Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Familie- en Jeugdrecht voor particulieren

Word je geconfronteerd met familiale problemen of wil je ze net voorkomen? Bij onze familie- en jeugdrecht advocaten kan je terecht voor juridisch advies, bemiddeling of bijstand in een gerechtelijke procedure. Steeds vanuit een menselijke aanpak.

Afstamming

Adoptie

Huwelijk en samenwoning

Naam en voornaam

Woonplaats

Onderhoudsgeld

Scheiding

Schenking

Erfenis

Vermogen

Voorlopig bewind en zorgvolmacht

Verblijfsrecht

Minderjarigen

Bemiddeling

Afstamming

In de meeste gevallen heeft een kind volgens zijn geboorteakte een moeder en een vader, die gewoonlijk ook zijn biologische ouders zijn. In geval van een huwelijk, wordt de echtgenoot van de vrouw die het kind op de wereld zet automatisch de (juridische) vader of meemoeder van het kind. Wanneer kinderen buiten het huwelijk geboren worden, dient het kind erkend te worden door de vader of meemoeder. Wat betekent het in de praktijk om juridisch ouder van een kind te zijn en welke verantwoordelijkheden zijn hieraan gekoppeld? En wat als een biologisch ouder op papier niet de ouder van het kind is? U kan bij ons team van advocaten terecht voor een antwoord op dergelijke vragen en voor praktische juridische oplossingen.

Meest gestelde vragen

  • Ik wil mijn zoon erkennen maar de moeder werkt niet mee, wat kan ik doen?
  • De nieuwe partner van mijn ex heeft mijn kind erkend, terwijl ik de vader ben, wat kan ik hier tegen doen?
  • Ik ben bevallen van een kind van mijn nieuwe vriend, maar nog niet gescheiden. Wat moet ik doen zodat mijn nieuwe vriend het kind kan erkennen?
  • Mijn vriendin meldt mij dat ik eigenlijk niet de vader van haar kind ben. Wat nu?
  • Kan ik als mee-moeder een afstammingsband met het kind van mijn partner laten vaststellen en welke stappen moet ik hier dan voor zetten?
  • De gemeente weigert de erkenning van mijn kind door mijn partner, wat nu?
  • Wat is een prenatale erkenning en welke voordelen biedt het erkennen van een kind voor de geboorte?
  • Kan ik nog een vaststelling van vaderschap laten doen na het overlijden van mijn vader?
  • Welke gevolgen heeft de erkenning van een kind?

Adoptie

Een kind adopteren kan op verschillende manieren: er zijn binnenlandse en buitenlandse adopties, men kan zowel meerderjarige als minderjarige kinderen adopteren, dit alleen of samen met een partner en er is een verschil tussen een gewone adoptie en een volle adoptie. In ieder geval is een adoptie een intense gebeurtenis met heel wat juridische gevolgen. Ons team van advocaten heeft de nodige expertise in huis. Zij helpen u de juiste keuzes maken en begeleiden u bij alle noodzakelijke gerechtelijke stappen.

Meest gestelde vragen

  • Kan ik mijn stiefkind adopteren?
  • Wat is het verschil tussen een gewone en een volle adoptie?
  • Moet er een adoptieprocedure opgestart worden om als ouder van het kind van mijn partner beschouwd te worden?
  • Ik word geadopteerd door mijn stiefvader. Kan ik mijn huidige familienaam behouden?
  • Kan een adoptie geweigerd worden en kan ik hier dan iets tegen doen?
  • Moet er toestemming voor een adoptie gegeven worden?

Huwelijk en samenwoning

Gaan samenwonen met een partner, het is een stap die meestal vanuit romantische overwegingen wordt genomen. Vaak vergeten koppels dat de wijze waarop zij samenwonen heel wat juridische gevolgen heeft, op het vlak van fiscaliteit, erfrechten, vermogen en sociale zekerheid. In het Belgische recht zijn er drie samenlevingsvormen: feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en huwelijk. Het is belangrijk te weten dat elk van deze samenlevingsvormen aan andere regels onderworpen is en dat u steeds de mogelijkheid heeft om in een samenlevingsovereenkomst of huwelijkscontract bijkomende afspraken te maken, in functie van uw specifiek gezinssituatie. Voor advies en bijstand kan u steeds bij ons gespecialiseerd team terecht.

