Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Een nieuwe wijziging aan het omgevingsrecht met het verzamelbesluit ruimtelijke ordening van 28 september 2018

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Vrijdag 28 september 2018 keurde de Vlaamse Regering het verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goed (het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage). Dit besluit wijzigt onder meer de vrijgestelde handelingen, de handelingen die als handeling van algemeen belang beschouwd worden, de vergunningsplichtige functiewijzigingen en de handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is. Een oplijsting van alle wijzigingen binnen het verzamelbesluit ligt buiten het bestek van deze bijdrage, maar wij wensen u toch te wijzen op een paar relevante aanpassingen.

Verkavelingen, minder dan 15 jaar oud

De decreetgever achtte het wenselijk de vrijstellingen -de in het vrijstellingsbesluit opgelijste stedenbouwkundige handelingen- ook te laten spelen in verkavelingen ouder dan 15 jaar. Om dit mogelijk te maken, werd het vrijstellingsbesluit dienovereenkomstig aangepast.

Sportinfrastructuur

Een vergunningsmogelijkheid wordt geboden voor zonevreemde sportinfrastructuur, weliswaar onder voorwaarden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanleg, de wijziging of de uitbreiding van:  gebouwen;  constructies die geen gebouw zijn en sportterreinen. Naast de voorwaarde dat de sportactiviteit op regelmatige basis georganiseerd wordt door een erkende sportclub, worden een aantal andere strikte voorwaarden opgelegd.

Dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren

De rechtspraak is vrij streng over waar dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren opgericht (of uitgebreid) kunnen worden. Bij onverenigbaarheid met de planologische bestemming lijkt de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan momenteel vaak de enige uitweg.  Gelet op het maatschappelijk belang van de opvangcentra voor wilde dieren en dierenasielen worden deze opgenomen in artikel 3, §2. Mits een concrete motivering door de overheid kunnen deze handelingen (wijzigingen en uitbreidingen) dan als ‘handeling van algemeen belang met ruimtelijk beperkte impact’ worden aanzien en mag worden afgeweken van de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

De plaatsing van een veranda

Onder bepaalde voorwaarden is voor de plaatsing van een veranda de medewerking van een architect niet verplicht.  Verduidelijkt wordt dat de medewerking van een architect niet vereist is voor veranda’s of soortgelijke constructies, voor zover deze voor minstens 75% uit glas of een ander doorzichtig materiaal bestaan.  Hierbij wordt zowel de dak- als de geveloppervlakte opgeteld.  Wordt aan een gebouw aangebouwd en gaat de plaatsing van de constructie gepaard met constructieproblemen, zoals funderingsproblemen, of kan de stabiliteit van aanpalende gebouwen wijzigen, dan is de medewerking van een architect verplicht. 

De besproken wijzigingen kunnen een uitweg bieden voor een onvergunde toestand, die tot dusver niet kon worden geregulariseerd. Ook de vrijstelling van medewerking van een architect voor de plaatsing van een veranda, vormt een vereenvoudiging voor veel dossiers.

Indien u verdere vragen heeft over deze gewijzigde regelgeving, staan wij uiteraard ter beschikking!

Mr. Joris Gebruers