Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

OOK VRIJE BEROEPEN KUNNEN FAILLIET GAAN

  • Handels- en Economisch recht

Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Met de wet van 11 augustus 2017 wordt het insolventierecht grondig hervormd en probeert de wetgever de huidige sociale en economische noden tegemoet te komen. De nieuwe insolventiewet treedt in werking op 1 mei 2018.

Veruit de meest revolutionaire wijziging in de faillissementswetgeving is de verregaande verruiming van het toepassingsgebied van het faillissement. Voortaan zal elke ‘onderneming’ failliet kunnen worden verklaard.

De ‘onderneming’ wordt opgesplitst in 3 groepen :

  • Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent
  • Iedere rechtspersoon
  • Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid

Alle natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, zullen onder de nieuwe wet failliet verklaard kunnen worden. De aard van de beroepsactiviteit speelt geen enkele rol om al dan niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe insolventiewetgeving te vallen.

De verbreding van het toepassingsgebied leidt ertoe dat ook vrije beroepers het faillissement kunnen aanvragen.

Zo zullen advocaten, apothekers, architecten, dierenartsen, dokters, bedrijfsrevisoren, boekhouders , kinesitherapeuten en andere vrije beroepers allemaal failliet verklaard kunnen worden.

De wet van 11 augustus 2017 omschrijft de ‘beoefenaar van een vrij beroep’ als :

“Elke onderneming wiens activiteit er hoofdzakelijk in bestaat om, op onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid, intellectuele prestaties te verrichten waarvoor een voorafgaande opleiding en permanente vorming vereist is en die onderworpen is aan een plichtenleer waarvan de naleving door of krachtens een door de wet aangeduide tuchtrechtelijke instelling kan worden afgedwongen.”

Vanaf 1 mei 2018 zal een vrij beroeper echter ook een beroep kunnen doen op de gerechtelijke reorganisatie waardoor zijn schulden tijdelijk worden bevroren om zijn activiteit alsnog te redden.

Als u zelfstandig bestuurder bent van een vereniging zonder winstoogmerk of van een vennootschap en u deze taak beroepsmatig uitoefent, valt u principieel onder het toepassingsgebied van de nieuwe insolventiewetgeving en kan u bijgevolg failliet verklaard worden of kan u het voorwerp zijn van een procedure gerechtelijke reorganisatie.

De wetgever wil met deze wet inzetten op meer overlevingskansen op alle ondernemingen in moeilijkheden. Bovendien wil de wetgever in haar vernieuwde beleid ondernemers sparen van de stigmatiserende gevolgen van een faillissement en het ondernemerschap blijven stimuleren voor wie al eens failliet ging. Daarom biedt de wet van 11 augustus 2017 ondernemers en dus ook vrije beroepers de kans om na of zelfs tijdens de faillissementsprocedure te herstarten met een nieuwe activiteit. De ondernemer zal dus niet langer moeten wachten op de afwikkeling van het lopende faillissement.

Deze insolventiewet voorziet verder de digitalisering van de insolventieprocedures, de hervorming van de Wet Continuïteit Ondernemingen en zoveel meer.

Wij houden u verder geïnformeerd.

 

Veerle Janssen