Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Fiscaal recht voor ondernemingen

Ons gespecialiseerd team van fiscale advocaten verleent bijstand, advies en verdediging bij alle mogelijke fiscale geschillen waarmee ondernemingen in binnen- en buitenland worden geconfronteerd. Onze expertise richt zich zowel op vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting als BTW, alsook op internationale ondernemingsfiscaliteit. Wij combineren hierbij juridische diepgang met een persoonlijke aanpak en de nodige discretie.

BTW

Erfbelasting

Registratiebelasting

Leegstandheffing

Vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting

BTW

De BTW is een vrij complexe materie, die bovendien hoofdzakelijk op Europees niveau wordt geregeld. Een onderneming wordt dan ook geconfronteerd met heel wat BTW-verplichtingen. BTW-plichtigen moeten niet alleen maandelijks of per kwartaal een BTW-aangifte indienen, zij moeten elk jaar een klantenlisting indienen, evenals een intracommunautaire opgave. Daarnaast bestaan er heel wat bijzondere regelingen in de BTW, die mogelijk van toepassing zijn op uw onderneming. Wij helpen u graag verder met het correct implementeren van alle regelgeving.

Meest gestelde vragen

  • Vormt de activiteit van mijn onderneming een BTW-activiteit, waardoor er BTW moet worden aangerekend, en de onderneming onderworpen wordt aan tal van verplichtingen ?
  • Welke activiteiten zijn vrijgesteld van BTW?
  • Kan een VZW BTW-plichtig zijn ?
  • Een BTW-aangifte werd te laat ingediend. Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?
  • Een onderneming heeft een verkeerd BTW-tarief toegepast naar aanleiding van de levering van goederen of het verrichten van een dienst. Hoe kan dit worden rechtgezet?
  • Een onderneming verkoopt tweedehandsgoederen. Is deze BTW-plichtig?
  • De BTW-Administratie heeft een bijzondere rekening voor een onderneming geopend. Wat betekent dit?
  • Wat zijn de voordelen van een BTW-eenheid?
  • Ter gelegenheid van een controle gaat de BTW-Administratie niet akkoord met BTW die in aftrek werd gebracht. Wat zijn de mogelijkheden ?
  • Welke bewijslast moet een onderneming invullen opdat haar intracommunautaire leveringen (blijvend) vrijgesteld zijn van BTW?
  • Een onderneming drijft handel met het Verenigd Koninkrijk. Wat verandert er nu de Brexit een feit is?
  • Een onderneming verkoopt via haar webshop goederen aan particulieren over heel Europa. Moet deze onderneming zich in al deze landen te registreren voor BTW-doeleinden?
  • Kan ik mijn bedrijfsgebouw huren met BTW en zo een recht op aftrek genereren?

Erfbelasting

Erfbelasting lijkt niet meteen een topic waarmee een onderneming frequent wordt geconfronteerd. Toch kunnen er inzake erfbelasting wel degelijke enkele specifieke problemen ontstaan op ondernemingsniveau. Voor al uw vragen hieromtrent kan u uiteraard bij ons terecht.

Meest gestelde vragen

  • Een onderneming heeft een legaat ontvangen. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen?
  • De CEO van een familiale vennootschap nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Kan hij vermijden dat zijn kinderen op de aandelen (en dus op de waarde van de onderneming) erfbelasting moeten betalen?

Registratiebelasting

Bij tal van verrichtingen die een onderneming stelt, zal er registratiebelasting verschuldigd zijn. Deze belasting kan onverwacht een aanzienlijke extra kost vormen, waardoor u best goed geïnformeerd bent over de tarieven en de voorwaarden.

Meest gestelde vragen

  • Een vennootschap verhuurt een onroerend goed. Moet deze overeenkomst geregistreerd worden en is hierop dan registratiebelasting verschuldigd ? Zo ja, wie moet de overeenkomst dan registreren?
  • Aan het vruchtgebruik dat een vennootschap bezat op een onroerend goed is een einde gekomen, zonder dat er een verlenging werd overeengekomen, terwijl het de bedoeling is dat dit vruchtgebruik langer zou duren. Kan deze overeenkomst worden verlengd, of kan dit retroactief worden rechtgezet, zonder registratiebelasting verschuldigd te zijn?
  • Een onderneming wenst een erfpacht- of opstalovereenkomst af te sluiten. Is er registratiebelasting verschuldigd bij het afsluiten van dergelijke overeenkomst?
  • Hoeveel bedraagt de registratiebelasting als een vennootschap een nieuw bedrijfspand aankoopt?

