Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Arbeidsrecht voor ondernemingen

De arbeidswetgeving is een zeer complexe materie. Als werkgever dient u niet alleen rekening te houden met de formele wet, maar ook met collectieve arbeidsovereenkomsten en de bepalingen van het arbeidsreglement. Laat u bij conflicten met werknemers, vakbonden en overheden bijstaan door onze arbeidsrechtelijke specialisten. Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing en zullen ook in de arbeidsrechtbank uw belangen steeds maximaal behartigen.

Werving en selectie

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Einde van de arbeidsovereenkomst (ontslag)

Werving en selectie

Als ondernemer / onderneming wenst u over te gaan tot het in dienst nemen van een werknemer. Dit is een belangrijke stap voor u als voor uw onderneming. Het is dus belangrijk dat u zich goed laat bijstaan in dit proces. Onze arbeidsrechtelijke specialisten hebben de kennis en de ervaring om u deze bijstand te verlenen.

Meest gestelde vragen

  • Werving en selectie: wat is dat eigenlijk?
  • Hoe pak ik dit aan? Doe ik alles zelf, maak ik gebruik van een selectiekantoor, doe ik een beroep op een uitzendkantoor, schakel ik de VDAB in, ….?
  • Kan ik gebruik maken van de individuele beroepsopleiding (IBO)?
  • Moet ik elke vacature melden aan de VDAB?
  • Waar moet ik op letten als ik een vacature wens te publiceren?
  • Welke documenten mag ik vragen van de sollicitant (diploma’s, attest van goed gedrag en zeden, ….)?
  • Mag ik een sollicitant proefarbeid laten verrichten?
  • Wat met de verplaatsingskosten die de sollicitant maakt?
  • Kan ik de sollicitant vragen om zich te laten onderwerpen aan een medisch onderzoek?
  • Wat met de vertrouwelijkheid en de privacy?
  • Moet ik verantwoorden waarom ik een bepaalde kandidaat niet kies?
  • Hoe zit het met de problemen inzake discriminatie tijdens het proces van werving en selectie?
  • De VDAB heeft een sollicitant naar mij gestuurd, maar deze laat blijken dat hij helemaal niet geïnteresseerd is in een job. Wat moet ik hiermee doen?
  • Ik wil een sollicitant een aanbod doen. Hoe doe ik dat? In welke mate is dit bindend voor mij?
  • Een sollicitant heeft mij laten weten dat hij op mijn aanbod wenst in te gaan. Ik laat alles klaarmaken, maar dan laat de sollicitant weten dat hij toch niet wenst te komen. Wat kan ik hiertegen beginnen?
  • Moet ik rekening houden met een niet-concurrentiebeding dat de sollicitant heeft met zijn huidige werkgever?

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst

Na een succesvolle sollicitatie is het moment aangebroken om over te gaan tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Onze arbeidsrechtelijke specialisten staan u graag bij met het opmaken of nazien van een arbeidsovereenkomst.

Meest gestelde vragen

  • Is een schriftelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk?
  • Welke vermeldingen dienen te worden opgenomen?
  • Wanneer moet de arbeidsovereenkomst worden ondertekend?
  • Is een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig?
  • Moet ik een exemplaar meegeven?
  • Welke soorten van arbeidsovereenkomst bestaan er?
  • Wat met studentenarbeid?
  • Wat met uitzendarbeid?
  • Voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur?
  • Wat met de proefperiode / proefbeding?

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

In de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kunnen er zich verschillende gebeurtenissen voordoen die ervoor zorgen dat er tijdelijk geen uitvoering kan worden gegeven aan de arbeidsovereenkomst.
Dit kan te wijten zijn aan de werkgever of aan u of aan andere omstandigheden.

Welke rechten en plichten hebt u als werkgever wanneer u geconfronteerd wordt met een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?

Meest gestelde vragen

  • Wat is een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?
  • Wat kan een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst veroorzaken?
  • Moet ik als werkgever instemmen met een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?
  • Kan ik een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst weigeren?
  • Wat zijn mijn rechten en plichten als een werknemer (langdurig) ziek is?
  • Wat verstaat men onder het re-integratietraject?
  • Wat als een werkneemster zwanger is en haar werk niet langer kan uitvoeren?
  • Wat met ouderschapsverlof?
  • Wat met tijdskrediet?
  • Moet ik loon blijven betalen tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?
  • Wat met tijdelijke werkloosheid (economische werkloosheid, werkloosheid slecht weer, werkloosheid wegens overmacht, …..)

Einde van de arbeidsovereenkomst (ontslag)

De arbeidsovereenkomst kan niet voor het leven worden aangegaan. Ooit zal er een einde komen aan de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Op welke wijzen kan de arbeidsovereenkomst tot een einde komen? Wat zijn mijn rechten en plichten? Waarop moet ik letten?

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik mijn werknemer ontslaan?
  • Moet ik mijn werknemer een ontslagvergoeding betalen?
  • Moet de werknemer komen werken tijdens zijn opzegging?
  • Wat verstaat men onder het sollicitatieverlof?
  • Wanneer is een werknemer beschermd tegen ontslag en hoe werkt dat?
  • Mag ik de functie van mijn werknemer wijzigen tijdens de opzeggingstermijn?
  • Hoelang bedraagt de opzeggingstermijn?
  • Wat is een verbrekingsvergoeding / ontslagvergoeding / opzeggingsvergoeding?
  • Hoe wordt die vergoeding berekend?
  • Wat verstaat men onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?
  • Bestaat het brugpensioen nog?
  • Wat verstaat men onder outplacement-begeleiding? Moet ik dat aanbieden aan mijn ontslagen werknemer?
  • Wat verstaat men onder een werkzekerheidsbeding?
  • Wat is een dadingsovereenkomst?
  • Wat verstaat men onder een uitwinningsvergoeding?

Wij staan u bij met straf advies

Geert Joosten

Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht, Sportrecht
[email protected]

Read more

Linde Straetmans

Strafrecht en Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht

Read More