Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Vastgoed voor particulieren

Een onroerend goed (m.n. een woning, een appartement, …) (ver)kopen, (ver)huren of beheren is vaak een grote financiële uitdaging. Het is dan ook van belang dat u zich met raad en daad laat bijstaan voor, gedurende of na uw vastgoedavontuur. Binnen het team vastgoed hebben we de expertise gebundeld vanuit diverse rechtsdomeinen (het omgevingsrecht, bouwrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht, fiscaal recht, aansprakelijkheidsrecht en familiaal vermogensrecht) om u advies te verlenen over de diverse facetten van uw vragen over vastgoed.

Huur en pacht

Mede-eigendom

Koop - verkoop

Zakelijke rechten

Bouwen of verbouwen

Beheer van vastgoed / vermogensplanning

Huur en pacht

In België bestaan verschillende huurregimes, zoals het algemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pacht. Het is dan ook noodzakelijk dat u zich in een zo gunstig mogelijke en juiste positie plaatst als (ver)huurder of (ver)pachter.

Meest gestelde vragen

  • Moet een huurovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd?
  • Wat moet er in een (woning- /handels-) huurovereenkomst staan?
  • Ik heb een woning gekocht die verhuurd is. Ik wil de woning volledig renoveren om er dan zelf in te gaan wonen. Wat zijn de verplichtingen ten overstaan van de huurders?
  • Mijn huurder betaalt de huur niet (tijdig). Wat kan ik doen?
  • Voor welke herstellingen/onderhoud moet ik als huurder instaan en welke zijn ten laste van de verhuurder?
  • Hoe zeg ik als (ver)huurder een (woning- /handels-) huurovereenkomst op?
  • Mag ik als huurder onderverhuren?
  • Kan de huurprijs ieder jaar geïndexeerd worden?
  • Wat als mijn huurder aan het einde van de huur niet vertrekt?
  • Mijn gronden zijn verpacht. Ik wil ze verkopen. Kan ik dit?
  • De pachter van mijn landbouwgrond komt te overlijden. Komt hiermee ook onmiddellijk een einde aan de pacht?

Mede-eigendom

Koopt u een appartement of groepswoning, dan bent u automatisch mede-eigenaar van de gemene delen, zoals de inkomhal, de trappen, het dak enzovoort. U zult dan wel rekening moeten houden met de andere mede-eigenaars. Mede-eigendom is evenwel niet alleen appartementsmede-eigendom, maar is ieder breukdeel dat u heeft in een gedeelde eigendom met anderen, vrijwillig, dan wel gedwongen.

Meest gestelde vragen

  • Onze syndicus organiseert maar geen algemene vergadering, wat kunnen wij ondernemen?
  • Wanneer is een volmacht voor de algemene vergadering geldig?
  • Op welke manier kan een mede-eigenaar een agendapunt aanvragen op de algemene vergadering?
  • Hoe of waar kan een mede-eigenaar inzage krijgen van de documenten over de geagendeerde punten van een algemene vergadering?
  • Hoe verloopt de stemming op de algemene vergadering?
  • Mag ik als mede-eigenaar zelf een leverancier aanspreken als er iets kapot is in de gemene delen?
  • Moet ik mij verzekeren als mede-eigenaar?
  • Heb ik als mede-eigenaar toestemming nodig om werken of veranderingen uit te voeren aan het privatief gedeelte?
  • Er doen zich gebreken voor in de gemene delen, kan ik als privatieve eigenaar hiervoor ook een procedure opstarten?
  • Wat als ik niet tevreden ben van de syndicus? Kan ik om de vervanging van de syndicus verzoeken?
  • Kan ik bepaalde punten op de agenda van de algemene vergadering laten zetten?
  • Wat als ik het niet eens ben met een beslissing van de algemene vergadering? Hoe vecht ik een beslissing van de algemene vergadering aan?
  • Ik ben ingevolge het openvallen van een nalatenschap samen met familie eigenaar geworden van een woning. Wat zijn mijn rechten en plichten i.v.m. deze onverdeeldheid?
  • Ben ik verplicht om in een onverdeeldheid te blijven?

Koop - verkoop

De aan- en/of verkoop van een onroerend goed is een ingrijpende (financiële) gebeurtenis. Het is dan ook nodig dat u weet waaraan u zich kan verwachten, om de (ver)koop zo goed mogelijk te sluiten.

