Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Foutloze vergoeding verkeersongevallen opgeheven?

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Tot voorheen kon U wanneer uw voertuig met minstens één ander voertuig betrokken was in een verkeersongeval en het niet mogelijk was om vast te stellen wie aansprakelijk was voor het ongeval, aanspraak maken op vergoeding van uw schade bestaande uit zowel de lichamelijke letsels alsook de materiële schade (bijvoorbeeld de voertuigschade).

U diende zich dan te richten tot één van de betrokken Burgerlijke Aansprakelijkheids verzekeraars waarvan U uw volledige schade kon vragen.

Dit was de zogenaamde vordering op grond van art. 19bis-11§2 WAM.

De loutere overweging dat de aansprakelijkheid van één van de betrokken bestuurders mogelijkerwijze aanwezig was, verantwoordde de afwijzing van de vordering gesteund op artikel 19bis-11, § 2 WAM niet, gesteund door arresten van zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie.

*

De wetgever heeft hieraan nu gesleuteld d.m.v. de Wet van 31-05-2017 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen dewelke is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2017.

In art. 15 van deze wet wordt artikel 19bis-11 paragraaf 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002, opgeheven.

In art. 23 van deze wet wordt artikel 29ter WAM ingevoegd dat nu de volgende heromschrijving weergeeft:
“ Wanneer twee of meer voertuigen, betrokken zijn bij een verkeersongeval in België, en indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt, wordt alle schade geleden door de onschuldige slachtoffers en hun rechthebbenden, zijnde de personen op wie met zekerheid geen aansprakelijkheid rust, ten laste genomen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
De Wet voegt er nog aan toe:

“De schade geleden door de voertuigen die klaarblijkelijk het ongeval niet hebben veroorzaakt, komt in aanmerking voor vergoeding in toepassing van dit artikel. De schade aan de andere betrokken voertuigen is uitgesloten van de toepassing van dit artikel.”

*

Hiermee lijkt de juridische discussie nog niet beslecht.

Enerzijds stelt dit artikel aldus dat een onschuldig slachtoffer een vergoeding kan vragen.

Anderzijds stelt dit artikel dat enkel de schade geleden door de voertuigen die klaarblijkelijk het ongeval niet hebben veroorzaakt, in aanmerking komen voor vergoeding in toepassing van dit artikel.

Dit zijn twee totaal verschillende begrippen. Wat met een leasevoertuig of een voertuig eigendom van iemand anders? Wat verstaat men precies onder een onschuldig slachtoffer? Wat met een overmachtssituatie?

In principe is deze wetgeving van toepassing op geschillen ingeleid vanaf datum van publicatie.

Wat met de hangende dossiers? Hoe gaat men deze behandelen gelet op het feit dat deze wet geen temporele toepassing voorziet?

 

Voor vragen kunt u steeds op ons kantoor terecht.

Uw raadsman