Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

DROOGTEWET IS GRONDWETTIG

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Historie

Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars was naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de droogtewet aan te vechten die de verzekeraars verplichtte droogteschade aan woningen te dekken via de brandverzekering.

Door de klimaatverandering en alsmaar toenemende droogte van de voorbij jaren ondervinden alsmaar meer huiseigenaars schade aan woning omdat door de droogte de ondergrond krimpt. Hierdoor kunnen er verzakkingen en scheuren ontstaan, met soms verregaande schade tot gevolg en waarbij sommige eigenaars zich zelfs genoodzaakt zagen hun woning af te breken. De Pano-reportage van maart 2021 bleef dan ook niet onbesproken.

De verzekeringssector vreesde dan ook ernstige financiële verliezen te lijden, reden waarom zij het Grondwettelijk Hof verzochten om de droogtewet voorlopig al op te schorten

Geen schorsing

Het Grondwettelijk Hof ging evenwel niet in op de vraag van de verzekeringssector en besloot op 25.05.2022 de interpretatieve wet niet te schorsen.

De verzekeraars moesten de droogteschade aldus blijven vergoeden in afwachting van de beslissing van het Hof of de droogtewet moet worden vernietigd.

Geen vernietiging

Het Hof heeft thans op 01.06.2023 het beroep tot vernietiging verworpen.

Het Hof oordeelt dat de bestreden bepaling een interpretatieve bepaling is die een einde wil stellen aan de rechtsonzekerheid die voortvloeit uit artikel 124, § 1, d) van de wet van 4 april 2014.

Sommige verzekeraars interpreteerden die bepaling zo dat een inkrimping van de bodem als gevolg van droogte niet als een aardverschuiving of een grondverzakking kon worden beschouwd.

Volgens het Hof blijkt uit de wetsgeschiedenis van desbetreffend artikel evenwel dat de wetgever steeds de bedoeling heeft gehad om ook dekking te verlenen voor een inkrimping van de bodem als gevolg van droogte, zodat de terugwerkende kracht van de bestreden bepaling verantwoord is

Na vele jaren van discussies is er thans eindelijk duidelijkheid.

Heeft u vragen of zit u met een schadegeval? Aarzel dan niet om ons team bouwrecht te contacteren!