Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Er werd een Europees Aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd? GEVACO ADVOCATEN weet raad

  • Straf- en Strafprocesrecht

Wanneer u het voorwerp uitmaakt van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) treedt een specifieke, in de EAB-wet uitgeschreven procedure in werking. U kan bij ons gespecialiseerd team van strafrecht advocaten terecht voor bijstand, advies en verdediging.

 

Wat is een EAB?

Een Europees Aanhoudingsbevel is een verzoek dat uitgaat van een rechterlijke autoriteit van een EU-lidstaat en dat kan worden uitgevaardigd om twee redenen. Eerst en vooral kan een rechterlijke autoriteit van een EU-lidstaat – de uitvaardigende staat – dergelijk aanhoudingsbevel uitvaardigen om een persoon in een ander EU-land – de uitvoerende staat –  aan te houden en over te leveren aan de uitvaardigende lidstaat met het oog op vervolging van die persoon in die verzoekende lidstaat.

Daarnaast is het ook mogelijk dat een EAB wordt uitgevaardigd door een rechterlijke autoriteit van een EU-lidstaat met de bedoeling om de persoon op wie het bevel betrekking heeft, aan te houden en over te leveren naar die lidstaat met als doel een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel ten uitvoer te leggen.

 

Het beginsel van wederzijds vertrouwen  

Het instrument van het Europees Aanhoudingsbevel werd in het leven geroepen door het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 en heeft het beginsel van wederzijds vertrouwen als uitgangspunt.

Concreet betekent dit dat lidstaten het verzoek dat zij ontvangen van een andere lidstaat, niet ten gronde zullen (her)beoordelen, maar wel in goed vertrouwen zullen erkennen en tenuitvoerleggen.

 

Specifieke procedure in België

Toch impliceert het gegeven dat een EAB ten aanzien van u werd uitgevaardigd niet zonder meer dat u automatisch zal worden overgeleverd aan de uitvaardigende lidstaat. De Belgische EAB-wet – die het Europese Kaderbesluit omzet in de Belgische wetgeving – voorziet immers een specifieke procedure die verplicht moeten worden doorlopen.

Het Openbaar Ministerie, de Raadkamer – of in graad van beroep de Kamer van Inbeschuldigingstelling – moeten het uitgevaardigde EAB analyseren en onder meer nagaan of er redenen zijn om de tenuitvoerlegging van het EAB te weigeren op basis van de verplichte en facultatieve weigeringsgronden die werden opgenomen in de Belgische EAB-wet. Deze weigeringsgronden hebben onder meer betrekking op het vraagstuk van de verjaring, het non bis in idem-beginsel en het respecteren van fundamentele mensenrechten.

 

EAB-rechtspraak steeds in beweging

In de materie van het EAB is de rechtspraak steeds in beweging. Zo diende het Grondwettelijke Hof zich in 2021 te buigen over een mogelijke ongelijkheid die verscholen zou zijn in de Belgische EAB-wet. Het Hof van Cassatie deed dan weer zeer recent, in zijn arrest van 19 april 2022, uitspraak over de vraag in welke mate de uitvaardigende rechterlijke autoriteit moet worden bevraagd over de detentieomstandigheden in de gevangenis waar de persoon waarvan de overleving wordt verzocht, zal worden opgesloten na eventuele overlevering. In de specifieke zaak waarover het Hof van Cassatie zich diende te buigen, ging het om de mogelijke overlevering naar – en dus over de detentieomstandigheden in – Roemenië.

 

Laat u bijstaan

Wanneer u het voorwerp uitmaakt van een EAB is het cruciaal dat u zich in deze belangrijke procedure laat bijstaan. De gevolgen kunnen immers verregaand zijn. Aarzel niet om ons gespecialiseerd team van strafrecht advocaten te contacteren voor bijstand, advies en verdediging.