Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Een verzekerd man is er twee waard: Wet Peeters II voor alle intellectuele beroepen binnen de bouwwereld

 • Bouwrecht

Het bouwen van een woning, een nieuwe woning aankopen of een oude woning grondig renoveren zijn vaak levenslange investeringen. De wetgever erkent deze uitdagingen en voorziet tegenwoordig in een betere bescherming van de burger/bouwheer.  

De wet Peeters I, in werking getreden op 1 juli 2018, legt aannemers, architecten en anderen, op om hun tienjarige aansprakelijkheid (wegens stabiliteitsbedreigende gebreken) te verzekeren wanneer zij woningen bouwen of renoveren.

Voor een toelichting over Peeters I zie deze bijdrage (LINK).

De wetgever heeft echter niet stil gezeten en voorziet sinds 1 juli 2019 in de Wet Peeters II, die de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in het leven roept.

De wetgever wil hiermee de verschillende beroepen binnen de bouwsector m.b.t de verplichte verzekeringen uniformiseren door een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, die voorheen reeds bestond voor architecten, te veralgemenen naar alle intellectuele beroepen binnen de bouwwereld. De verplichte tienjarige aansprakelijkheid, die in het leven werd geroepen door de Wet Peeters I, staat hier los van.

Wie valt onder het toepassingsgebied?

De wet bepaalt dat elke architect, landmeter-expert, veiligheids- en gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector die zelf of via zijn aangestelde intellectuele prestaties verricht, verplicht is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.

De verzekeringsplicht geldt dus voor personen die intellectuele of hoofdzakelijk immateriële prestaties verrichten:

 • Studiebureaus (stabiliteit, speciale technieken)
 • Project managers
 • Quantity surveyors
 • Energie-certificateurs
 • Interieurarchitecten
 • Landmeters
 • ….

De klassieke aannemers die hoofdzakelijk materiële werken uitvoeren vallen buiten deze verplichting. De interne studiebureaus en bouwpromotoren worden ook buiten beschouwing gelaten.

In tegenstelling tot de verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid, geldt de nieuwe verzekeringsplicht niet enkel voor de bouw van woningen, maar voor alle onroerende werken, zelfs indien de tussenkomst van een architect niet verplicht is.

Vanaf wanneer treedt deze wet in werking?

De wet voorziet de inwerkingtreding ervan vanaf 1 juli 2019.

Voor welke periode dient de dienstverlener verzekerd te zijn?

De wet verplicht de dienstverleners in de bouwsector om een verzekering aan te gaan die hun aansprakelijkheid zal dekken voor een periode van drie jaar eenmaal zij de activiteiten hebben stopgezet.

Wat is het bedrag van de dekking?

De minimumbedragen van de dekking worden overgenomen van degene die voorheen reeds van toepassing waren op de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten.

De dekking van de nieuwe verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering mag niet lager liggen dan:

 • 1.500.000 euro voor schade voorvloeiend uit lichamelijke letsels
 • 500.000 euro voor het totaal van de materiële en immateriële schade
 • 10.000 euro voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd door de bouwheer

De wet voorziet in een jaarlijkse limiet voor alle schadegevallen gecombineerd van 5 miljoen euro.

Er wordt tevens een limitatieve opsomming gemaakt van 11 schadegevallen die van de dekking kunnen uitgesloten worden.

Indien u graag meer informatie wenst, kan u altijd bij ons terecht.

Anne Loenders