Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Vastgoed voor ondernemingen

Het (ver)kopen, (ver)huren of beheren van een onroerend goed (zoals een woning of appartement), is vaak een grote financiële uitdaging. Binnen ons team hebben wij de nodige expertise verzameld om u te begeleiden tijdens alle fases van uw vastgoedavontuur. Met onze kennis inzake omgevingsrecht, bouwrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht, fiscaal recht, aansprakelijkheidsrecht en familiaal vermogensrecht, zijn wij in staat om al uw vragen omtrent vastgoedprojecten te beantwoorden. Zo kan u zich weer zorgeloos toeleggen op uw “core business”.

Huur en pacht

Mede-eigendom

Koop - verkoop

Zakelijke rechten

Projectontwikkeling

Beheer van vastgoed

Huur en pacht

In België bestaan verschillende huurregimes, zoals het algemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pacht. Het is dan ook cruciaal en noodzakelijk dat u zich in een zo gunstig mogelijke positie plaatst als (ver)huurder of (ver)pachter.

Meest gestelde vragen

  • Moet een huurovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd?
  • Wat moet er in een huurovereenkomst staan? Hoe zeg ik als (ver)huurder een huurovereenkomst op?
  • Mag ik als huurder onderverhuren?
  • Kan de huurprijs ieder jaar geïndexeerd worden? Wat als mijn huurder aan het einde van de huur niet vertrekt?
  • Mijn gronden zijn verpacht. Ik wil ze verkopen. Kan ik dit?
  • De pachter van mijn landbouwgrond komt te overlijden. Komt hiermee ook onmiddellijk een einde aan de pacht? Voor welke herstellingen/onderhoud moet ik als huurder instaan en welke zijn voor de verhuurder?
  • Wat zijn verplichtingen ten overstaan van de huurders?
  • Wanneer moet ik mijn handelshuurovereenkomst hernieuwen en welke vormvereisten dien ik te respecteren?
  • Kan ik mijn handelshuur overdragen?

Mede-eigendom

Bent u eigenaar van een appartement of een handelszaak in een groter geheel, dan bent u automatisch mede-eigenaar van de gemene delen, zoals de inkomhal, de trappen, het dak enzovoort. U zal dan wel rekening dienen te houden met de andere mede-eigenaars. Mede-eigendom is evenwel niet enkel appartementsmede-eigendom, maar is ieder breukdeel dat u heeft in een gedeelde eigendom met anderen, vrijwillig, dan wel gedwongen.

Meest gestelde vragen

  • Onze syndicus organiseert maar geen algemene vergadering, wat kunnen wij ondernemen?
  • Wat als ik niet tevreden ben van de syndicus? Kan ik om de vervanging van de syndicus verzoeken?
  • Wanneer is een volmacht voor de algemene vergadering geldig?
  • Op welke manier kan een mede-eigenaar een agendapunt aanvragen op de algemene vergadering?
  • Hoe of waar kan een mede-eigenaar inzage krijgen van de documenten over de geagendeerde punten van een algemene vergadering?
  • Wat als ik het niet eens ben met een beslissing van de algemene vergadering? Hoe vecht ik een beslissing van de algemene vergadering aan?
  • Hoe verloopt de stemming op de algemene vergadering?
  • Mag ik als mede-eigenaar zelf een leverancier aanspreken als er iets kapot is in de gemene delen?
  • Moet ik mij verzekeren als mede-eigenaar?
  • Heb ik als mede-eigenaar toestemming nodig om werken of veranderingen uit te voeren aan het privatief gedeelte?
  • Er doen zich gebreken voor in de gemene delen, kan ik als privatieve eigenaar hiervoor ook een procedure opstarten?

Koop - verkoop

De aan- en/of verkoop van een onroerend goed is een zeer ingrijpende (financiële) gebeurtenis. Het is dan ook cruciaal dat u weet waaraan u zich kan verwachten, teneinde de (ver)koop zo goed als mogelijk te sluiten. Ook als vastgoedmakelaar rusten op u bepaalde verplichtingen zowel in uw relatie met de koper als de verkoper.

