Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Niet aangegeven inkomsten rechtzetten in 2015. Wat kost mij dat ?

Op 31 december 2013 is er een einde gekomen aan de wettelijk geregelde fiscale regularisatie. Bij gebreke van wettelijke regeling werd er nadien contact opgenomen met de lokale controleur om de voorwaarden te kennen waaronder men niet aangegeven inkomsten alsnog kon aangeven om zich zo in regel te stellen met de fiscus. De voorwaarden durfden nogal te verschillen van controle tot controle. Dit had tot gevolg dat er "geshopt" werd bij verschillende controles, en dat de inkomsten daar werden aangegeven waar

“Online grooming” en “cyberlokking” strafbaar gesteld

Met twee wetten van 10 april 2014 werd de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen uitgebreid met betrekking tot misdrijven waarvan zij het slachtoffer kunnen worden via het internet of andere informatie-en communicatietechnologieën. In navolging van de Europese regelgever die reeds in 2007 de bescherming van de seksuele integriteit van kinderen en jongeren in de context van online-technologieën ter harte nam, beoogt de Belgische wetgever kinderen te beschermen tegen misbruik via cyberspace. Het ini

Vlak voor de eindmeet toch nog een tolerantie voor occassionele uitbaters

Met een zeer recente beslissing van 16 februari 2015 (nr. E.T. 127.736) brengt de Administratie een lichte versoepeling aan, aan de nieuwe regelgeving met betrekking tot het geregistreerde kassasysteem, die in werking getreden is op 1 januari 2015. De recente beslissing laat een belastingplichtige, die geen andere activiteiten in de horeca of voeding uitoefent, toe maximaal 5 dagen per jaar restaurant- of cateringdiensten te verrichten, zonder dat dit tot gevolg zal hebben dat men een geregistreerd kassasy

De laatste rechte lijn naar witte kassa

Vanaf dit jaar zijn bepaalde horeca-uitbaters verplicht om hun ontvangsten op te nemen in een geregistreerd kassasysteem (GKS), ter compensatie van de verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 12% voor restaurant- en cateringdiensten. Iedere uitbater van een zaak waar regelmatig maaltijden ter plaatse worden verbruikt en iedere traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, wordt verplicht om een geregistreerd kassasysteem te installeren, indien 10% of meer van de totale omzet uit horeca-activiteiten

Recht van opstal gewijzigd !

Onze Belgische wet over het recht van opstal dateert van 10 januari 1824. Het wordt dus hoog tijd om deze oude wet te herzien en aan te passen aan de noden van de 21ste eeuw. Bij wet van 25 april 2014 werden enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Voortaan kan het opstalrecht ook boven de grond en niet enkel op de grond gevestigd worden. Dit is een belangrijke aanpassing voor de problematiek die gerezen was onder meer bij het plaatsen van zonnepanelen op daken. De nieuwe opstalwet laat nu ook toe

“Blijf van mijn huis” !

Is uw gezinswoning beschermd ? Velen koesteren de ambitie om als zelfstandige aan de slag te gaan en een eigen onderneming op te richten onder het motto "eigen baas, eigen agenda". Maar ondernemen is risicovol wanneer u de keuze maakt om uw activiteit niet uit te oefenen in een vennootschap (BVBA, CVBA, ...). De wetgever creëerde met de Programmawet van 25 april 2007 (de zogenaamde "blijf van mijn huis-wet") de mogelijkheid voor zelfstandigen om hun zakelijke rechten op het onroerend goed waar zij hun f

Uw Europees vermogen op het bureau van de fiscus

Binnenkort zal zo goed als elke vorm van vermogen dat Belgen rechtstreeks of onrechtstreeks aanhouden in de Europese Unie, spontaan meegedeeld worden aan de Belgische fiscus. De anonimiteit van buitenlands vermogen was sinds de bijstandsrichtlijn van 15 februari 2011 al sterk afgenomen, doordat alle EU-landen gegevens moeten wisselen die betrekking hebben op inkomsten uit arbeid, directiehonoraria zoals tantièmes en presentiegelden, levensverzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van en inkomsten uit o

Nieuwe bron voor intellectuele eigendomsrechten

Nieuwe bron voor intellectuele eigendomsrechten, gebundeld in het nieuw Wetboek van Economisch recht De voorbije jaren werd de economische wetgeving grondig hervormd. De verschillende wetten met betrekking tot het Belgisch economisch recht werden gebundeld in een Wetboek van Economisch Recht dat thans (voorlopig) in 18 boeken voorziet. Op 1 januari 2015 is het laatste deel van het nieuwe Wetboek van Economisch recht in werking getreden. Met de wet van 19 april 2014 werd boek XI "Intellectuele eigendom"

Versterking in domein sociaal recht

Met trots kondigen wij aan dat, vanaf 01.01.2015, Mr. Geert Joosten en Mr. Bert Croimans zullen integreren in onze groep.