Meest gestelde vragen

  • Wat is het verschil tussen een feitelijke en een wettelijke samenwoning?
  • Moet ik een huwelijkscontract maken wanneer ik ga trouwen?
  • De gemeente staat mijn wettelijke samenwoning of huwelijk niet toe, wat kan ik doen?
  • Ik ben zelfstandige. Huw ik het best onder een stelsel van scheiding van goederen?
  • Wat is het verschil tussen trouwen onder het wettelijk stelsel of onder het stelsel van scheiding van goederen?
  • Kan ik een huwelijk laten nietig verklaren?
  • Kan ik erven van mijn partner met wie ik samen woon?
  • Ik ben in het buitenland getrouwd. Moet ik iets doen om mijn huwelijk ook in België te laten erkennen?

Naam en voornaam

Overweegt u om uw voornaam of achternaam te wijzigen, maar weet u niet waar te beginnen? Ons team van advocaten kan voor u nagaan of u aan de voorwaarden voor een voornaamswijziging of naamswijziging voldoet en voor u de nodige procedurele stappen zetten. Wij kunnen u ook bijstand verlenen wanneer uw verzoek tot naamswijziging werd afgewezen.

Meest gestelde vragen

  • Kan ik mijn (voor)naam laten veranderen?
  • Welke naam kan ik aan mijn kind geven wanneer het geboren wordt?
  • Mijn verzoek tot wijziging van mijn naam werd afgewezen. Kan ik hier iets tegen ondernemen?
  • Krijgt mijn kind automatisch de naam van zijn vader wanneer deze het erkent?
  • Kan ik mijn naam laten veranderen in de naam van mijn stiefvader?

Woonplaats

Het hebben van een woonplaats lijkt iets vanzelfsprekends, zonder dat hier al te veel gevolgen aan verbonden zijn. Dit klopt echter niet helemaal. De wetgever heeft er dan ook de nodige aandacht aan besteed. Ons team van advocaten kan u hier de nodige toelichting over geven.

Meest gestelde vragen

  • Kan ik mijn partner uit ons huis laten zetten?
  • Mijn partner dreigt om mij uit onze woning te laten zetten omdat ik haar geslagen heb. Kan dit?
  • Ik verblijf permanent in de woning van mijn partner, maar deze wil niet dat ik mijn domicilie er zet omdat ik schulden heb. Hoe kan ik dit oplossen?
  • Er werd mij een huisverbod opgelegd. Wat nu?
  • Kan ik de sloten van mijn woning veranderen zodat mijn partner mij niet meer kan lastig vallen?
  • Op welk adres moeten mijn kinderen ingeschreven worden nu mijn partner en ik niet meer samen wonen?
  • Kunnen de kinderen op verschillende adressen gedomicilieerd worden wanneer ze de ene week bij mij zijn en de andere week bij mijn ex wonen?

Onderhoudsgeld

Wanneer een relatie spaak loopt, zal bekeken moeten worden of er verdere financiële ondersteuning nodig is, voor de kinderen en/of voor de ex-partner. In de wet staan heel wat parameters opgesomd die hierbij moeten afgetoetst en ingevuld worden. Ons gespecialiseerd team van advocaten kan u, onder meer aan de hand van een rekenmodule, helpen om een onderhoudsbijdragen concreet te berekenen en zo hier onmiddellijk een duidelijk beeld over te geven.

Meest gestelde vragen

  • Hoeveel onderhoudsgeld moet ik voor mijn kinderen betalen?
  • Kan ik het onderhoudsgeld voor mijn kinderen laten aanpassen?
  • Mijn ex weigert de kosten voor de kinderen te betalen, wat moet ik doen?
  • Moet ik onderhoudsgeld aan mijn ex-partner betalen?
  • Hoe gebeurt de indexering van onderhoudsgelden?
  • Moet ik mijn ouders financieel ondersteunen wanneer zij in het rusthuis belanden?
  • Tot wanneer moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn kinderen?
  • Ik zie mijn kinderen niet meer. Mag ik dan stoppen met het betalen van onderhoudsgeld?
  • Kan ik beslag laten leggen op het loon van mijn ex nu hij geen onderhoudsgeld meer betaalt?
  • Wat is DAVO en wanneer kan ik hier beroep op doen?

