Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

“Een auto kopen… en dan contract verbreken, opzeggen of ontbinden”

  • Algemeen

Wie leest de inhoud van de “algemene verkoopsvoorwaarden”, die je ondertekent bij de aankoop van een wagen?
Antwoord : bijna niemand.

Nochtans zijn het deze algemene verkoopsvoorwaarden die o.m. zullen bepalen waarop u recht hebt of tot wat u gehouden bent wanneer het verkeerd gaat en het contract bijvoorbeeld niet wordt nageleefd.

De inhoud van de “algemene verkoopsvoorwaarden” wordt meestal bepaald door de verkoper die uiteraard deze voorwaarden een inhoud zal geven die hem maximaal voordeel verschaft bij latere betwistingen.

Niet alle bedingen die de verkoper heeft opgenomen in zijn algemene verkoopsvoorwaarden zijn echter duidelijk.

Zo worden de begrippen “opzegging”, “ontbinding” en “verbreking” dikwijls door mekaar gehaald en onjuist gebruikt.

Een opzegbeding is een beding waarmee de contractpartijen aan één van hen of aan beide partijen de bevoegdheid verlenen om een contract op te zeggen.

Maak je gebruik van dit beding op een correcte wijze dan ben je in principe geen schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij.

 

Een ontbindingsbeding bevat meestal bepalingen omtrent wat de verkoper beschouwd als zijnde een ernstige contractuele tekortkoming van de koper nadat het contract gesloten is en regelt meestal eveneens de omvang van de schadevergoeding die de koper aan de verkoper moet betalen wegens zijn contractuele tekortkoming (schadebeding).

De verkoper kan bedingen dat de bestelde auto door de koper moet afgenomen worden vóór een bepaalde datum.

Indien de koper dit niet doet wordt hij door de verkoper in gebreke gesteld om het voertuig te komen afhalen tegen betaling van de overeengekomen prijs binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de schriftelijke aanmaning.

De algemene verkoopsvoorwaarden voorzien dan meestal dat indien de koper niet reageert, de niet-afname van het bestelde voertuig een ernstige contractuele wanprestatie is van de koper dewelke de ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengt ten nadele van de koper en de verkoper het recht geeft op een schadevergoeding (schadebeding) dewelke tussen de contractpartijen onherroepelijk, voorafgaandelijk en onherleidbaar wordt bepaald op 15% van de overeengekomen totale verkoopprijs van het voertuig.

De inhoud van het hierboven weergegeven beding kan uiteraard gemoduleerd worden en ook hier is het van belang de juiste bewoordingen te hanteren om de rechtsgeldigheid van het beding niet in gevaar te brengen.

Een correcte formulering van het ontbindingsbeding zal latere discussies over de toepasselijkheid en de afdwingbaarheid van dit beding uitsluiten.

 

Wat is dan tenslotte een verbrekingsbeding?

Dit is een beding waarbij de partijen overeenkomen dat elke partij of één partij het recht heeft om een einde te stellen aan de overeenkomst en de overeenkomst aldus mag verbreken zonder hiervoor een reden te moeten opgeven.

Een dergelijk beding voorziet meestal in een schadevergoeding die de verbrekende partij verschuldigd is aan de wederpartij.

Een voorbeeld van een verbreking van overeenkomst vindt men terug in artikel 1794 B.W. :

De opdrachtgever/bouwheer kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.

 

Verbreken is dus niet opzeggen en opzeggen is niet ontbinden.

Elke term heeft specifieke eigenschappen en creëert verschillende rechtsgevolgen.