Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in handels- en economisch recht voor ondernemingen

Ondernemingen zijn steeds ondergedompeld in offertes, algemene of bijzondere voorwaarden, maar ook in een hele reeks aan (commerciële) overeenkomsten.

Zowel bij de redactie, de ondertekening, de (problematische) uitvoering of bij de beëindiging van overeenkomsten is het aangewezen om alvorens bepaalde stappen worden ondernomen raad in te winnen bij een expert ter zake.

Bank- en kredietrecht

Commerciële contracten

Incasso

Intellectuele rechten

Media

GDPR/AVG

Insolventie, reorganisatie en zekerheden

Consumentenbescherming

Marktpraktijken

Bank- en kredietrecht

Als onderneming kunt u geconfronteerd worden met acties van de bank: deze kan bijvoorbeeld bepaalde kosten aanrekenen, een lening weigeren of de leningsvoorwaarden wijzigen. Er zijn ook momenten waarop de bank een lening (bijvoorbeeld investeringskrediet) opzegt of u een (hoge) herbeleggingsvergoeding aanrekent. In al deze en andere gevallen is het aangewezen dat u zich laat bijstaan door een specialist ter zake.

Er zijn een heel aantal rechtsregels waarbij u als onderneming wordt beschermd ten opzichte van een bank en haar acties. Het is aangewezen dat u zich voorafgaand aan de ondertekening van documenten, de inschrijving in beleggingen of in geval van problemen achteraf goed laat informeren en bijstaan in de juridische regels rond het financiële reilen en zeilen. In het bijzonder wanneer er sprake is van de door een bank bedongen zekerheidsrecht zoals pand- en hypotheekrechten, borgtochten of achtergestelde leningen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik mijn bank aansprakelijk stellen?
  • Kan mijn bank mijn krediet/lening zomaar opzeggen?
  • Welke kosten mag de bank mij aanrekenen?
  • Hoeveel funding loss (wederbeleggingsvergoeding) moet ik betalen?
  • Kan de bank beslag leggen op mijn woning?
  • Kan de bank mijn bankrekening opzeggen?
  • Kan de bank mij zomaar een lening weigeren?
  • Wat is borgtocht?
  • Wat is een achtergestelde lening?
  • Is mijn rentevoet te hoog?
  • Hoe kan ik mijn lening herzien?
  • Hoe kan ik mijn lening/hypotheek heropnemen?
  • Wat als ik mijn lening niet kan betalen?
  • Wat is een bankwaarborg?
  • Kan de bank mijn goederen (tv, meubels, tafel, huis, auto, …) verkopen?
  • Kan de bank mijn auto verkopen?
  • Kan de bank mijn huis verkopen?
  • Wat is een kredietbemiddelaar?
  • Wat is Ombudsfin?
  • Moet mijn onderneming een bankrekening hebben?
  • Kan de bank mijn bankrekening (zonder reden) opzeggen?
  • Hoe kan ik mijn krediet herfinancieren?
  • Kan ik tijdelijk de betaling van mijn lening opschorten?
  • Waarom moet ik een financieel plan voorleggen?
  • Hoe kan ik mijn leningen herschikken/herstructureren?
  • Hoe kan ik mij laten registreren bij de FSMA?

Commerciële contracten

In het dagelijks leven heeft een onderneming te maken met tal van commerciële overeenkomsten. Die overeenkomsten zijn vaak het resultaat van besprekingen, onderhandelingen, een offerte of een bestelbon. Met zulke documenten gaan regelmatig algemene voorwaarden gepaard. Het is belangrijk dat u als onderneming deze documenten laat opstellen of nalezen door een specialist ter zake.

Mogelijke problemen

  • Wanneer is de tussenpersoon waarop ik beroep doe een zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of handelsagent?
  • Wat zijn algemene voorwaarden?
  • Hoe stel ik algemene voorwaarden ter beschikking?
  • Zijn algemene voorwaarden anders voor consumenten dan voor ondernemingen?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk beschermen bij verkoop van producten en diensten in en buiten België?
  • Waarmee moet ik rekening houden bij de beëindiging van een contract?
  • Zijn er beperkingen aan mijn vrijheid om te contracteren?
  • Ik wens een distributienetwerk uit te bouwen. Waarmee moet ik rekening houden?
  • Wanneer is de tussenpersoon waarop ik beroep doe een zelfstandig vertegenwoordiger , commissionair of handelsagent?

Incasso

Ondernemingen hebben belang bij een goed debiteurenbeheer. Bij onbetaalde en aanvaarde facturen kan een onderneming er bij gebaat zijn om een IOS-procedure te volgen om spoedig betaling te bekomen van haar debiteur(en).
Ook hebben ondernemingen belang bij een tijdige betaling van openstaande schulden of een leverancierskrediet. Wat kan of moet u doen wanneer u tijdelijk betalingsmoeilijkheden ervaart?

Mogelijke problemen

  • Welke zijn de mogelijkheden voor een zo efficiënt en goedkoop mogelijk debiteurenbeleid ?
  • Wat is het belang van goede algemene voorwaarden?
  • Wat zijn de voor– en nadelen van een IOS (invordering onbetwiste geldschulden) - procedure?
  • Hoe kan ik mijn vorderingen in het buitenland innen ?
  • Wanneer kan ik bewarende maatregelen nemen mét en wanneer zonder tussenkomst van de rechtbank?

