Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties

  • Zakenrecht

Op een studiedag die ik volgde aan de KU LEUVEN op 18 januari 2017 werd het belang van een juiste formulering van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties uitgelegd.

Erfdienstbaarheden zijn zakelijke rechten. Het zijn lasten waarmee een onroerend goed dat aan iemand toebehoort (d.i. het dienend of lijdend erf), wordt bezwaard ten voordele van een ander onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort (d.i. het heersend erf). Het gaat dus om twee erven van verschillende eigenaars. Op het ene erf rust er een last, terwijl het andere erf een voordeel geniet.

Een erfdienstbaarheid vergemakkelijkt de exploitatie van onroerende goederen. Ze heeft als doel om eigendomsconflicten te voorkomen. Alhoewel ze ook vaak een bron is van ergernis.

In principe is een erfdienstbaarheid eeuwigdurend. Dit is vaak een bron van frustratie.

Daarom is het van groot belang dat bij de redactie van overeenkomsten en vastgoedtransacties de nodige aandacht besteed wordt aan de kenmerken van een erfdienstbaarheid en ook aan de specifieke omstandigheden en eigenschappen van het onroerend goed.

Gebruik daarbij geactualiseerde gegevens zoals kadasterdocumentatie van nu en niet van tientallen jaren geleden, recente opmetingsplannen.

Tracht ook het eeuwigdurend karakter in te perken. Dikwijls is het wenselijker om de erfdienstbaarheid te beperken tot een bepaald aantal jaren of tot zich een bepaald feit voordoet. Ook kan men een persoonsgebonden karakter aan een erfdienstbaarheid geven door de duur te beperken tot zolang de begunstigde leeft of de begunstigden met hun naam te noemen en het genot te beperken tot die uitdrukkelijk vermelde personen.

Wij willen vooral de nadruk erop leggen dat bij erfdienstbaarheden en het opstellen van contracten en teksten er goed moet nagedacht worden over de juiste formulering en de behoeften. Dergelijke contracten moeten maatwerk zijn en geen algemene stijlformules.

U kan daarbij beroep doen op onze expertise.

Wim MERTENS

Advocaat