Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

DE PANDWET, HET EINGEDOMSVOORBEHOUD EN HET RETENTIERECHT VANAF 01.01.2018.

  • Contractenrecht

Op 01.01.2018 treedt de nieuwe pandwet eindelijk in werking nu het Koninklijk Besluit van 14.09.2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad (werking pandregister).

Hoogtijd dus om uw bestaande “algemene voorwaarden” eens tegen het licht te houden. Bijna alle “algemene voorwaarden” voorzien dat de eigendom van de goederen pas overgaat nadat de overeengekomen prijs is betaald.

In het oude recht werd het eigendomsvoorbehoud enkel geregeld in de faillissementswet (artikel 101) maar niet in de andere gevallen van samenloop met andere schuldeisers. Artikel 101 van de faillissementswet voorziet een aantal voorwaarden die moeten voldaan zijn opdat de niet-betaalde eigenaar van roerende goederen zijn terugvorderingsrecht kon doen gelden.

De nieuwe pandwet voorziet dat het correct geformuleerde eigendomsvoorbehoud voortaan zal gelden voor alle gevallen van samenloop en in principe toepasselijk is op alle soorten overeenkomsten waarbij een eigendomsvoorbehoud werd bedongen.

Ook indien de geleverde goederen met eigendomsvoorbehoud nog niet of niet volledig betaald zijn en zelfs als ze verwerkt worden of vermengd zijn met andere goederen of door andere goederen zijn vervangen blijft het eigendomsvoorbehoud voortaan  bestaan.

Het contractueel overeengekomen eigendomsvoorbehoud vereist geen bijkomende registratie in het pandregister.

De registratie van uw eigendomsvoorbehoud in het pandregister is wel nuttig om uw eigendomsvoorbehoud te behouden nà voortverkoop aan een derde-professional of na incorporatie in een onroerend goed van de koper.

Het retentierecht is een ander verhaal.

Deze rechtsfiguur was niet geregeld in de wet maar werd veelal wel contractueel geregeld in overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Het retentierecht en de uitoefening ervan was echter zeer precair en op grond van dit recht bezat de niet-betaalde schuldeiser geen voorrecht.

De nieuwe pandwet regelt voortaan het retentierecht uitdrukkelijk en bovendien is het tegenstelbaar in het kader van een faillissement of een andere vorm van samenloop bij de schuldenaar.

Het pandregister is voor iedereen toegankelijk via een authentificatiemodule van de elektronische identiteitskaart.

De opzoekingen in het register gebeuren op naam van de pandgever of de koper onder eigendomsvoorbehoud.

Een consultatie in het pandregister kost in principe 5 EUR.

Voor de registratie zelf van het pand is het bedrag dat verschuldigd is (ook retributie genoemd) afhankelijk van de waarde van de gewaarborgde schuldvordering.

Blijf dus succesvol ondernemen in 2018 door even uw contractuele clausules en regelingen na te gaan die u hebt voorzien in uw handelsdocumenten (facturen, bestelbonnen, algemene voorwaarden en andere contracten).

 

A. VAN DER  GRAESEN