Intellectuele rechten

Als onderneming is het belangrijk om uw merk, handelsnaam, auteursrechten (m.i.v. software), octrooien, tekeningen en modellen te beschermen als intellectuele-eigendomsrechten evenals uw bedrijfsgeheimen (m.i.v. knowhow) en domeinnaam.

Mogelijke problemen

  • Hoe kan ik mijn product/handelsnaam het beste beschermen?
  • Hebben wij het auteursrecht op iets dat een werknemer voor ons tijdens de werkuren gemaakt heeft?
  • Iemand maakt gebruikt van een gelijkaardig merk, wat moet ik nu doen?

Media

Hoe wordt het recht op afbeelding (portretrechten) beschermd. U heeft het recht om vergeten te worden. De goede naam en reputatie van uw onderneming is aangetast en u wenst te weten wat u hiertegen kan ondernemen.

Mogelijke problemen

  • Als we in het openbaar filmen/foto’s maken, hebben we dan van iedereen toestemming nodig om deze uit te zenden/publiek te maken?
  • Een klant heeft een slechte review op een website gezet, kunnen wij hier iets aan doen?

GDPR/AVG

De doorgedreven informatisering brengt met zich mee dat overheden en ondernemingen uw persoonsgegevens niet zomaar mogen gebruiken of bijhouden. Het gebruik van persoonsgegevens en uw privacy is nauw gereguleerd.

Meest gestelde vragen

  • Wat moet ik doen in geval van een datalek?
  • Welke gegevens mogen wij verzamelen?
  • Moeten wij van iedereen schriftelijke toestemming vragen om gegevens te verzamelen?
  • Welke maatregelen moeten wij nemen om de gegevens die wij hebben te beschermen?
  • Welke documenten moeten wij bijhouden om in orde te zijn met de GDPR?

Insolventie, reorganisatie en zekerheden

Wanneer uw onderneming geconfronteerd wordt met financiële problemen, stelt u zich waarschijnlijk de vraag welke stappen of maatregelen u mag of moet nemen. Wat betekent een faillissement praktisch voor uw onderneming of voor u als bestuurder? Wat gebeurt er na een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie?
Misschien is het niet uw onderneming, maar één van uw contractspartijen die in financieel moeilijk vaarwater terecht komt. Wat kunt u doen om uw risico als schuldeiser zo veel mogelijk te beperken? Welke zijn de stappen die u moet nemen wanneer uw contractpartij failliet werd verklaard?

Meest gestelde vragen

  • Welke maatregelen kan ik nemen om mijn onderneming te redden?
  • Wat betekent een faillissement voor mijn onderneming?
  • Wat betekent een persoonlijk faillissement?
  • Komt mijn persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder in het gedrang indien mijn onderneming failliet wordt verklaard?
  • Kan ik na een faillissement opnieuw een onderneming opstarten?
  • Wat kan ik doen om mij zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van een faillissement van een contractpartij ?
  • Kan de bank mij als bestuurder nog aanspreken op grond van een borgtochtovereenkomst?

Consumentenbescherming

In het economisch verkeer is er een uitgebreide set aan rechtsregels die u als onderneming in acht moet nemen. Denk hierbij aan wettelijke en contractuele garanties, verkoop op afstand, de carpass, reizen, bouwen, verzekeringen, de veiligheid en conformiteit van goederen en diensten, algemene voorwaarden, correcte informatie, etc.

Daarnaast is uw positie en handelwijze ten opzichte van andere ondernemingen ook belangrijk.

Meest gestelde vragen

  • Wanneer en op welke wijze kan een consument mij aanspreken voor verkochte goederen?
  • Wanneer en op welke wijze kan een consument mij aanspreken voor geleverde diensten?
  • Welke garanties ben ik verplicht te bieden bij de verkoop van een product/levering van een dienst?

Marktpraktijken

Misleidende of agressieve marktpraktijken tussen ondernemingen zijn verboden en worden zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd. Een onderneming kan zich daarnaast schuldig maken aan het misbruik van economische afhankelijkheid. Zij mag daarnaast geen gebruik maken van onrechtmatige bedingen.

Meest gestelde vragen

  • Een concurrent werft klanten/personeel van mij af, wat kan ik hiertegen doen?
  • Een concurrent maakt reclame en vergelijkt zijn producten met de onze, mag dat?
  • Een concurrent verkoopt met verlies, mag dat?
  • Een concurrent maakt onze producten zwart, wat moeten we nu doen?

Wij staan u bij met straf advies

Peter Bouts

Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Christoph Bielen

Handels- en Economisch recht, Privacy, Intellectuele rechten
[email protected]

Read more

Katleen Lemmens

Handels- en Economisch recht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Charlotte Van Thienen

Handels- en Economisch recht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Dogan Alper

Vennootschaps-, Verenigings- en Rechtspersonenrecht, Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Alexander Vanlessen

Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Karen Kelchtermans

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Liezel Naus

Handels- en Economisch recht, Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Joost Peirelinck

Handels- en Economisch recht

Read More