Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

De waarde van administratieve toegevingen en toleranties in circulaires en andere beslissingen.

  • Fiscaal recht

Enige tijd geleden werden we geconfronteerd met volgende situatie in verband met het regime van geheime commissielonen:

Door een wetswijziging eind 2014 werd het tarief van de zgn. aanslag geheime commissielonen drastisch verlaagd van 309% naar 103%. Bovendien kan de fiscus de aanslag niet meer toepassen als de genieter binnen de twee en een half jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar 'ondubbelzinnig' geïdentificeerd wordt. In 2013 heeft de administratie laten weten dat men de aanslag niet zou toepassen op privérestaurantkosten die niet op de rekening-courant geboekt worden, noch op een loonfiche staan (Ci.RH. 421/628.803 van 22.07.2013). Dit standpunt werd niet in de nieuwe wet opgenomen.

Eind 2015 kwam een zaak voor de rechter waar de controleur de aanslag geheime commissielonen toegepast had op een aantal kleine, niet-aangegeven privévoordelen inzake tv, restaurant en schilderwerken. De vennootschap verwees naar die administratieve tolerantie, maar daar had de rechter geen oren naar. Als de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van de aanslag vervuld zijn, kan het soepele standpunt in een circulaire de rechtmatige toepassing van de wet niet verhinderen, aldus het arrest (Gent, 03/10/2015).

Wat moeten we hierop zeggen ?

De rechter in casu heeft gelijk. Men kan geen toegevingen afdwingen die tegen de wet ingaan. Circulaires en dergelijke hebben slechts een relatieve waarde. Zij mogen geen afbreuk doen aan de wet.

De taxatieambtenaren moeten in principe de circulaires respecteren. En zij zullen dat ook normaliter doen. Maar wanneer dat om één of andere reden toch niet gebeurt, dan hebben we een probleem. Een administratieve toegeving kan de wet niet opzij zetten. Dat is reeds meermaals beslist. De rechtspraak ter zake is zeer oud en zeer standvastig. Wat tegen de wet ingaat, kent geen genade voor de rechtbanken.

In de praktijk is dat meestal niet zo erg, maar als een controleur zijn circulaires naast zich neerlegt, dat kunnen we daar niets tegen doen als die circulaire tegen de wet zou ingaan.

Het is nuttig dit voor ogen te houden.

 

Henri Vandebergh

26 april 2016