Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GLAASJE OP …. OMNIUMVERZEKERAAR DIE DE SCHADE AAN HET VOERTUIG NIET VERGOEDT

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Regelmatig zijn er geschillen tussen de verzekeraar omnium van een voertuig en diens verzekerde die een ongeval veroorzaakt waarbij er sprake is van dronkenschap en/of alcoholintoxicatie.

Meermaals wordt door de verzekeraar gesteld dat men niet bereid is om schade aan het voertuig op basis van de omniumpolis te vergoeden.

De verzekeraars stellen hierbij dat de verzekerde het bewijs moet leveren dat het ongeval niet veroorzaakt werd door een zware fout van de verzekerde.

Het Hof van Cassatie heeft hierover reeds uitspraak gedaan op 13.09.2010 waarin het Hof van Cassatie uitdrukkelijk stelt dat uit de artikelen 3, 8, 2° lid en 11 van de Wet Landverzekeringsovereenkomsten die dwingend zijn in het voordeel van de verzekerde, volgt dat de verzekeraar die zich beroept op een grond van ontheffing van de aansprakelijkheid in de zin van art. 8, 2° lid, de schade alleen dan niet hoeft te dekken wanneer hij het oorzakelijk verband tussen de in de overeenkomst bepaalde schuld en het schadegeval aantoont.

Op 12.10.2007 werd door het Hof van Cassatie hetzelfde standpunt ingenomen.

Inmiddels vragen de  omnium verzekeraars dat de verzekerde aantoont dat de grove fout die hij zou hebben gemaakt niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval.

Het Hof van Cassatie heeft dit opnieuw bevestigd in een arrest van begin van dit jaar.

Het Hof van Cassatie heeft nogmaals gesteld dat het causaal verband door de verzekeraar moet worden bewezen. Dit bewijs is niet altijd door de verzekeraar gemakkelijk te bewijzen. Nochtans zal de verzekeraar dit oorzakelijk verband moeten aantonen indien hij zijn contractuele verplichtingen niet wenst na te komen.

Ons kantoor heeft geregeld uitspraken ten voordele van de verzekerde kunnen bekomen.