Meest gestelde vragen

  • Ik wil graag een bod uitbrengen op een woning, waar moet ik op letten?
  • Wij willen een woning op plan kopen. Waar moeten wij op letten?
  • Welke opschortende voorwaarden moeten worden opgenomen in de compromis om mijn risico's te beperken?
  • Wat is het verschil tussen een aan-en verkoopbelofte, een optie, een compromis en een verkoopovereenkomst?
  • Welke waarde heeft " de staat waarin het bestaande goed wordt verkocht"? Waar moet ik op letten bij het aanbieden van mijn woning?
  • Wat moet een aanbod bevatten?
  • Ik heb een onderhandse koopovereenkomst gesloten, ik wil hiervan afzien, kan ik gedwongen worden om deze alsnog uit te voeren?
  • Ik heb zopas een woning gekocht. Bij het verhuizen, heb ik vocht ontdekt. Wat kan ik doen?
  • Wat als de verkoper bepaalde gebreken verborgen heeft gehouden?
  • Welke informatie moet mij geboden worden bij de aankoop van een onroerend goed, stel er is geen bodemattest gevoegd, wat zijn hiervan de gevolgen?
  • Binnen hoeveel maanden moet de notariële akte verleden worden, wat indien dit niet tijdig gebeurd?
  • We hebben een onderhandse verkoopovereenkomst gesloten, maar willen hiervan afzien. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?
  • Kan ik afzien van een koop indien deze niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen?
  • Hoeveel registratierechten moet ik betalen?

Zakelijke rechten

Het zakenrecht omvat discussies over eigendomsrechten (bvb. over de ligging van perceelsgrenzen, vorderingen tot teruggave of revindicatie van onroerende eigendom), over erfdienstbaarheden of het recht van opstal, vruchtgebruik, enz. …
Het eigendomsrecht verleent u het recht op een ongestoord genot van uw eigendom. Vanuit maatschappelijk oogpunt kunt u bij de uitoefening van uw eigendomsrecht wel beperkingen ondervinden. Zo mag uw handelen bijvoorbeeld geen rechtsmisbruik uitmaken of mag u geen gebruik maken van uw eigendom op een manier die de grenzen van de zorgvuldigheid en vooruitziendheid voorbij gaat.
Het kan zijn dat u niet de eigenaar bent van een onroerend goed, maar vruchtgebruiker of blote eigenaar. Het is dan van belang te weten wat uw rechten en verplichtingen zijn.
Het team vastgoed heeft een ruime expertise over adviesverlening en bijstand in procedures over zakelijke rechten.

Meest gestelde vragen

  • De omheining van mijn buur staat over de perceelsgrens. Mijn buur betwist dit en stelt bovendien dat de omheining er reeds lang staat. Wat kan ik doen? Wat als de omheining er inderdaad reeds meer dan 30 jaar staat?
  • Kan ik eigenaar worden van een onroerend goed door een ongestoord en onafgebroken bezit gedurende 30 jaar (verkrijgende verjaring)?
  • Met welke middelen kan ik bewijzen dat de omheining/ haag er al meer dan 30 jaar staat?
  • Kan mijn eigendomsrecht verjaren?
  • Om mijn perceel rust een erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van een achterliggende eigendom. Op deze eigendom wenst een projectontwikkelaar een grootschalig appartementencomplex te bouwen waardoor de erfdienstbaarheid plots verzwaard wordt omdat de doorgang dient voor het gebruik door tientallen gezinnen. Kunnen wij hiertegen iets ondernemen?
  • Welke informatie kan ik opvragen bij de algemene administratie voor patrimoniumdocumentatie (voorheen: kadaster)?
  • Kan een eigendomsrecht verjaren?
  • Kan mijn eigendomsrecht beperkt worden? Kan ik bij de uitoefening van mijn eigendomsrecht rechtsmisbruik plegen?
  • Ik heb een landmeter mijn eigendom laten opmeten. Deze heeft paalstenen geplaatst. Mijn buur betwist de juistheid van de opmeting. Kan dit zomaar? Is de opmeting door een landmeter niet tegenstelbaar aan mijn buren?
  • De boom van mijn buren ontneemt zonlicht op mijn terras of zorgt voor bladerval in mijn zwembad. Kan ik de vrederechter verzoeken om de boom te laten rooien?
  • De hanen van onze buren kraaien vanaf 05u ’s ochtends waardoor onze nachtrust wordt verstoord. Wat kunnen wij doen?
  • Moet een buur zijn overhangende takken snoeien?
  • Het café aan de overzijde van de straat veroorzaakt voortdurend geluidsoverlast. Welke stappen kunnen wij hiertegen ondernemen?
  • Mijn eigendom ligt ingesloten en niemand wil mij doorgang verlenen. Moet ik dit zomaar aanvaarden?
  • Kan ik een recht van uitweg laten afschaffen?
  • Wat is een opstalrecht?