Scheiding

De scheidingscijfers blijven jaarlijks stijgen. Wanneer men een relatie aangaat, bestaat er dan ook een grote kans dat deze alsnog spaak loopt. Het is belangrijk om bij een scheiding goede regelingen te kunnen treffen, zowel over de kinderen, als over de bezittingen. Ons team van gespecialiseerde advocaten zal samen met jou nagaan hoe deze regelingen concreet vorm gegeven kunnen worden, al dan niet in het kader van een gerechtelijke procedure.

Meest gestelde vragen

  • Wat moet er allemaal geregeld worden bij een echtscheiding?
  • Mijn man en ik willen scheiden. Moeten wij hiervoor naar de rechtbank of kunnen wij dit ook bij een notaris of advocaat regelen?
  • Wij willen een regeling voor ons kind maar willen niet naar de rechtbank. Hoe moeten we dit aanpakken?
  • Wat is een EOT?
  • Ik heb een oproeping gekregen om voor de familierechtbank te verschijnen, wat moet ik nu doen?
  • Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure voor de rechtbank?
  • Heb ik recht op co-ouderschap?
  • Hoe wordt bepaald bij wie de kinderen zullen blijven wonen wanneer de ouders uit elkaar gaan?
  • Wie krijgt het kindergeld voor de kinderen?
  • Wat kan ik doen als mijn ex-partner weigert de kinderen bij mij te laten verblijven?
  • Kan ik na onze breuk in de woning blijven?
  • Wie moet de leningen verder afbetalen na de scheiding?
  • Ik krijg mijn kleinkinderen niet meer te zien. Wat kan ik doen?

Schenking

Wanneer je iemand een voordeel wil geven, zonder dat je er een tegenprestatie voor verwacht, tijdens je leven of bij je overlijden, dan kan je een schenking doen of een testament opstellen. Men vergeet vaak dat een schenking een overeenkomst is, die niet alleen aan heel wat voorwaarden moet voldoen om geldig te zijn, maar anderzijds ook heel wat gevolgen met zich mee kan brengen die niet altijd in de lijn liggen van de bedoelingen van de schenker. Ook over de opmaak van een testament dient goed nagedacht te worden om problemen te vermijden of onbedoelde gevolgen te voorkomen bij de toepassing van het testament. Ons team van advocaten kan u hier deskundig in adviseren en bijstaan wanneer er zich problemen voordoen.

Meest gestelde vragen

  • Moet ik naar de notaris om een schenking te doen?
  • Kan ik een schenking herroepen?
  • Kan ik bepaalde voorwaarden aan een schenking koppelen?
  • Wat als mijn broer van onze ouders heel wat schenkingen gekregen heeft en ik niet of in mindere mate. Wordt hier bij het overlijden van de ouders rekening mee gehouden en in welke mate?
  • Wat zijn schenkingsrechten?
  • Kan ik een schenking doen aan mijn partner/echtgenoot?
  • Kan mijn moeder, die dement is maar wel nog heldere momenten heeft, nog een schenking doen?
  • Wanneer kan een schenking nietig worden verklaard en wat zijn hier dan de gevolgen van?
  • Ik heb nog geld te goed van iemand, maar deze heeft al mijn bezittingen weggeschonken? Kan ik hier iets tegen doen?

