Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW NV TE WIJZIGEN?

 • Vennootschapsrecht

U kan zich afvragen waarom u uw statuten nu reeds zou moeten wijzigen, gelet op de regularisatietermijn die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) voorziet tot 1 januari 2024.   Wel, één van de redenen om de statuten zeker tijdig aan te passen of om over te gaan naar een andere rechtsvorm is dat, zolang de regularisatietermijn loopt, de meer omslachtige procedure voor de omzetting van vennootschappen (met verplichte opmaak van een staat van activa en passiva en van verslagen) niet moet gevolgd worden. 

Het nieuwe WVV biedt heel wat voordelen en mogelijkheden aan vennootschappen die geen uitwerking zullen vinden wanneer deze niet in uw statuten worden ingeschreven of wanneer deze worden beperkt door de oude statuten. Het was namelijk vaak voorkomend dat in de statuten letterlijke kopieën van een aantal artikelen van het W.Venn. werden overgenomen. Daarnaast loopt u door een wijziging minder risico dat er in uw onderneming handelingen worden uitgevoerd conform uw statuten die strijdig zijn met de huidige wetgeving. 

Een doordachte statutenwijziging zal dus vele voordelen met zich meebrengen.   

Het is de bedoeling van de wetgever om van de Besloten Vennootschap de meest gebruikte vennootschapsvorm te maken en om de Naamloze Vennootschap (hierna NV) voor te behouden voor de grotere ondernemingen.  

Dat belet natuurlijk niet dat u nog steeds kan opteren voor deze vennootschapsvorm, zo dit de meest geschikte of gewenste blijkt te zijn.  

Wanneer de inbreng van het vereiste minimumkapitaal geen probleem vormt voor de oprichters,  zo men zich wil verzekeren van duidelijke uitkeringsregels of zo men een zogenaamd duaal bestuur wil installeren, dan zal een keuze voor de NV een goede keuze zijn. 

Een keuze voor een  NV, kan mee bepaald worden door volgende elementen:  

 • Een NV heeft een maatschappelijk kapitaal, dat is opgebouwd uit inbrengen (in geld of natura) 
 • Is er niets bepaald en hebben alle aandelen dezelfde waarde, dan heeft elk aandeel één stem. Men kan een meervoudig stemrecht toekennen aan aandelen, naast de uitgifte van aandelen zonder stemrecht (wel stemrecht in bepaalde gevallen). 
 • Een NV kan op verschillende wijzen worden bestuurd. Ofwel door een raad van bestuur zoals vroeger, ofwel door één bestuurder, ofwel door een zogenaamd “duaal” bestuur, waarbij men een directieraad en een raad van toezicht installeert. 
 • Bij een duaal bestuur zal de directieraad het operationele beleid voeren. De raad van toezicht bepaalt het algemeen beleid en de strategie. De raad van toezicht  heeft ook de bevoegdheden die het wetboek in andere bepalingen toekent aan de “raad van bestuur”.. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de directieraad en oefent er toezicht op uit. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering. Men kan niet zetelen in beide raden. 
 • Heeft een NV slechts één bestuurder, dan kunnen de statuten bepalen wie de enige bestuurder zal opvolgen, zo er een einde komt aan diens mandaat.  
 • De statuten kunnen bepalen dat de enige bestuurder moet instemmen met elke statutenwijziging, met uitkeringen aan aandeelhouders en met zijn eigen ontslag. Er kan dus aan de enige bestuurder een vetorecht worden toegekend, indien men dat wil. Maar zo’n enige bestuurder kan wel steeds om “wettige redenen” worden ontslagen, zij het dat men dan een ¾ meerderheid nodig heeft.  
 • Net zoals vroeger kunnen bestuurders zonder meer (“ad nutum”) ontslagen worden, zonder dat er enige verantwoording is vereist. Er moet alleen een meerderheid worden gevonden. In tegensteling tot vroeger kan de algemene vergadering (die de bestuurder ontslaat) nu een opzegtermijn bepalen of een opzegvergoeding. De algemene vergadering zal dat niet kunnen als de statuten haar dat verbieden.  Anderzijds kunnen de statuten ook bepalen dat een bestuurder slechts kan ontslagen worden mits het toekennen van een opzegvergoeding of een opzegtermijn.  De statuten kunnen niet bepalen dat er een bijzondere meerderheid vereist is (bv. 2/3 of ¾) om een bestuurder te ontslaan. De helft van de stemmen plus één volstaat. 
 • U kan de gevallen van uittreding/uitsluiting van een aandeelhouder statutair bepalen. Aan zowel de uittreding als uitsluiting van aandeelhouders zijn voorwaarden verbonden, deze zijn echter van aanvullend recht zodat u ook de voorwaarden/modaliteiten van uitsluiting/uittreding van aan aandeelhouder zal kunnen bepalen. 
 • Wil men binnen een Nv overgaan tot een uitkering (bv; dividend) aan aandeelhouders, dan zal men wel (nog steeds) een netto-actieftest moeten doen. Maar er is gene wettelijk verplichte liquiditeitstest zoals in de BV.    
 • Een “standstill” (= verbod tot overdracht van aandelen) is niet langer noodzakelijk beperkt in de tijd. Zo men een standstill voor onbepaalde duur afspreekt, is deze afspraak wel opzegbaar, mits het in acht nemen van een redelijke termijn. 
 • Putopties (waarbij men het recht heeft om zijn aandelen steeds aan een vooraf bepaalde minimumprijs over te dragen, en men dus niet moet delen in het verlies) zijn thans toegelaten. Het is alleen niet toegelaten om een aandeelhouder volledig uit te sluiten van de winst (dus wel van het verlies). 

Indien uw vennootschap een BV (klik hier), CV (klik hier) of VZW (klik hier) is, of u wenst een van deze rechtsvormen aan te nemen, verwijzen wij u graag door naar de relevante artikels. 

Zo u vragen heeft of assistentie wenst bij de oprichting van een nieuwe vennootschap of bij de aanpassing van de statuten van uw vennootschap, aarzel niet om ons te contacteren.  

Mr. Sebastian Ben Abdessalem