bezwaarschrift dient binnen de wettelijke termijn, vermeld op de bekendmakingsaffiche, te worden ingediend opdat het ontvankelijk is.

Tegen de beslissing tot al dan niet aflevering van een vergunning kan door de vergunningsaanvrager altijd in beroep worden gegaan. Dit ligt anders bij belanghebbenden. Zij kunnen sedert de invoering van de omgevingsvergunning enkel nog een administratief beroep instellen indien zij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaarschrift hebben ingediend. Het hoeft geen betoog dat door deze nieuwe ontvankelijkheidsvoorwaarde de gele bekendmakingsaffiches langs de openbare wegen nog belangrijker zijn geworden aangezien deze de periode aangeven waarbinnen er een bezwaarschrift kan worden ingediend.

De beroepstermijn begint te lopen vanaf de beslissing in eerste aanleg tot het al dan niet afleveren van een vergunning. De beslissing in eerste aanleg wordt op een nieuwe gele bekendmakingsaffiche uitgehangen aan het perceel waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft, dit samen met de vermelding van het einde van de beroepstermijn. De beroepstermijn is ook zichtbaar op het Omgevingsloket.

Tenslotte willen wij erop wijzen dat er voor het instellen van een administratief beroep heel wat formaliteiten nageleefd dienen te worden opdat het beroep op ontvankelijke wijze kan worden ingesteld.

Bij vragen over het indienen van een bezwaarschrift of een administratief beroep tegen een omgevingsvergunningsaanvraag kan u steeds bij ons terecht.

Mr. Kilian STULENS