Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Ophef over de cassatierechtspraak mbt machtiging van de politie over de kentekenplaat!

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

In een arrest van het Hof van Cassatie van 13 december 2016 vernietigde dit Hof een vonnis in hoger beroep uitgesproken door de Nederlandstalige Correctionele Rechtbank te Brussel van 11 mei 2016.

Het Hof stelde dat de correctionele rechtbank in het bestreden vonnis van 11 mei 2016 ten onrechte oordeelde  dat de politie-diensten bij het vervullen van de opdrachten die haar overeenkomstig artikel 8 Sv. de artikelen 1 en 15 Wet Politieambt, artikel 62 Wegverkeerswet en artikel 3 Wegverkeersreglement zijn toevertrouwd, voor de identificatie van de houder van een kentekenplaat via de Dienst Inschrijving Voertuigen een beroep kan doen op de gegevens opgenomen in de Kruispuntbank van de voertuigen (hierna Kruispuntbank Voertuigen) zonder te beschikken over een machtiging van het Sectoraal comité voor de federale overheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna het Sectoraal comité)

Het bestreden vonnis oordeelde eveneens ten onrechte dat de identificatie van de houder van de nummerplaat van een voertuig geen vrijgave inhoudt van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 8 Wet Kruispuntbank Voertuigen wordt het repertorium van de voertuigen zoals bepaald in de artikelen 6, 7, 8 en 9 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen bijgehouden door de Kruispuntbank Voertuigen. Dat repertorium vermeldt onder meer het nummer van de kentekenplaat van het voertuig en de persoonsgegevens betreffende de tenaamgestelde van het kentekenbewijs.

Volgens artikel 7, eerste en tweede lid Wet Kruispuntbank Voertuigen worden de geregistreerde voertuigen geïdentificeerd door een uniek identificatienummer en gaat de registratie gepaard met onder meer opgave van de gegevens vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het certificaat van overeenstemming met het voertuig en van de identificatiegegevens van de natuurlijke of rechtspersoon, eigenaar van het voertuig.

Artikel 2, 10° Wet Kruispuntbank Voertuigen definieert een persoonsgegeven als iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De identificatiegegevens van de eigenaar en de natuurlijke persoon, samen met het nummer van de kentekenplaat, zijn dergelijke persoonsgegevens.

Artikel 18, § 1 Wet Kruispuntbank Voertuigen bepaalt dat een machtiging van het Sectoraal comité vereist is voor elke toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank Voertuigen, andere dan de gegevens vermeld in het gelijkvormigheidsattest of certificaat van overeenstemming.

Het gegeven dat het tot de opdracht van de politie behoort om overtredingen op de verkeersreglementen op te sporen en vast te stellen, heeft niet tot gevolg dat de politie voor de identificatie van de houder van een kentekenplaat via de Dienst Inschrijving Voertuigen zonder machtiging van het Sectoraal comité toegang heeft tot de persoonsgegevens van de Kruispuntbank Voertuigen.

Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.

In concreto oordeelde aldus het Hof van Cassatie dat wanneer de politie de identiteit van de bestuurder via een databank opvraagt, dit niet zonder machtiging van de privacycommissie kan om de gegevens van overtreders via hun nummerplaat op te halen uit de Kruispuntbank Voertuigen.

Voor vragen kunt u steeds op ons kantoor terecht.

Kurt Smets

Advocaat