Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe regeling inzake verwerping erfenissen

  • Erfenisrecht

Iedereen kon tot voorheen de erfenis van iemand naast de gewone zuivere aanvaarding, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen wat ook kon gebeuren via een verklaring op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Dit wordt nu gewijzigd/afgeschaft conform de wet van 6 juli 2017 (B.S. 24 juli 2017) ook bekend als de Potpourri V-wet!

De verklaring van verwerping, evenals de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan voortaan enkel worden afgelegd ten aanzien van een notaris naar keuze van de rechtsonderhorige, die deze de nodige raad en bijstand verstrekt.

De reden waarom de wetgever dit heeft ingevoerd is dat door tussenkomst van een notaris de rechtsonderhorige beter beschermd is en kan handelen met kennis van zaken, aangezien hem raad werd verstrekt over de draagwijdte en de gevolgen van de erfkeuze in de concrete, steeds complexer wordende, feitelijke gevallen.

Aangezien de griffie terzake geen enkele bevoegdheid meer heeft, wordt, voor de verklaringen van verwerping en van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, afgelegd vanaf de inwerkingtreding van deze bepalingen, de inschrijving ervan in het register van de verklaringen dat ter griffie wordt gehouden, afgeschaft vanaf de inwerkingtreding, Deze regeling treedt in werking binnen op 3 augustus 2017, zijnde 10 dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad,  Het register blijft uiteraard bestaan voor de reeds in het verleden afgelegde verklaringen.

De verklaring dient voortaan te gebeuren in een authentieke akte, waardoor deze verklaring een vaste dagtekening heeft.

Ook is het mogelijk dat in een en dezelfde akte de verklaringen van meerdere erfgerechtigden worden opgenomen, waarbij deze desgevallend elk individueel een andere erfkeuze kunnen uitoefenen: zo kan in dezelfde akte een verklaring van verwerping door een erfgerechtigde en een verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving door een andere erfgerechtigde worden opgenomen.

De verwerping, evenals de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, dient binnen vijftien dagen volgend op de authentieke akte waarin ze is opgenomen, te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door toedoen van de notaris en op kosten van de erfgerechtigde, en dit door middel van een mededeling.

Steeds bereid tot verder informatie,

Kurt Smets

advocaat