Bouwen of verbouwen

Het oude gezegde ‘de Belg heeft een baksteen in de maag’ is ook vandaag de dag nog actueel.
Velen onder ons vatten namelijk nog steeds het plan op een woning of appartement (bestaand, op plan, sleutel-op-de-deur of ‘casco’) aan te kopen, al dan niet met de bedoeling om te renoveren. Anderen storten zich resoluut in een nieuwbouwproject.
In welke situatie u zich ook bevindt, u stuit ongetwijfeld vroeg of laat op een juridisch vraagstuk.
Binnen het team vastgoed hebben we de expertise verzameld vanuit diverse rechtsdomeinen (het omgevingsrecht, bouwrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht, fiscaal recht, aansprakelijkheidsrecht en familiaal vermogensrecht) om u advies te verlenen over de diverse facetten van uw persoonlijk vastgoedproject.

Meest gestelde vragen

  • Wij hebben ons oog laten vallen op een perceel grond. Mogen wij op elk perceel zomaar alles bouwen of gelden er soms bepaalde voorschriften die gerespecteerd moeten worden?
  • In de veronderstelling dat er bepaalde voorschriften gelden, kan daarvan dan afgeweken worden?
  • Ik heb mijn oog laten vallen op een woning en wil deze omvormen tot b&b. Mag dit zomaar? Moet ik een vergunning voor een functiewijziging aanvragen?
  • U wenst een perceel grond aan te kopen, maar u moet eerst zeker zijn dat u een lening verkrijgt?
  • U heeft uw droomperceel gevonden, maar verkrijgt geen vergunning om uw droomproject te realiseren?
  • Ik wens een woning aan te kopen die niet vergund is. Wat zijn de gevolgen? Wat riskeer ik?
  • Uw buren hebben bezwaren tegen uw bouwaanvraag?
  • Ik heb een onderhandse koopovereenkomst gesloten tot de aankoop van een woning, maar wens hiervan af te zien. Kan de verkoper mij dwingen de woning toch aan te kopen? Riskeer ik een schadeloosstelling te moeten betalen?
  • Kan een onderhandse koop-verkoopovereenkomst ontbonden worden? Heeft dit fiscale gevolgen?
  • U wordt geconfronteerd met talloze contracten en kan de inhoud van de diverse clausules niet goed inschatten?
  • Wij willen een bod doen, maar weten nog niet zeker of we wel een lening zullen krijgen. Op welke wijze kunnen wij ons indekken?
  • Kan een koop-verkoop tot stand komen via e-mail/sms-bericht?
  • Wij willen bouwen op een bouwgrond waarvan één van ons eigenaar is. Welke gevolgen heeft dit?
  • Uw aannemer respecteert de uitvoeringstermijn niet of erger gaat failliet?
  • Uw architect voert zijn controleopdracht niet uit?
  • De stabiliteitsingenieur maakte een berekeningsfout?
  • Uw aannemer sluit de werf niet af en een passant raakt gewond op de bouwwerf?
  • Uw woning werd opgeleverd, maar na verloop van tijd blijkt dat er vochtinsijpeling in de muren is?
  • U wenst een optie te nemen op een woning?
  • Wat is een beding van aanwas?
  • U bent niet getrouwd en vraagt zich af wat uw opties zijn om de langstlevende te beschermen?
  • Naar wie gaat mijn woning als ik kom te overlijden. Kan mijn partner in de gezinswoning blijven wonen?
  • Wij willen onze woning verbouwen. Voor welke werken hebben wij een vergunning nodig? Zijn wij verplicht beroep te doen op de bijstand van een architect?
  • Ik wil mijn woning te koop stellen via internet. Welke informatie ben ik verplicht mee te delen in de reclame die ik maak?
  • Ik ben eigenaar van een perceel grond en wil een recht van opstal verlenen aan mijn vennootschap. Welke fiscale gevolgen heeft dit? Is dit voordelig?
  • Komt ons project in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6%?
  • Welke verzekeringspolissen kunnen wij in de bouwfase afsluiten om ons zo veel als mogelijk te beschermen?

