Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

(Huis)dieren in beslag genomen? Handel snel!

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Uit cijfers die werden bekendgemaakt door de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn, dhr. Ben Weyts (N-VA), blijkt dat er in 2019 dubbel zoveel dieren in beslag zijn genomen in vergelijking met het jaar voordien. Het gaat hierbij om allerlei soorten dieren, gaande van landbouwdieren tot huisdieren. Eén van de grootste redenen voor deze exponentiële stijging is de toename van het aantal controles die worden uitgevoerd door de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn en een kordater vervolgingsbeleid.

Overtredingen inzake dierenwelzijn, zoals dierenverwaarlozing of de verkoop van niet correct geïdentificeerde en/of geregistreerde honden en katten, kunnen worden vastgesteld door inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn of door de lokale politie. Zij stellen een proces-verbaal op of geven een waarschuwing bij overtredingen.

In eerste instantie zal dan een administratieve geldboete worden opgelegd die minimaal 416 euro bedraagt. Wanneer die boete niet binnen de termijn wordt betaald zal het proces-verbaal worden toegezonden aan het Parket die nog verder gevolg kan geven. De rechtbank kan bij een veroordeling zelfs een levenslang verbod opleggen op het houden van dieren.

Bij zeer ernstige gevallen kunnen dieren onmiddellijk in beslag worden genomen (artikel 42 §1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren). Denk hierbij aan situaties van ernstige dierenverwaarlozing of wanneer er een acuut gevaar is voor de dieren. Vervolgens worden de dieren in het merendeel van de gevallen ondergebracht in een asiel. Deze beslissing tot inbeslagname is aanvechtbaar bij de Raad van State binnen de 60 dagen.

Een volgende beslissing die door de dienst Dierenwelzijn kan worden genomen is het definitief toewijzen van de dieren aan een asiel of een andere opvang of een verkoop van de dieren. In dat geval wordt de effectieve eigendom overgedragen (artikel 42 §2 Dierenwelzijnswet). Deze bestemmingsbeslissing kan worden aangevochten bij de Raad van State binnen de 60 dagen.

Voor beide beslissingen is er aldus een mogelijkheid om deze aan te vechten bij de Raad van State. Ervaring leert ons echter dat aanvechten van deze beslissingen via de gebruikelijke procedures bij de Raad van State weinig nut hebben aangezien de dieren in de meeste gevallen al zijn geadopteerd of zijn ingeslapen.

Een mogelijkheid die wel kan leiden tot een efficiënte en snelle uitspraak is om via de Raad van State trachten de tenuitvoerlegging van de beslissingen te laten schorsen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Deze procedure is uitzonderlijk maar biedt ons inziens de grootste kans op succes. Om beroep te doen op deze uitzonderlijke procedure is het essentieel dat het verzoekschrift idealiter binnen één week aan de Raad van State is toegezonden. Wees er dus snel bij!!!

Ons kantoor kan u bijstaan om te vermijden dat dieren in beslag worden genomen of dat de eigendom zal worden overgedragen aan een asiel.

Mr. Kilian Stulens