Erfenis

Wanneer iemand overlijdt, zal er nagegaan worden wat het vermogen van deze persoon is en hoe dit onder zijn erfgenamen verdeeld dient te worden. Er kunnen niet alleen wettelijke erfgenamen zijn, waarvan sommigen zelfs altijd recht hebben op een welbepaald deel van de erfenis, maar ook erfgenamen die bij testament werden aangeduid. Bepaalde erfgenamen die al tijdens het leven van de overledene voordelen gekregen hebben, kunnen er mogelijks toe verplicht worden om deze terug in de erfenis in te brengen. Het Belgisch erfrecht, dat vanaf 1 september 2018 grondig vernieuwd werd, is immers gestoeld op het idee van gelijke behandeling van iedere erfgenaam. Ons team van advocaten heeft expertise in het adviseren omtrent een toekomstige nalatenschap, maar tevens in de procedures tot vereffening en verdeling van een opengevallen nalatenschap.

Meest gestelde vragen

  • Kan ik mijn kind onterven?
  • Kan ik mijn erfenis volledig regelen wanneer ik nog leef?
  • Mijn vader heeft een testament opgemaakt in het voordeel van mijn zus, kan ik hier iets tegen doen?
  • Hoe weet ik of mijn overleden moeder een testament heeft opgemaakt?
  • Ik heb samen met mijn broer een huis geërfd, kan ik dit verkopen?
  • De nieuwe vriend van mijn moeder heeft alles geërfd, wat kan ik doen? 
  • Moet ik een erfenis wel aanvaarden?
  • Wat is een aangifte van nalatenschap?
  • Na de dood van mijn man werden alle rekeningen geblokkeerd. Wat nu?
  • Ik heb erfbelasting betaald, maar nog niets van de nalatenschap ontvangen. Gebeurt de verdeling van de nalatenschap automatisch of moet ik hier nog iets voor ondernemen?
  • Mijn ouders zijn al meer dan 5 jaar geleden overleden en nu heb ik plots een dagvaarding ontvangen. Waarom moet ik hiervoor nog naar de rechtbank gaan?
  • Hoe gebeurt een verwerping van een nalatenschap?
  • Mijn ouders hebben bij hun overlijden geen bezittingen meer, omdat deze allemaal geschonken werden aan mijn broer? Kan ik hier iets tegen doen?
  • Is een handgeschreven wilsverklaring een geldig testament?

Vermogen

Wat zit er in iemands vermogen? Op deze schijnbaar eenvoudige vraag is niet altijd een duidelijk antwoord te geven: wanneer men gehuwd is, kunnen er immers verschillende vermogens bestaan; er kunnen zich tijdens een relatie bepaalde vermogensverschuivingen hebben voorgedaan, die men na een breuk wil rechtzetten; een vermogen moet op een welbepaalde manier beheerd worden;… Ons team van gespecialiseerde advocaten kan u toelichten wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt realiseren.

Meest gestelde vragen

  • Moet ik ook betalen voor de schulden die mijn partner maakt in een vennootschap?
  • Ik heb geïnvesteerd in het huis van mijn partner, kan ik dit terugkrijgen na onze breuk?
  • Tijdens onze relatie hebben mijn ouders ons financieel ondersteund bij de renovatie van onze woning. Moet mijn ex dit terugbetalen na onze breuk?
  • Mijn partner en ik hebben samen een lening aangegaan om diens schulden af te betalen. Moet mijn partner dit aan mij terugbetalen?
  • Mijn partner heeft grote bedragen van onze bankrekening afgehaald zonder dat ik hiervan op de hoogte was. Wat nu?

Voorlopig bewind en zorgvolmacht

Wanneer iemand door ouderdom, door ziekte of een verstandelijke beperking, niet meer in staat is zijn of haar eigen vermogen te beheren, kan de vrederechter een voorlopig bewindvoerder aanstellen. Deze bewindvoerder zal dan, onder toezicht van de vrederechter, verder de goederen beheren en/of de beslissingen over deze persoon nemen. Om te vermijden dat later, wanneer dit nodig zou zijn, een bewindvoerder wordt aangesteld, kan u een zorgvolmacht laten opmaken. De zorgvolmacht laat aan iedere wilsbekwame persoon toe, om zelf instructies te geven over het beheer van zijn vermogen en bepaalde zorgaspecten, voor het geval hij op een dag daar niet meer toe in staat zou zijn. Het voordeel hiervan is dat u zélf beslist wie het beheer op zich neemt. Bij ons team van advocaten kan u steeds terecht voor vragen en advies over voorlopige bewindvoering en de zorgvolmacht.

