Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Opgepast in het verkeer ! Verstrenging van de Wegverkeerswet

  • Algemeen

Met de Wet van 9 maart 2014, heeft de wetgever de verkeerswetgeving verstrengd. De doelstelling is, zoals steeds, het nog verder terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer.

Wij overlopen even de belangrijkste wijzigingen en de datum van inwerkingtreding en/of toepasselijke feiten:

1. Alcohollimiet van 0,09 mg/l UAL voor professionele chauffeurs (0,2 promille)

Van toepassing vanaf vanaf 1 januari 2015.

De maximaal toegelaten alcoholconcentratie voor vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs en andere professionele bestuurders is vanaf 1 januari 2015 0,2 promille (dit is de waarde in het bloed gemeten. Bij een ademtest staat dit gelijk aan 0,09 mg/l uitgeademde lucht).

De maximaal toegestane alcoholconcentratie voor bestuurders van vrachtwagens en autobussen (rijbewijscategorieën C en D) is gedaald naar 0,09 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht (0,09 mg/l UAL = 0,2 promille). Dit geldt ook voor wie beroepsmatig personen vervoert waarvoor dezelfde medische criteria gelden als voor vrachtwagens- of buschauffeurs. Denk maar aan taxichauffeurs, chauffeurs van minibussen of leerlingenvervoer. Voor hen geldt het lagere promille echter niet bij privéverplaatsingen.

Ingeval van een positieve ademtest/analyse worden de chauffeurs onderworpen aan een stuurverbod van 2 uur.
Het rijbewijs wordt echter niet ingetrokken administratief!

Bestuurders bij wie een alcoholconcentratie wordt gemeten van minstens 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde lucht zullen bovendien steeds een voorstel tot onmiddellijke inning krijgen. (100 EUR)

2. Gebruik van samplingtoestel bij alcoholcontrole

Van toepassing vanaf 01.07.2014.

Bij een alcoholcontrole kunnen bestuurders voorafgaand aan de ademtest, de ademanalyse of de bloedproef onderworpen worden aan een controle met een toestel “bestemd voor het detecteren van de aanwezigheid van alcohol”. Hiermee verwijst de wetgever naar samplingtoestellen.

3. Recidivisten zware verkeersovertredingen verliezen rijbewijs

Voor de tweede feiten gepleegd na 01.01.2015.

Wie werd veroordeeld voor een zware verkeersovertreding (rijden onder invloed, vluchtmisdrijf, rijden zonder rijbewijs, overtredingen van de vierde graad, een zware snelheidsovertreding en de radardetector) en één van die overtredingen opnieuw begaat vanaf 01.01.2015 binnen een periode van 3 jaar na de vorige veroordeling, krijgt vanaf nu een verval van het recht tot sturen, moet zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet een geneeskundig en psychologisch onderzoek ondergaan. (4 proeven)

Het verschil is ook dat niet enkel herhaling van eenzelfde soort overtreding wordt geviseerd, bijvoorbeeld intoxicatie na intoxicatie, doch dat nu de herhaling geldt voor eender welke soort van zware overtreding. Wanneer je dus bijvoorbeeld 2 jaar geleden veroordeeld werd voor zware intoxicatie, en je nu vervolgd wordt voor een zware snelheidsovertreding van b.v. +35 km/u te snel in een zone 50 km/u, zal het nieuwe systeem toepassing vinden. Overbodig te zeggen dat er vanaf 2015 heel wat meer gevallen van recidive zullen zijn…

De duur van het verplicht verval van het recht tot sturen varieert in functie van de ‘mate’ van recidive. Bij enkelvoudige recidive gaat het om 3 maanden verval, bij tweevoudige recidive is dat 6 maanden en bij drievoudige recidive 9 maanden.

Er komt wel een uitzondering op het verplicht verval van het recht tot sturen wanneer de rechter een alcoholslot oplegt.

