Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW VZW TE WIJZIGEN?

  • Vennootschapsrecht

U kan zich afvragen waarom u uw statuten nu reeds zou moeten wijzigen, gelet op de regularisatietermijn die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) voorziet tot 1 januari 2024.

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het WVV die geen uitwerking zullen vinden wanneer deze niet in uw statuten worden ingeschreven of wanneer deze worden beperkt door de oude statuten. Daarnaast loopt u door een wijziging minder risico dat er in vereniging handelingen worden uitgevoerd op basis van uw statuten, die strijdig zijn met de huidige wetgeving.

Een doordachte statutenwijziging zal dus voordelen met zich meebrengen.

Indien uw vennootschap een Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) (BV)  (klik hier), een Naamloze Vennootschap  (NV) (klik hier) of een Coöperatieve Vennootschap (CV) (klik hier) is, of indien u wenst dat uw vennootschap of vereniging een van deze rechtsvormen zal aannemen, verwijzen wij graag naar de artikels die de nieuwe mogelijkheden van deze rechtsvormen bespreken.

Bent u een bestaande Vereniging Zonder Winstoogmerk (hierna VZW) of kiest u ervoor om dergelijke vereniging op te richten nu er geen winstuitkeringsoogmerk aanwezig is, wil dan rekening houden met een aantal relevante wijzigingen, of maak gebruik van de mogelijkheden die het nieuwe W.V.V. biedt, waarbij wel een statutenwijziging nodig zal zijn om van de mogelijkheid gebruik te maken:

  • Door de integratie van de regelgeving inzake de VZW in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn een aantal bepalingen die gelden voor vennootschappen, ook toepasselijk geworden voor VZW’s: inzake bestuurdersaansprakelijkheid, zetelverplaatsing, gebruik van een vaste vertegenwoordiger als een bestuurder een rechtspersoon is. Het zal zeker nuttig zijn om deze regelgeving op te nemen in de statuten, teneinde ze in het kader van de werking van de VZW te implementeren.
  • Vroeger had elk lid van de vereniging één stem in de algemene vergadering. Hier kan via de statuten van afgeweken worden.
  •  In de statuten kan er worden uitgewerkt onder welke voorwaarden personen die nog geen lid zijn van de VZW of geen werkend lid kunnen worden, toch kunnen worden beschouwd als een toegetreden lid van de VZW. Hun rechten en plichten kunnen uitgebreid geregeld worden in de statuten.
  • Onder de nieuwe regelgeving is het mogelijk dat wanneer het mandaat van een bestuurder van een VZW vroegtijdig wordt beëindigd, de raad van bestuur een nieuwe bestuurder coöpteert, d.i. aan iemand vraagt om het mandaat van de vorige bestuurder uit te doen. Deze mogelijkheid kan statutair worden uitgesloten.
  • Elk lid van een vereniging is vrij om uit deze vereniging te stappen door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan. Daarnaast kan een lid ook worden uitgesloten. Deze ontslagnemende en uitgesloten leden kunnen hun betaalde bijdragen niet terugvorderen. In de statuten kan er evenwel worden opgenomen dat deze leden wel een recht op terugkeer van hun inbreng hebben.

Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het aanpassen van u statuten, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Mr. Kim Robijns