Meest gestelde vragen

  • Wat is een zorgvolmacht?  
  • Wie moet de financiën van mijn dementerende moeder beheren?
  • Mijn broer heeft volmacht over de rekeningen van mijn ouders maar maakt hier misbruik van, hoe kan ik dit stoppen?
  • Wie kan als bewindvoerder aangesteld worden en wat moet deze allemaal doen?
  • Mijn ouders kunnen niet meer voor zichzelf zorgen, maar aanvaarden geen hulp. Wat nu?
  • Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om een bewindvoerder te laten aanstellen?

Verblijfsrecht

Een verblijfsrecht in België bekomen voor uzelf, uw partner of een familielid? U komt al snel in de complexe materie van het verblijfs- en vreemdelingenrecht terecht. Ons team van advocaten heeft expertise in het adviseren en begeleiden van particulieren in verblijfsprocedures zoals asiel, regularisatie, gezinshereniging en nationaliteit.

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn buitenlandse partner naar België mag komen om bij mij te komen wonen?
  • Ik heb bevel gekregen om het Belgisch grondgebied te verlaten. Kan ik hiertegen beroep aantekenen?
  • Hoe kan ik mijn verblijf in België laten regulariseren?
  • Kan ik in België komen wonen om er te werken?
  • Mijn vraag om in België te mogen verblijven werd afgewezen. Wat nu?

Minderjarigen

Ook minderjarigen komen nu en dan in aanraking met het ‘gerecht’. Zo worden jongeren vanaf 12 jaar oud door de Familierechter uitgenodigd voor een gesprek, wanneer er tussen hun ouders een gerechtelijke procedure wordt gevoerd over de verblijfsregeling van de kinderen. Verder is het mogelijk dat kinderen onder toezicht van de Jeugdrechtbank worden geplaatst omdat er bezorgdheden zijn omtrent hun thuissituatie, dat zij verdacht worden van het plegen van strafrechtelijk feiten of dat zij verhoord moeten worden door de politiediensten (als dader, slachtoffer of getuige). Onze gespecialiseerde (jeugd-)advocaten staan zowel minderjarigen als hun ouders bij in dergelijke procedures.

Meest gestelde vragen

  • Kan ik als kind door de rechter gehoord worden?
  • Wat als mijn kind onder toezicht van de jeugdrechtbank staat?
  • Ik ben minderjarig en ik word verhoord door de politie, wat staat er mij te wachten?
  • Mijn kind wil niet meer naar zijn papa gaan. Moet het nog gaan?
  • Kan ik als jongere mee beslissen over de bezoekmomenten aan mijn ouders nu zij niet meer samen leven?
  • Heb ik als kind recht op een advocaat?

Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenoplossing waarbij een derde partijen begeleidt in een poging om hen zelf te doen uitkomen op een akkoord dat geheel of deels een einde maakt aan hun geschil. Bemiddeling laat toe emotionele aspecten aan bod te laten komen, omgangsvormen te wijzen, de ander te erkennen, zelf erkend te worden en problemen op te lossen die de belangen van partijen bedreigen. Als advocaat-bemiddelaars kunnen wij jou helpen om ook op deze alternatieve manier een geschil tot een goed einde te brengen.

Neem een kijkje op onze bemiddelingspagina.

Meest gestelde vragen

  • Wat is bemiddeling? Wat is trajectbemiddeling?
  • Ben ik verplicht om te bemiddelen of kan ik direct een procedure voor de rechtbank starten?
  • Wat kost een bemiddeling?
  • Waarom zou ik voor bemiddeling kiezen?
  • Heeft een regeling die bij een bemiddelaar gemaakt wordt dezelfde waarde als een vonnis van de rechtbank?
  • Wie kan er allemaal aan een bemiddeling deelnemen?

Wij staan u bij met straf advies

Caroline Boven

Familie- en Jeugdrecht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Lies Beuls

Familie- en Jeugdrecht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Lotte Geuens

Familierecht
[email protected]

Read more