Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

“Online grooming” en “cyberlokking” strafbaar gesteld

  • Algemeen

Met twee wetten van 10 april 2014 werd de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen uitgebreid met betrekking tot misdrijven waarvan zij het slachtoffer kunnen worden via het internet of andere informatie-en communicatietechnologieën.

In navolging van de Europese regelgever die reeds in 2007 de bescherming van de seksuele integriteit van kinderen en jongeren in de context van online-technologieën ter harte nam, beoogt de Belgische wetgever kinderen te beschermen tegen misbruik via cyberspace. Het initiatief kan zondermeer toegejuicht worden.

Enerzijds wordt “online grooming” strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar (nieuw artikel 377quater Sw.) voor zover deze gedraging gepleegd wordt door een meerderjarige ten aanzien van een slachtoffer dat nog geen zestien jaar oud is. “Grooming” is het benaderen van en contact leggen met kinderen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met hen vanuit de betrachting om seksueel misbruik mogelijk te maken door de seksuele of andere drempels en remmingen van het kind weg te werken of te verlagen. Het internet is een medium dat door potentiële seksuele delinquenten gemakkelijk gehanteerd kan worden om vaak op subtiele, geheime en stapsgewijze manier kinderen te manipuleren.

Om strafbaar te zijn vereist de wetgever dat aan de min-zestienjarige online een voorstel tot ontmoeting wordt gedaan. Dit voorstel moet tevens in zekere mate worden geconcretiseerd door handelingen die gericht zijn op het realiseren van de ontmoeting. Het oogmerk van de dader met de ontmoeting bestaat in het plegen van bepaalde seksuele misdrijven (aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, openbare zedenschennis, …). Indien dit oogmerk niet aanwezig of niet bewezen is, kan er sprake zijn van een ander misdrijf, met name “cyberlokking”.

Voor de gevallen waarin er geen sprake is van internet-grooming, maar van manipulatie van een min-zestienjarige in real life met het oog op het plegen van bepaalde seksuele misdrijven, acht de wetgever een strafverzwaring aangewezen (artikel 377ter Sw.).

“Cyberlokking” betreft daarnaast het lokken van minderjarigen op het internet met het oog op het plegen van een misdaad of wanbedrijf (nieuw artikel 433bis/1 Sw.). Ruimer dan “grooming” is het de bedoeling van de wetgever om minderjarigen ook te beschermen tegen online manipulatie wanneer de dader niet noodzakelijk seksuele bedoelingen heeft. Gedacht kan worden aan aanzetten tot haat, terroristische rekrutering, … Daarnaast wordt ook de leeftijdscategorie van zestien tot achttien jaar beschermd en is het niet vereist dat een voorstel tot ontmoeting werd gedaan.

In onze volgende nieuwsbrief zullen de constitutieve elementen van deze nieuwe strafrechtelijke bepalingen verder onder de loep worden genomen.