Beheer van vastgoed / vermogensplanning

Vastgoed (of het nu gaat om een naakte bouwgrond, een woning, appartement of handelspand) betekent een grote hap uit ons budget.
Een goed beheer is dan ook noodzakelijk. Voorafgaande informatievergaring bij de aankoop van onroerende goederen is een absolute must. Als u uw eigendommen verhuurt, is het van belang dit goed op te volgen en passend op te treden bij wanbetaling of vernieling. Wanneer u eigenaar bent van een appartement in een structuur van mede-eigendom wordt u uitgenodigd op de algemene vergadering van mede-eigenaars, waar u vaak geconfronteerd wordt met complexe problemen, zeker bij oudere gebouwen. Ook wanneer u eigenaar bent van een onverdeeld goed, kunnen soms vragen rijzen over wie welke daden kan en mag stellen..
Verder kan het ook zijn dat u met het oog op de toekomst uw vermogen wenst over te dragen en veilig te stellen al dan niet met behoud van controle. U denkt daar best tijdig over na en laat u adviseren over de opties die tegemoet komen aan uw persoonlijke wensen.

Meest gestelde vragen

  • U wenst uw appartement te huur aan te bieden via een sociaal verhuurkantoor. Wat zijn de voordelen?
  • Welke rechten kan ik laten gelden op de algemene vergadering van mede-eigenaars?
  • Kan ik opkomen tegen een besluit van de vereniging van mede-eigenaars waarmee ik het niet eens ben?
  • Ik wens een 1,5 hectare woonuitbreidingsgebied aan te kopen. Ben ik zeker dat ik dit perceel in de toekomst zal kunnen ontwikkelen?
  • Wat houdt de betonstop in voor de naakte bouwgronden in mijn portefeuille?
  • Een projectontwikkelaar spreekt mij aan om op één van mijn eigendommen een grootschalig project voor verkoop te bouwen. Ik wil mijn grond niet verkopen en maar wil wel mee in het project stappen. Hoe geef ik dergelijke samenwerkingsovereenkomst vorm?
  • Ik ben samen met mijn broers en zussen eigenaar van de ouderlijke woning. Kan ik deze alleen zonder toestemming van mijn zussen verhuren? Kan ik de verkoop vragen van een onverdeeld goed?
  • Hoe kan ik mijn onroerende goederen op een zo fiscaalvriendelijke manier laten toekomen aan mijn samenwonende partner/kinderen/metekind?
  • Kunnen kinderen tijdens leven van een van hun ouders overeenkomen dat één van hen de gezinswoning bij het overlijden van de ouders overneemt tegen een vooraf bepaalde prijs?
  • Hoe kan ik mijn onroerende overdragen aan mijn kinderen, maar zelf wel nog de vruchten of het genot behouden?
  • Ik heb maar één onroerend goed dat ik wil laten toekomen aan één van mijn kinderen. Ik wil evenwel mijn kinderen gelijk behandelen. Welke opties heb ik?
  • Is het voordelig bij de aankoop van een investeringsgoed te werken via een gesplitste aankoop (blote eigendom kinderen - vruchtgebruik ouders) (blote eigendom privé -vruchtgebruik vennootschap)?
  • Wat zijn de voordelen van het onderbrengen van mijn goederen in een patrimoniumvennootschap? Voordelen/nadelen?

Wij staan u bij met straf advies

Wim Mertens

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Karen Kelchtermans

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Katleen Lemmens

Handels- en Economisch recht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Sarah Houben

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Charlotte Van Thienen

Handels- en Economisch recht, Vastgoed [email protected]

Read more

Philippe Dreesen

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Maarten Broekx

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Stefano Geebelen

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Lars Motmans

Bestuurs- en Omgevingsrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Liezel Naus

Handels- en Economisch recht, Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more