Leegstandheffing

Zo een vennootschap eigenares is van een gebouw dat gedurende langere tijd leegstaat, dan loopt zij het risico te worden onderworpen aan een leegstandheffing. Deze heffing kan zowel door een Gewest als door een gemeente worden gevorderd. Indien u hieromtrent vragen heeft, of het niet eens bent met de heffing, kan u steeds bij ons terecht.

Meest gestelde vragen

  • Een vennootschap onderneming verhuurt een handelspand, en de huurder verlaat onverwacht het gehuurde pand. Ontstaat er voor deze vennootschap onmiddellijk een risico op het betalen van leegstandheffing ?
  • Een vennootschap huurt gedurende enige jaren een pand, en beslist om voortijdig van vestiging te veranderen. De eigenaar van het verhuurde pand voert aan dat de vennootschap zal moeten instaan voor de leegstandsheffing als deze verschuldigd wordt. Klopt dit?
  • Een pand staat geruime tijd leeg, omdat een vennootschap werken uitvoert in het pand. Kan de vennootschap verwijzen naar de uitvoering van de werken om de verschuldigdheid van een leegstandheffing te vermijden ?
  • Aan een vennootschap wordt meegedeeld dat één van haar onroerende goederen is opgenomen in de “inventaris voor leegstaande gebouwen”. Kan deze opname worden betwist ?
  • Hoe moet een vennootschap de verschuldigdheid van een gevorderde leegstandheffing betwisten ?

Vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting

Belgische vennootschappen zijn gehouden om op de door hen gerealiseerde (fiscale) winst die zij in een bepaald jaar hebben gerealiseerd, belastingen te betalen. Er zijn heel wat discussies mogelijk met de fiscus omtrent de samenstelling van de opbrengsten en/of de fiscale aftrekbaarheid van kosten die een vennootschap heeft gedragen.

Houdt een rechtspersoon zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard (bv. een VZW) , of zijn deze activiteiten slechts bijkomstig ten aanzien van een ideële activiteit, dan zal deze rechtspersoon slechts belastingen verschuldigd zijn op specifieke inkomsten, terwijl deze rechtspersoon geen “aftrekbare beroepskosten” zal hebben. Dergelijke rechtspersoon is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.

Meest gestelde vragen

  • Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting? Moeten deze kosten direct verband houden met de maatschappelijke activiteit van de vennootschap ? Kunnen gemaakte kosten steeds volledig in aftrek worden gebracht?
  • Het aanleggen van een zogenaamde liquidatiereserve leidt tot minder te betalen roerende voorheffing. Waarmee moet rekening gehouden worden om dit voordeel te verwerven en te behouden?
  • Welke voorwaarden moeten worden vervuld opdat een vennootschap een meerwaarde die zij heeft gerealiseerd op een materieel of immaterieel vast activum gespreid kan laten taxeren?
  • Een vennootschap moet, wanneer zij bepaalde vergoedingen betaalt aan derden, fiscale fiches opstellen. Wat zijn de fiscale gevolgen voor de vennootschap indien deze fiches niet worden opgesteld (en worden meegedeeld aan de fiscus)?
  • Kan een vennootschap van de belastingadministratie zekerheid verwerven dat een voorgenomen transactie fiscaal neutraal zal zijn, of dat de fiscale gevolgen deze zijn die de vennootschap verwacht?
  • De algemene vergadering van een vennootschap heeft de jaarrekening van een bepaald boekjaar goedgekeurd. Achteraf blijkt de jaarrekening een fout te bevatten. Kan deze fout worden rechtgezet, en moet de fiscus rekening houdend met deze rechtzetting?
  • Bepaalde vennootschappen kunnen aanspraak maken op een vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing, omwille van bv. ploegenarbeid, activiteiten van onderzoek en ontwikkeling. Welke voorwaarden moeten worden vervuld om hiervoor in aanmerking te komen?
  • Is een VZW altijd onderworpen aan de rechtspersonenbelasting ? Of kan deze in bepaalde omstandigheden toch onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting?
  • Moet een VZW onderworpen aan de rechtspersonenbelasting ook fiscale fiches opstellen?

Wij staan u bij met straf advies

Stefaan Lettens

Fiscaal, Vennootschaps-, Verenigings- en Rechtspersonenrecht
[email protected]

Read more

Annemiek Lewandowski

Fiscaal Recht
[email protected]

Roel Sprenghers

Vennootschapsrecht en Fiscaal recht

Read More