4. Ook de combinatie alcoholslot-weekendverval, weekendverval-herstelexamens wordt onmogelijk gemaakt

Van toepassing vanaf 01.01.2015

In het verlengde hiervan wordt tot slot de combinatie van de beperking van het verval tot bepaalde categorieën, motorvoertuigen met herstelexamens uitgesloten.

5. Rijbewijs nagelaten te hebben ingeleverd

Vanaf 01.07.2014 van toepassing:

Boete van 1200 EUR wettelijk geregeld.

6. Voorstellen tot onmiddellijke inning uitgebreid

Van toepassing vanaf 01.01.2015

De Wegverkeerswet wordt aangepast zodat binnenkort ook een onmiddellijke inning kan worden voorgesteld voor de door de Koning aangewezen overtredingen van de Wegverkeerswet zelf, zoals ‘het rijden onder invloed van alcohol’. De wijziging zorgt er onder meer voor dat buitenlandse bestuurders die onder invloed achter het stuur worden betrapt, hun boete niet langer kunnen ontlopen.

De bedragen van de onmiddellijke inningen zullen bij KB worden vastgelegd. Uit de memorie blijkt alvast dat de onmiddellijke inning bij lagere alcoholconcentraties 100 euro zal bedragen voor chauffeurs van vrachtwagens, bussen of bestuurders die professioneel mensen vervoeren. Dat bedrag loopt op tot 170 euro bij het rijden onder invloed van alcohol tussen 0,5 en 0,8 promille. Er komt een trapsgewijze verhoging van dat bedrag tot 1,2 promille.
De tarieven zijn als volgt (uitgedrukt in mg per liter uitgeademde lucht):
– 0,09 – <0,22: 100,00 EUR (enkel beroepschauffeurs) - 0,22 - <0,35: 170,00 EUR - 0,35 - <0,44: 400,00 EUR - 0,44 - <0,50: 550,00 EUR Bij een hoger promillage van 1,2 promille of + 0,50 wordt men voor de rechtbank vervolgd. Maar voor buitenlanders zal vanaf 1,2 promille een bedrag worden voorgesteld van 1.200 euro. Overtreders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in ons land die de onmiddellijke inning niet direct betalen of die nog een bedrag hebben opstaan voor een vroegere overtreding, moeten een som in consignatie geven om de eventuele geldboete te dekken. 7. Herroeping opschorting of probatieopschorting van de uitspraak

De opschorting of (probatie)opschorting voor een overtreding van de Wegverkeerswet of haar uitvoeringsbesluiten kan binnenkort worden herroepen wanneer de betrokkene gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf heeft gepleegd. Hetzelfde geldt voor het uitstel en het probatieuitstel.

Herroeping kan ook indien de maatregel tegelijk is genomen wegens een overtreding van de Wegverkeerswet of haar uitvoeringsbesluit en een overtreding van de artikelen 419 of 420 van het Strafwetboek.

De Politierechtbank kan bij een volgende zitting waarop de nieuwe dagvaarding staat beslissen hierover.

8. Opsporing niet-gekeurde of niet-verzekerde voertuigen

Automatisch werkende toestellen mogen binnenkort worden gebruikt om overtredingen van de wet van 21 juni 1985 en haar uitvoeringsbesluiten vast te stellen bij proces-verbaal dat bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is. Het gaat hier onder meer over de opsporing van niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen. De overtreder moet binnen de 14 dagen na de vaststelling een afschrift van het pv ontvangen.

De maatregel doelt op de gebruikelijke bemande en onbemande camera’s, maar ook op de ANPR-toestellen. (nummerplaatlezers)

9. Intrekking rijbewijs

Vanaf 01.07.2014 kan de officier van wacht (Politie) zelf bij alcohol, dronkenschap en overdreven snelheid beslissen tot intrekking van het rijbewijs en dient niet langer de Procureur hiervan gevorderd te worden!

Uiteraard kunt u steeds professionele begeleiding krijgen op ons kantoor.

Kurt Smets
advocaat