Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Kennisgevingsplicht in het kader van het verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar: Voor- of laattijdige kennisgeving leidt mogelijks tot verval van het verhaalsrecht

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Waarover gaat het precies?

 

Art. 151 Verzekeringswet (2014) stelt voorop dat een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar (zoals de WAM-verzekeraar) in bepaalde situaties de benadeelde van een schadegeval moet vergoeden terwijl hij door de wet of door het verzekeringscontract zijn dekking tegenover de verzekerde had kunnen verminderen of zelfs had kunnen weigeren.

 

Denk bijvoorbeeld maar aan de situatie waarin een dronken chauffeur een ongeval veroorzaakt waarbij hij de omheining in de tuin van zijn buurman omverrijdt.

 

Wanneer de benadeelde buurman de WAM-verzekeraar van de chauffeur aanspreekt, zal de verzekeraar overgaan tot vergoeding van het slachtoffer. Later beschikt de verzekeraar – indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn – over een verhaalsrecht tegenover zijn eigen verzekerde (d.i. de dronken chauffeur) met betrekking tot de uitgaven die de verzekeraar aan het slachtoffer (d.i. de buurman) deed.

 

Wat zegt de wet?

 

Artikel 152 Verzekeringswet (2014) schrijft o.m. het volgende voor:

 

“De verzekeraar kan zich, voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, ten belope van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de verzekerde.

De verzekeraar is op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is. […]”

 

Uit het voorgaande volgt o.m. dat het ogenblik waarop de verzekeraar zijn verzekerde op de hoogte brengt van het voornemen om diens uitgaven terug te vorderen zéér belangrijk is. Indien deze kennisgeving niet (correct) gebeurt, kan de verzekeraar zijn regresmogelijkheid verliezen.

 

Traditioneel wordt aangenomen dat de verzekeraar de kennisgeving tot terugvordering niet laattijdig mag doen.

 

Een aansprakelijkheidsverzekeraar die pas maanden na ontvangst van het strafdossier – waarin een zware alcoholintoxicatie wordt vastgesteld lastens zijn verzekerde – deze bericht van zijn voornemen om regres uit te oefenen, schendt de rechten van verdediging van de verzekerde.

 

Vanaf het ogenblik van de kennisgeving vallen de belangen van de verzekeraar en zijn verzekerde namelijk niet meer samen. Vanaf dat ogenblik dient de verzekerde te weten dat hij in zijn eigen verdediging zal moeten voorzien.  Een verzekeraar die zich in deze situatie bevindt, zal zijn regresvordering vaak afgewezen zien.

 

Sedert het Cassatiearrest van 5 mei 2023 wordt ook aangenomen dat een voortijdige kennisgeving van het voornemen om de uitgaven te recupereren bij diens eigen verzekerde kan leiden tot een verval van het verhaalsrecht.

 

Het voorgaande impliceert dat in het geval de verzekeraar nog niet op de hoogte is van de concrete feitelijke omstandigheden waarop hij zijn verhaalsrecht meent te moeten baseren de kennisgeving nog niet (rechtmatig) kan geschieden.

 

Als een verzekeraar op het ogenblik van de kennisgeving nog geen weet heeft van de specifieke verhaalsgrond waarop hij zich meent te moeten baseren (én toch een kennisgeving doet) dan kan het verhaalsrecht komen te vervallen.

 

Dit is bijvoorbeeld het geval indien de verzekeraar de dag na een ongeval waarbij lastens een chauffeur-verzekerde een alcoholintoxicatie wordt vastgesteld zijn verzekerde – zonder te weten of dit een hoge dan wel lage graad van intoxicatie betreft – reeds meedeelt te zullen overgaan tot regres. In zo’n geval wacht de verzekeraar best even het strafdossier af alvorens meteen een kennisgeving aan zijn verzekerde te doen. In elk ander geval loopt de verzekeraar het risico op verlies van zijn verhaalsrecht.

 

In de praktijk kan de voor- of laattijdige kennisgeving door een aansprakelijkheidsverzekeraar dus grote gevolgen hebben voor diens verhaalrechts tegenover zijn eigen verzekerde dat mogelijks is komen te vervallen.

 

Indien u hierover vragen heeft, helpt het team van experten bij GEVACO u graag verder. U kan ons steeds vrijblijvend contacteren op het telefoonnummer 011/42.53.00.