Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB) in kaart gebracht !

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

U zal het waarschijnlijk in de pers reeds hebben vernomen, maar de Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 de kaart “Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen” voorlopig vastgesteld! Met deze kaart komt minister Schauvliege tegemoet aan de kritiek dat het Vlaams zonevreemd bosareaal onvoldoende zou zijn beschermd. De kaart heeft de betrachting om liefst 12.262 hectare ‘zonevreemde bossen’ beter te beschermen.

Vanaf 31 maart 2017 is het een stuk moeilijker om de toestemming te verkrijgen tot het rooien van een bos op bijvoorbeeld de planologische bestemming ‘woongebied’ of ‘industriegebied’. Voor de bossen aangeduid op kaart geldt door het gewijzigde artikel 90 ter van het Bosdecreet immers een verstrengde procedure voor ontbossing. Die verstrenging ontstaat reeds voor bossen aangeduid op de voorlopige kaart. Het verwijderen van die bossen is in principe verboden, en de uitzondering op dit uitgangspunt zal hoogstwaarschijnlijk slechts uitzonderlijk worden toegestaan.

Het spreekt voor zich dat de opname van uw perceel grond op de kaart zeer nadelige gevolgen kan hebben. Het is dan ook van groot belang dat de impact van de opname van uw perceel grond goed wordt ingeschat. U kunt de kaart raadplegen via het online geoloket MKWB, via de volgende weblink:

https://mkwb.natuurenbos.be/Html5Viewer/index.html?viewer=OO_WaardevolBos

De kaart wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017 kunt u opmerkingen indienen. Indien uw eigendom wordt gevat door de kaart, en u wenst dat wij uw opties onderzoeken om een goed gemotiveerd bezwaar in te dienen, neem gerust contact op met ons kantoor!

Joris Gebruers

Advocaat.