Meest gestelde vragen

  • Mijn onderneming wil graag een bod uitbrengen op handelspand, waar moet ik op letten?
  • Wij willen een appartementsgebouw op plan kopen. Waar moeten wij op letten?
  • Welke opschortende voorwaarden moeten worden opgenomen in de compromis om mijn risico's te beperken?
  • Wat is het verschil tussen een aan-en verkoopbelofte, een optie, een compromis en een verkoopovereenkomst?
  • Welke waarde heeft "de staat waarin het bestaande goed wordt verkocht"? Waar moet ik op letten bij het aanbieden van een pand?
  • Wat moet een aanbod bevatten?
  • Hoe kan ik best een opschortende voorwaarde in de verkoopsovereenkomst formuleren?
  • Er is een procedure lopende m.b.t. mijn project, kan ik dan alsnog verkopen?
  • De koper weigert na het ondertekenen van de compromis, de verkoopakte te verlijden, wat kan ik doen?
  • Wat zijn mijn verplichtingen als vastgoedmakelaar?

Zakelijke rechten

Het zakenrecht omvat discussies over eigendomsrechten (bvb. inzake de ligging van perceelsgrenzen, vorderingen tot teruggave of revindicatie van onroerende eigendom), over erfdienstbaarheden of het recht van opstal, vruchtgebruik, enz. …
Het eigendomsrecht verleent u het recht op een ongestoord genot van uw eigendom. Vanuit maatschappelijk oogpunt kan u bij de uitoefening van uw eigendomsrecht wel beperkingen ondervinden. Ook het bekomen van een omgevingsvergunning stelt u niet vrij om u te gedragen als een normaal zorgvuldig handelend persoon.
Het team vastgoed heeft een ruime expertise inzake adviesverlening en bijstand in procedures aangaande zakelijke rechten.

Meest gestelde vragen

  • De overheid wil onze eigendom onteigenen. Kan zij zomaar inbreken op ons eigendomsrecht? Wat als wij geen perceel op een andere locatie vinden of wij op die locatie niet tijdig de benodigde vergunningen bekomen (bvb. omwille van de bezwaren van omwonenden)? Wie gaat ons daarvoor vergoeden? Met welke onderdelen houdt een onteigeningsvergoeding rekening?
  • Ik wil als zaakvoerder voor de realisatie van een vastgoedproject een recht van opstal toekennen aan mijn vennootschap die vervolgens de constructies zal optrekken. Wat zijn de voordelen/nadelen/fiscale gevolgen van een dergelijke constructie?
  • Onze landbouwgronden liggen ingesloten. Sedert jaar en dag bereiken wij deze via een naburig perceel dat wel uitgeeft op de straat. Sedert de verkoop van dit perceel wordt ons doorgang geweigerd. Wat kunnen wij doen?
  • Er werd in het verleden een erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd. De modaliteiten werden evenwel niet nader gepreciseerd. Hoe worden deze ingevuld als daarover discussie ontstaat?
  • Over onze eigendom loopt een private erfdienstbaarheid? Kan deze afgeschaft worden?
  • Is een erfdienstbaarheid tegenstelbaar aan derden?

Projectontwikkeling

Als projectontwikkelaar wordt u dagelijks geconfronteerd met vastgoed gerelateerde kwesties. Het kantoor heeft een ruime expertise in de begeleiding van projectontwikkelaars bij alle facetten van hun optreden, gaande van de aankoop, verkoop, verhuring van onroerende goederen, maar eveneens de ontwikkeling van een concreet vastgoedproject te starten met het voeren van onderhandelingen met het oog op aankoop van een onroerend goed, maar ook de opstelling van contracten en clausules al dan niet rekening houdende met de Woningbouwwet/Wet Breyne. Het team dat over verschillende rechtsdomeinen heen is samengesteld met specialisten (inzake het omgevingsrecht, zakenrecht, contractenrecht, bouwrecht en fiscaal recht) gaat niet alleen vergunningstechnisch na wat de mogelijkheden zijn, maar begeleidt ondernemingen ook bij de vormgeving en structurering van hun project, de uitvoering ervan, begeleiding in geval van problemen tijdens of na de bouwfase, alsmede bij de verkoopfase en eventuele problemen die zich alsdan zouden voordoen.

