Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Meer soepele btw-aftrek op facturen voor belastingplichtige?

  • Fiscaal recht

Meer soepele btw-aftrek op facturen voor belastingplichtige?

Tot op heden moest u steeds in het bezit zijn van een factuur die alle wettelijke vermeldingen omvatte, opdat u uw recht op aftrek van de btw op deze factuur kon uitoefenen. Indien u kon aantonen dat de prestaties effectief geleverd werden, terwijl uw factuur niet alle wettelijke vermeldingen bevatte, kon de Administratie zonder meer de aftrek van de btw op uw factuur verwerpen.

Het Hof van Justitie heeft bij arrest van 15 september 2016 geoordeeld dat de btw-plichtige ook aan de hand van andere documenten kan aantonen dat voldaan is aan de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op aftrek. Met deze uitspraak maakt het Hof van Justitie een totale omwenteling in haar vorige rechtspraak.

De feiten die ter beoordeling aan het Hof van Justitie werden voorgelegd, betroffen de aftrek van btw op facturen voor geleverde diensten van een advocatenkantoor. De factuur in kwestie bevatte enkel de vermelding “juridische dienstverlening tot op heden”.

In de eerste plaats moet een factuur de omvang en de aard van de verrichte diensten duidelijk vermelden. Daarnaast moet ook uit de factuur blijken op welke datum de geleverde dienst heeft plaatsgevonden of voltooid is. Dit was volgens de Administratie niet het geval.

De btw-plichtige kon in het voorliggende geval wel bijkomende documenten bijbrengen waarop een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties werd gegeven, maar de Administratie bleef bij haar standpunt dat de omschrijving op de factuur niet aan de vormvereisten voor een conforme factuur voldeed, en heeft de aftrek van de btw alsnog verworpen.

Het Hof van Justitie oordeelt dat de omschrijving “juridische dienstverlening” inderdaad niet nauwkeurig genoeg is, en ook de vermelding “tot op heden” maakt het volgens het Hof niet mogelijk de periode van de geleverde diensten te bepalen. Op dit vlak geeft het Hof van Justitie de fiscus gelijk…

Maar het Hof van Justitie is anderzijds van oordeel dat wanneer de belastingadministratie de nodige gegevens ter beschikking heeft om vast te stellen dat is voldaan aan de voorwaarden voor een recht van aftrek, de belastingdienst geen andere voorwaarden mag stellen die tot gevolg kunnen hebben dat de aftrek geweigerd wordt.

Dit heeft tot gevolg dat ieder document dat de btw-plichtige ter staving van de geleverde diensten zou kunnen bijbrengen, in principe door de belastingadministratie aanvaard moet worden.

Het Hof van Justitie heeft op dezelfde datum geoordeeld dat facturen die niet alle vereiste vermeldingen bevatten en nadien gecorrigeerd worden, toch op het moment van het uitreiken van de factuur in aftrek gebracht kunnen worden. Facturen die niet conform zijn, kunnen onmiddellijk worden ingeboekt en de btw hierop kan in aftrek worden gebracht op voorwaarde dat deze facturen achteraf gecorrigeerd worden. Dit betekent dat de btw-controleurs niet automatisch het recht op aftrek kunnen weigeren, indien de factuur niet alle vereiste vermeldingen bevat, maar nadien verbeterd wordt.

Deze nieuwe wind in de rechtspraak kan door de btw-plichtige in ieder geval met open armen onthaald worden.