Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Naar de Raad voor de Verkiezingsbetwistingen gaan?

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in België. Hopelijk wint jouw partij en jouw kandidaat ! Er zullen goede verliezers maar ook slechte verliezers zijn…  Indien je bezwaren hebt tegen de verkiezingen, kan je naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaan.

Sinds 1 november 2014 is er een eengemaakte Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Vlaanderen. De provinciale Raden voor Verkiezingsbetwistingen werden bijgevolg opgeheven.

Wat is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ?

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingediend.

Bovendien gaat zij de juistheid na van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.

Zo is zij ook bevoegd voor klachten inzake de verkiezingsuitgaven door kandidaten en lijsttrekkers.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is verder ook bevoegd voor een aantal andere geschillen, vermeld in het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet, zoals:

  • geschillen in verband met de afstand, het verval, het ontslag of de verhindering van het mandaat van gemeente-/provincieraadslid, voorzitter van de gemeente-/provincieraad of gedeputeerde of schepen
  • geschillen in verband met het goedkeuren van de geloofsbrieven, de eedaflegging, de kennis van de bestuurstaal, de verkiezing, benoeming, vervanging en opvolging van de gedeputeerden/schepenen en de voorzitter van de provincie-/gemeenteraad

Alleen de kandidaten zijn gerechtigd bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen bezwaar in te dienen tegen de verkiezing en tegen de verkiezingsuitgaven die werden gedaan door de lijsttrekkers en de kandidaten.

Hoe een klacht indienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ?

Het beroep of bezwaar wordt bij verzoekschrift ingediend. Dit moet via een beveiligde zending aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen toegezonden worden: Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

Het verzoekschrift bevat, minstens de volgende gegevens:

  • de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoeker, de gekozen woonplaats in België, en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  • in voorkomend geval, de naam en het adres van de verweerder: alleszins moet de naam van de betrokken gemeente, het betrokken district, de betrokken provincie of het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vermeld worden
  • het voorwerp van het beroep of bezwaar
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
  • een inventaris van de overtuigingsstukken (de overtuigingsstukken zelf moeten ook meegestuurd worden: aanvullende overtuigingsstukken aan het dossier toevoegen mag enkel voor zover de verzoekende partij daarover nog niet kon beschikken op het ogenblik waarop het verzoekschrift werd ingediend of voor zover ze noodzakelijk zijn in repliek op de antwoordnota van de verweerder)

Het bezwaar moet binnen een termijn van vijfenveertig dagen ingediend worden, te rekenen vanaf de dagtekening van het proces-verbaal van de verkiezingen.

Wat kunnen andere belanghebbenden doen?

Elke partij, elke kandidaat van wie de verkiezing of de verkiezingsrang wordt betwist, elke mandataris van wie het mandaat wordt betwist, of elke andere belanghebbende kan een nota en overtuigingsstukken indienen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen die ingaat op de dag na de kennisgeving van het verzoekschrift.

Wat kan u doen tegen een uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ?

Tegen de uitspraken van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, is binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving een beroep mogelijk bij de Raad van State.

 

Wim MERTENS

Advocaat