Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GERECHTELIJKE REORGANISATIE (WCO) IS DAT IETS VOOR MIJN ONDERNEMING?

  • Handels- en Economisch recht

Wanneer de tijdelijke ‘coronasteunmaatregelen’ uw onderneming geen voldoende houvast (meer) bieden, zijn er nog enkele andere reddingsboeien die u als ondernemer kan overwegen. De gerechtelijke reorganisatie is er zo één. 

1. Wat is een gerechtelijke reorganisatie? 

De gerechtelijke reorganisatie moet bescherming bieden tegen uw schuldeisers waarbij het opzet is om de onderneming te saneren en de continuïteit van uw activiteiten te vrijwaren.

De onderneming blijft actief en de eigenaar heeft het roer nog steeds zelf in handen. De rechtbank zal wel een oogje mee in het zeil houden via een gedelegeerd rechter.

Om de reddings- en/of herstructureringsoperatie een kans op slagen te geven, bekomt de onderneming een bescherming tegen haar (oude) schuldeisers gedurende een periode van in de regel 6 maanden (in uitzonderlijke gevallen verlengbaar tot 18 maanden).

In deze periode van opschorting kunnen de (oude) schuldeisers in principe hun vorderingen niet uitwinnen. Een kleine – maar in de praktijk vaak belangrijke – kantmelding hierbij is dat de naar aanleiding van eerdere beslagen vastgestelde verkoopdagen binnen een periode van twee maanden vanaf de aanvraag van de gerechtelijke reorganisatie (behoudens schorsing door de rechtbank) wel nog kunnen doorgaan.

Deze kantmelding onderstreept het belang dat u tijdig begint met de voorbereiding van de reorganisatie en niet wacht tot het te laat is.

2. Wanneer kan een onderneming een gerechtelijke reorganisatie aanvragen? 

Om toegang te verkrijgen tot de gerechtelijke reorganisatie is vereist dat de continuïteit van de onderneming, onmiddellijk of op termijn, bedreigd is. In de praktijk wordt dit criterium op flexibele wijze ingevuld en beoordeeld.

Het gedacht dat de gerechtelijke reorganisatie enkel bedoeld zou zijn voor ondernemingen die reeds in een (zeer) vergevorderd stadium van financiële problemen zitten, is dus een misvatting.

3. Wat kan er bereikt worden? 

De wetgever heeft in het kader van de gerechtelijke reorganisatie drie specifieke (eind)doelen voorzien :

1) Minnelijk akkoord met ten minste twee schuldeisers ;

2) Collectief akkoord met de schuldeisers ;

3) Overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of een gedeelte van de activiteiten.

De schuldenaar kan met een aantal schuldeisers – in de praktijk vaak diegene met een zeker belang – een minnelijk akkoord afsluiten (type 1). Deze piste kan een doeltreffende en snelle oplossing bieden voor uw onderneming. In de praktijk wordt deze optie niet altijd voldoende afgewogen of zijn de financiële problemen al zo ver gevorderd dat het geen valabel alternatief meer is.

De schuldenaar die opteert voor een collectief akkoord met de (gewone) schuldeisers (type 2), zal dit uitwerken in een reorganisatieplan. Het is vereist dat een meerderheid van schuldeisers, dewelke minstens de helft van de schuldvorderingen in hoofdsom vertegenwoordigen, dit reorganisatieplan goedkeuren. Een spreiding van de betalingen kan maximum over een periode van 5 jaren.

Bij een overdracht onder gerechtelijk gezag (type 3) zal hetzij de volledige hetzij een deel van de activiteit(en) en activa verplaatst worden naar een andere onderneming om daar een doorstart te kunnen maken.  Wanneer de verderzetting van de activiteiten mits een collectief akkoord met de schuldeisers niet mogelijk is, is de gerechtelijke overdracht veelal de enige overblijvende optie om de activiteiten en activa van de onderneming te kunnen vrijwaren en te vermijden dat deze verloren gaan in een faillissement.

4. Hoe vraag ik een gerechtelijke reorganisatie aan? 

De aanvraag van een opening van de gerechtelijke reorganisatie gebeurt bij de ondernemingsrechtbank via een verzoekschrift. De wetgever heeft hierbij een aantal vereisten opgelegd, waarbij er een strenge sanctie is voorzien in het geval van niet-naleving.

Eens toegelaten tot een procedure van gerechtelijke reorganisatie spelen er diverse voorschriften en termijnen.

De bijstand van een expert is dan ook noodzakelijk.

Indien u over de gerechtelijke reorganisatie vragen heeft, kan u mr. Neil Simons hierover contacteren.

Neil Simons en Ozlem Demir