Meest gestelde vragen

  • Wat zijn vanuit zakenrechtelijk oogpunt de mogelijkheden om een welbepaald project te realiseren?
  • Waarom kiezen voor een opstalrecht? Recht van erfpacht?
  • Voor de ontwikkeling van een project hebben wij de naastliggende eigendom nodig. Deze mensen zijn niet geneigd om te verkopen, maar willen wel meedoen in ruil voor één van de appartementen in het beoogde nieuwbouwproject. Hoe pakken wij dit contractueel best aan?
  • Wij wensen een grootschalig project te realiseren. De aanpalende eigenaars verzetten zich. Kunnen wij aan bezwaren tegemoetkomen door planaanpassingen (bvb. de aanplant van een omvangrijke buffer, wijziging van de terrassen, plaatsing van ondoorzichtige schermen, …). Kan met de omwonenden een dading gesloten worden? In welke mate kunnen zij afstand doen van hun rechten?
  • Wij wensen een omvangrijk project te realiseren in een omgeving met een lage woondichtheid? Hoe motiveren wij onze omgevingsvergunningsaanvraag?
  • Vergunningstechnisch is het beoogde project niet helemaal conform de voorschriften van het RUP? Heeft dit consequenties? Moeten wij de aanvraag aanpassen of kan er van deze voorschriften afgeweken worden? Hoe motiveren we dit?
  • Hoe een aankoopbelofte/verkoopbelofte vormgeven?
  • Wat is een optieovereenkomst? Is deze overeenkomst overdraagbaar?
  • Welke waarde heeft een intentieverklaring?
  • Wij wensen samen met een partner een omvangrijk project te realiseren. Hoe kunnen wij op een gedegen wijze vormgeven aan deze samenwerking?
  • Welke informatie moeten wij ter beschikking stellen wanneer wij verkooppromotie maken?
  • Hoe organiseer ik best de voorlopige oplevering en wie moet hierbij aanwezig zijn?
  • Wat indien mijn koper zijn laatste schijf niet betaald?
  • Wat indien de VME de voorlopige oplevering blijft weigeren?
  • Valt mijn overeenkomst onder de Wet Breyne/ Woningbouwwet?
  • Moeten wij een verkavelingsvergunning aanvragen voor het project dat wij voor ogen hebben of kunnen wij volstaan met een stedenbouwkundige vergunning?

Beheer van vastgoed

Als actieve onderneming – ongeacht binnen welk domein u actief bent – is het van belang dat u uw vastgoed goed beheert en dat u uw onderneming op een wijze structureert dat uw vastgoed zo veel als mogelijk gevrijwaard wordt van het ondernemingsrisico. Ook in het kader van successieplanning denkt u best na hoe u uw onderneming wenst over te laten of over te dragen aan uw erfgenamen.

Meest gestelde vragen

  • Op welke wijze geef ik de structuur van mijn onderneming vorm?
  • Kan ik het vastgoed van mijn onderneming onderbrengen in een afzonderlijke vennootschap? Welke fiscale gevolgen heeft dit?
  • Kan ik mijn familiale onderneming schenken aan het fiscaal gunsttarief van 0%? Aan welke voorwaarden moet de onderneming voldoen?
  • Waarom kiezen voor een maatschap?
  • U bent syndicus, tot welke verplichtingen bent u gehouden?
  • Bent u verplicht om inzage te geven in de rekeningen wanneer een van de mede-eigenaars hiernaar vraagt?

Wij staan u bij met straf advies

Wim Mertens

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Karen Kelchtermans

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Katleen Lemmens

Handels- en Economisch recht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Sarah Houben

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Charlotte Van Thienen

Handels- en Economisch recht, Vastgoed [email protected]

Read more

Philippe Dreesen

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Maarten Broekx

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Stefano Geebelen

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Lars Motmans

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Liezel Naus

Handels- en Economisch recht, Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more