Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Niet aangegeven inkomsten rechtzetten in 2015. Wat kost mij dat ?

  • Algemeen

Op 31 december 2013 is er een einde gekomen aan de wettelijk geregelde fiscale regularisatie.

Bij gebreke van wettelijke regeling werd er nadien contact opgenomen met de lokale controleur om de voorwaarden te kennen waaronder men niet aangegeven inkomsten alsnog kon aangeven om zich zo in regel te stellen met de fiscus.

De voorwaarden durfden nogal te verschillen van controle tot controle. Dit had tot gevolg dat er “geshopt” werd bij verschillende controles, en dat de inkomsten daar werden aangegeven waar de kost het laagst was.

De laatste tijd weigerden de lokale controles om niet aangegeven inkomsten nog zelf te regulariseren. Zij deelden mede dit niet meer te mogen doen, zolang niet bekend was aan welke uniforme tarieven dit zou moeten gebeurden. Er zou immers binnenkort een beslissing worden genomen door de fiscus waarbij er tarieven zouden worden meegedeeld die zullen gelden voor elk dossier en voor elke controle.

Deze beslissing blijkt er nu te zijn, en heeft de vorm aangenomen van een vertrouwelijke instructie, die alleen is meegedeeld aan de diensten van de fiscale administratie. Ze is niet gepubliceerd en zal ook niet worden gepubliceerd. De burger zal zich dus niet kunnen beroepen op deze instructie. Het gaat dus niet om een wettelijke regularisatie, maar om instructies om niet aangegeven inkomsten “recht te zetten”, om er de belasting op te betalen.

Wil men niet aangegeven inkomsten rechtzetten, dan zal men automatisch de niet-aangegeven inkomsten van de voorbije zeven jaar moeten aangeven. Op onroerende inkomsten, diverse inkomsten en roerende inkomsten (interesten, dividenden, etc..) zal naast het normale tarief, een belastingverhoging van 50 % verschuldigd zijn. Omdat er een belastingverhoging van 50 % wordt opgelegd, zijn er automatisch ook interesten verschuldigd op de te betalen belastingen. Die interesten lopen telkens vanaf 1 juli van het jaar na het aanslagjaar. Op de belastingen voor inkomsten uit 2008 zijn interesten verschuldigd vanaf 1 juli 2010, etc…

Heeft men beroepsinkomsten niet aangegeven en BTW niet betaald, dan is er naast de normale belasting een belastingverhoging van 20 % verschuldigd.

De fiscus kan op grond van de belastingwetgeving slechts de inkomsten van de voorbije zeven jaar belasten. Vandaag zijn alleen inkomsten genoten vanaf 1 januari 2008 belastbaar. Inkomsten die u voordien heeft verworven, kunnen niet meer belast worden. Het vermogen dat u had op 31.12.2007 en de inkomsten die daarin begrepen zijn, zijn niet meer belastbaar.
Maar daar legt de fiscus zich blijkbaar niet bij neer. Wil men niet aangegeven inkomsten rechtzetten volgens de hiervoor vermelde tarieven, dan zal men (mogelijk) ook belastingen moeten betalen op het zogenaamd fiscaal verjaard kapitaal, dat is het vermogen dat u bezat per 31 december 2007 en dat mee de basis vormt voor de latere inkomsten.

Wil u ervoor zorgen dat u geen belastingen moet betalen op dit kapitaal, dan zal u moeten bewijzen dat waar het kapitaal vandaan komt en dat alle belastingen op dat kapitaal betaald werden. Kan u dat niet of slechts gedeeltelijk aantonen, dan zal een belasting worden geheven van 33 %, verhoogd met 10 %, hetzij 36,30 % in totaal op het kapitaal. Hoewel de termijn voorbij is om dat kapitaal te belasten, zal men handelen alsof het inkomsten betreft die u heeft genoten binnen de zevenjarige termijn waarvoor de fiscus nog belastingen kan heffen, alsof het gaat om inkomsten van het jaar 2008.
De fiscus gaat er dus van uit dat elk fiscaal verjaard kapitaal is opgebouwd uit niet aangegeven inkomsten, tenzij men het bewijs van het tegendeel levert……..

Als u bereid bent om 36,30 % belastingen te betalen op het verjaard kapitaal waarvan u de oorsprong niet kan aantonen en/of dat de belastingen niet betaald zijn, zou er geen strafvervolging meer komen. U heeft daar geen wettelijke garantie voor, want het gaat slechts om een interne instructie.

Gaat u niet akkoord om het kapitaal te belasten (hoewel u de oorsprong niet kan aantonen of niet kan aantonen dat de belastingen betaald zijn) maar wel om de inkomsten van de laatste zeven jaar te belasten, dan gelden dezelfde tarieven als hierboven voor de onroerende, diverse en roerende inkomsten. Er is dan geen mogelijkheid om toepassing te doen van art. 417 WIB 1992, wat inhoudt dat de gewestelijk directeur in bijzondere gevallen kwijtschelding van interesten kan verlenen. Dat betekent evenwel niet dat, wanneer u wel akkoord gaat om het kapitaal te laten belasten, u automatisch vrijstelling van interesten geniet.

De belasting op beroepsinkomsten en BTW zal worden verhoogd met 50 % belastingverhoging, en er komt dan effectieve vervolging. Mogelijk stelt het parket dan een vordering op grond van inbreuken op de witwaswetgeving, om via een verbeurdverklaring (uit te spreken door een rechtbank) alsnog betaling te bekomen van bedragen die de fiscus niet meer kan innen.
Of er bij niet akkoord sowieso gronden zijn voor het parket om een strafvervolging in te stellen, is helemaal niet zeker. Dit moet geval per geval beoordeeld worden.

Alle diensten waar een dossier wordt neergelegd om niet aangegeven inkomsten te recht te zetten, moeten deze dossiers overmaken aan de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Die zal dan beslissen of zij het dossier verder zal afhandelen, dan wel of het dossier terug gaat naar de speciale dienst die bij elke gewestelijke directie zal bestaan.

Om te weten wat de uiteindelijke kost van een rechtzetting zal zijn, zal het dus aangewezen zijn om (zo veel als mogelijk) te kunnen bewijzen waar het fiscaal verjaard kapitaal vandaan komt. Dit zal in vele gevallen zeer moeilijk zijn, indien niet onmogelijk.

Er is geen wettelijke grondslag om fiscaal verjaarde kapitalen nog te belasten. De fiscus kan met een eigen instructie de wettelijke verjaringstermijn van zeven jaar niet naast zich neerleggen. De fiscus zal weigeren om de betere tarieven van de instructie toe te passen, maar de fiscus moet de aangegeven inkomsten wel belasten. Het fiscaal verjaard kapitaal kan de fiscus bij gebreke van uw akkoord niet belasten, want de wettelijke verjaringstermijn is bereikt. Een initiatief van het parket is dan op zijn minst niet uitgesloten. Het zal dus belangrijk zijn om vooraf uw positie te bepalen.

Wenst u bijkomende informatie, dan staan wij vanzelfsprekend te uwer beschikking.

Stefaan Lettens
Annemiek Lewandowski