Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

De zorgvolmacht

  • Familierecht

Een zorgvolmacht is een volmacht die een bekwaam persoon (lastgever) verleent aan een andere persoon (lasthebber) om, met het oog op een latere periode waarin men geen besef meer heeft van de gevolgen van zijn beslissingen, die persoon toe te laten welbepaalde handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen (beheer van gelden, betalen van rekeningen). Er kan tevens volmacht gegeven worden voor beslissingen over uw persoon (bv. opname in een woonzorgcentrum).

 

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat deze uitwerking kan hebben wanneer de beschermde persoon wilsbekwaam is, maar ook voor de toekomst uitwerking heeft eenmaal de betrokken persoon effectief wilsonbekwaam is geworden.

De zorgvolmacht belet evenwel niet dat de wilsonbekwame beschermde persoon zelf nog bepaalde uitgaven maakt of bepaalde zaken blijft uitvoeren. Het feit dat aangeduide mensen voor het beheer van een aantal belangrijke zaken een volmacht ontvangen, belet dus niet dat de beschermde persoon zelf nog vrij is om over zijn vermogen te beschikken. Dit betekent dus ook dat de zorgvolmacht in bepaalde gevallen, waarbij enkel het beheer en niet de beschikking over het vermogen gedelegeerd werd, geen voldoende bescherming zal bieden. Voor bepaalde situaties zal de gerechtelijke bewindvoering, met regelmatige tussenkomst van de rechter, dan ook meer aangewezen zijn.

 

Een belangrijke voorwaarde om de zorgvolmacht uitwerking te geven wanneer de persoon wilsonbekwaam is geworden, is dat de lastgeving geregistreerd werd in het Centraal Register voor Lastgevingen. Zonder registratie, waar een kostprijs van 20 euro tegenover staat, zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de beschermde persoon wilsonbekwaam wordt, wat meestal juist niet de bedoeling is van de betrokken partijen.

U kunt uw zorgvolmacht ook laten opstellen door een notaris. Dan neemt deze die registratie op zich. Om volmacht te geven voor handelingen die de tussenkomst van een notaris vereisen, zoals onroerende verkopen of schenkingen, is een notariële volmacht overigens verplicht. Hiervoor betaalt men  zo’n 250 à 500 euro. In complexe gevallen kan dat soms ook meer zijn.

Caroline Boven

Advocaat